Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o prednostnih ciljih na področju okolja

Bruselj, 30. marca 2012 – Evropska komisija je začela javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja o 7. okoljskem akcijskem programu EU (7. EAP), v katerem bodo opredeljeni prednostni cilji, ki si jih bo prizadevala uresničiti do leta 2020. Posvetovanje bo potekalo do 1. junija.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Evropska unija ima eno izmed najbolj ambiciozno zastavljenih okoljskih zakonodaj na svetu. Ti predpisi bistveno prispevajo k varovanju našega okolja in ljudi, vendar je njihova učinkovitost odvisna od tega, kako se izvajajo v praksi, hkrati pa jih moramo prilagoditi tudi novim izzivom. Zanima nas mnenje državljanov o tem, kaj lahko v sodelovanju z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi storimo, da bi bolje zaščitili naše okolje in zagotovili trajnostno blaginjo v mejah zmožnosti planeta, na katerem živimo. EU morda ne bo mogla storiti vsega, vendar želimo izvedeti, na katerih področjih in na kakšen način lahko najbolj pripomoremo k izboljšanju našega okolja – za nas in za otroke naših otrok.

V zadnjih nekaj mesecih je Komisija sprejela vrsto strateških pobud na področju okoljske politike – Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, Strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in Sporočilo o izboljšanju izvajanja evropske zakonodaje. Z njimi želimo povečati konkurenčnost Evrope ter izboljšati vzdržljivost njenega okolja in tako predstavljajo enega ključnih delov strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

7. EAP naj bi zagotovila splošen, celovit okvir za te strateške pobude, določila prednostne cilje in jasno prikazala, kako lahko okoljska politika prispeva k zeleni rasti ter boljšemu zdravju in počutju. Preko nje bi se morali vsi vpleteni – institucije EU, države članice, regionalne in lokalne oblasti, podjetja in zainteresirane strani v zasebnem sektorju, NVO in civilna družba – zavezati k skupnim ciljem.

Zlasti bi 7. EAP morala zavezovati k:

  • izboljšanju izvajanja in uveljavljanja evropskih okoljskih predpisov, da bi zagotovili boljše rezultate za okolje,

  • zagotavljanju, da bi tudi druge politike EU pomagale uresničevati podnebne in okoljske cilje,

  • snovanju in izvajanju okoljske politike na podlagi dostopa do zanesljivih podatkov in najnovejših znanstvenih spoznanj,

  • zapolnjevanju vrzeli v politikah, kjer je to potrebno zaradi najnovejših znanstvenih spoznanj ter v skladu s previdnostnim načelom.

Naslednji koraki

Izsledki javnega posvetovanja ter mnenja Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta, Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se bodo upoštevali pri nadaljnji pripravi predloga Komisije za 7. EAP, ki ga bo ta predstavila do konca letošnjega leta.

Ozadje

Okoljski akcijski programi okoljsko politiko EU usmerjajo že od začetka 70-ih let 20. stoletja. Poleg izsledkov tega posvetovanja bo Komisija pri pripravi predloga 7. okoljskega akcijskega programa upoštevala tudi izzive, na katere opozarja poročilo Evropske agencije za okolje o stanju okolja za leto 2010, ter sklepe končne ocene 6. EAP in prispevke drugih evropskih institucij v zvezi z rezultati 6. EAP.

Dodatne informacije:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Več o EAP izveste na: http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontakti:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar