Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie wil uw mening over de prioritaire doelstellingen voor het milieu

Brussel, 30 maart 2012 – De Commissie is gestart met een openbare raadplegingsronde om standpunten te verzamelen over het zevende milieuactieprogramma (MAP 7) waarin zal worden vastgesteld welke prioritaire doelstellingen uiterlijk in 2020 moeten zijn bereikt. De raadpleging loopt tot 1 juni.

Europees commissaris voor milieu Janez Potočnik zei hierover: "Met een aantal van milieuvoorschriften wordt in de EU de lat hoger gelegd dan waar dan ook ter wereld. Het belang van deze voorschriften voor de bescherming van milieu en mens kan niet worden overschat. Doeltreffend kunnen ze echter pas zijn als ze ter plaatse correct ten uitvoer worden gelegd en als ze toegesneden zijn op de uitdagingen van deze tijd. Wij willen van u, de burger, horen wat wij samen met uw lidstaat en alle andere belanghebbende partijen kunnen doen om het milieu beter te beschermen en het welvaartspeil beter te ondersteunen zonder dat de grenzen van wat de aarde kan dragen, daarbij geweld wordt aangedaan. De EU kan wellicht niet alle ideeën verwezenlijken en daarom willen wij vooral horen waar en hoe de EU het grootste verschil kan maken en de kwaliteit van ons milieu kan verbeteren – in ons eigen belang én dat van onze kinderen en kleinkinderen.

De afgelopen maanden heeft de Commissie een aantal strategische initiatieven op het gebied van milieubeleid genomen: the stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, de biodiversiteitsstrategie voor de periode tot 2020 en een mededeling over een betere uitvoering van de EU‑wetgeving. Deze initiatieven vormen een integrerend onderdeel van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en moeten het concurrentievermogen en de ecologische veerkracht van Europa versterken.

Deze strategische initiatieven moeten worden ingebed in het omvattende, samenhangende kader van het MAP 7, waarin prioritaire doelstellingen zijn vastgesteld en waarin duidelijk wordt aangetoond hoe het milieubeleid kan bijdragen tot groenere groei, betere gezondheid en meer welzijn. Het MAP moet ervoor zorgen dat alle betrokken partijen – EU‑instellingen, lidstaten, regionale en lokale overheden, belanghebbende partijen uit het bedrijfsleven en de particuliere sector, NGO's en het maatschappelijk middenveld – zich verbinden tot het uitvoeren van een gemeenschappelijke agenda.

In het kader van die MAP 7‑agenda moet met name gezamenlijk worden toegewerkt naar:

  • een betere uitvoering en handhaving van de EU‑milieuvoorschriften, met als doel betere milieuresultaten te boeken

  • het integreren van klimaat‑ en milieudoelstellingen in andere beleidsgebieden van de EU

  • het beschikbaar stellen van degelijk bewijsmateriaal en actuele wetenschappelijke kennis als basis voor de besluitvorming over het milieubeleid en de uitvoering van dit beleid

  • het opvullen van belangrijke leemtes in het beleid, waar dat uitgaande van actuele wetenschappelijke informatie gerechtvaardigd is en plaatsvindt in overeenstemming met de voorzorgsbenadering.

Volgende stappen

De resultaten van de openbare raadpleging zullen, samen met de standpunten van de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, in aanmerking worden genomen bij de verdere ontwikkeling van het Commissievoorstel voor MAP 7, dat volgens de planning vóór het eind van het jaar zal worden overgelegd.

Achtergrond

Sinds begin jaren 70 worden milieuactieplannen gebruikt als leidraad bij de vorming van het milieubeleid van de EU. Bij de voorbereiding van het zevende milieuactieprogramma zal de Commissie zich laten leiden door de resultaten van deze raadpleging, maar ook door wat het Europees Milieuagentschap in zijn verslag betreffende de toestand van het milieu te vertellen heeft over de uitdagingen op milieugebied (State of the Environment Report 2010), en door de bijdragen van andere EU-instellingen over de resultaten van het zesde milieuactieprogramma.

Meer informatie:

De raadplegingsdocumenten kunnen worden ingevuld op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Voor meer informatiever het MAP: http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Contact:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar