Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja chce poznać opinie obywateli na temat najważniejszych celów w dziedzinie środowiska

Brukseli, dnia 30 marca 2012 r. – Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7. EAP), w którym określone zostaną najważniejsze cele, jakie mają być osiągnięte do 2020 r. Konsultacje potrwają do dnia 1 czerwca br.

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Na terytorium UE obowiązują jedne z najambitniejszych na świecie przepisów w dziedzinie środowiska. Przepisy te są mają duże znaczenie dla ochrony naszego środowiska i ludzi. Ale ich skuteczność zależy od sposobu wdrożenia na gruncie krajowym. Musimy je też dostosować do nowych wyzwań. Chcielibyśmy usłyszeć od obywateli, co możemy zrobić, wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, aby lepiej chronić środowisko i utrzymać nasz dobrobyt w granicach wyznaczonych przez naszą planetę. UE może nie być w stanie zrobić wszystkiego, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób jej działanie może mieć największy wpływ na poprawę jakości środowiska, dla nas samych i dzieci naszych dzieci.

W ostatnich miesiącach, Komisja przyjęła szereg strategicznych inicjatyw w zakresie polityki ochrony środowiska – plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz komunikat w sprawie poprawy wdrażania prawa UE. Ich celem jest poprawa konkurencyjności Europy i zwiększenie jej ekologicznej odporności i stanowią one integralną część strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.

7. EAP powinien stanowić kompleksowe, spójne ramy dla tych inicjatyw strategicznych, określając cele priorytetowe i wyraźnie przedstawiając, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może przyczynić się do przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego i sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Należy zapewnić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – instytucji UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw i przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego – na rzecz stworzenia wspólnego programu działań.

7. EAP powinien w szczególności zapewnić zaangażowanie w zakresie:

  • poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w dziedzinie środowiska

  • dopilnowania, by w innych obszarach polityki UE także opracowano cele dotyczące klimatu i środowiska

  • dostępu do miarodajnych dowodów i najnowszej wiedzy naukowej jako podstawy opracowywania polityki ochrony środowiska i jej wdrażania

  • uzupełniania znaczących braków w tym obszarze polityki, w przypadku gdy jest to uzasadnione najnowszymi informacjami naukowymi i zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami.

Dalsze działania

Wyniki konsultacji publicznych, wraz z opinią Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitet Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wpłyną na dalszy rozwój prac nad wnioskiem Komisji w sprawie 7. EAP, który Komisja zamierza przedstawić przed końcem tego roku.

Kontekst

Programy działań w zakresie środowiska od wczesnych lat siedemdziesiątych wskazywały kierunek rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska. Oprócz wyników tych konsultacji, przygotowując swój wniosek w sprawie siódmego programu działań w zakresie środowiska, Komisja będzie kierowała się wyzwaniami omówionymi w sprawozdaniu o stanie środowiska za 2010 r. Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i wnioskach z oceny końcowej 6. EAP, a także wkładu innych instytucji UE dotyczącego wyników 6. EAP.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Więcej informacji na temat EAP można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontakt :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar