Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par prioritārajiem mērķiem vides aizsardzības jomā

Brisele, 2012. gada 30. marts. Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu viedokļus par ES Septīto vides rīcības programmu, kurā būs noteikti līdz 2020. gadam sasniedzamie prioritārie mērķi. Apspriešana turpināsies līdz 1. jūnijam.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “ES tiesību akti vides aizsardzības jomā ir vieni no vērienīgākajiem vides aizsardzības noteikumiem pasaulē. Šiem noteikumiem ir liela nozīme vides un cilvēku aizsardzībā. Bet to iedarbīgums ir atkarīgs no īstenošanas praksē, un mums tie ir jāpielāgo arvien jauniem izaicinājumiem. No iedzīvotājiem mēs vēlamies dzirdēt, ko mēs – kopā ar dalībvalstīm un visām citām ieinteresētajām personām – varam darīt, lai labāk aizsargātu vidi un saglabātu mūsu labklājību, ievērojot robežas, kuras nosaka mūsu planētas apstākļi. Iespējams, ka ES nespēs paveikt itin visu, tomēr mēs vēlētos dzirdēt viedokļus, kurās jomās un kādā veidā mēs visvairāk varētu ietekmēt vides kvalitātes uzlabošanu – mūsu pašu un mūsu bērnubērnu labā.”

Pēdējo mēnešu laikā Komisija ir nākusi klajā ar vairākām stratēģiskām iniciatīvām vides politikas jomā – Resursu efektivitātes ceļvedi, Stratēģiju bioloģiskās daudzveidības jomā 2020. gadam un Paziņojumu par to, kā uzlabot Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Šo iniciatīvu mērķis ir uzlabot Eiropas konkurētspēju un palielināt tās ekoloģisko noturību, un tās ir neatņemama daļa no stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020".

Septītajai vides rīcības programmai būtu jānodrošina šīm stratēģiskajām iniciatīvām visaptveroša, saskaņota struktūra, nosakot prioritāros mērķus un skaidri parādot, kā vides politika var veicināt videi nekaitīgu un veselības un labklājības pieaugumu. Tai būtu jānodrošina visu iesaistīto personu – ES institūciju, dalībvalstu, reģionālo un vietējās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un privātā sektora pārstāvju, NVO un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās kopīgā programmā.

Septītajai vides rīcības programmai būtu jo īpaši jāsekmē šādas apņemšanās:

  • uzlabot ES vides aizsardzības noteikumu īstenošanu un izpildi, lai nodrošinātu labākus rezultātus šajā jomā;

  • nodrošināt, ka arī citas ES politikas jomas sniedz ieguldījumu klimata un vides aizsardzības mērķu sasniegšanā;

  • par pamatu vides politikas veidošanai un īstenošanai izmantot labi pamatotus pierādījumus un jaunākās zinātnes atziņas;

  • novērst būtiskas nepilnības politikā, pamatojoties uz jaunāko zinātnisko informāciju un piemērojot piesardzīgo pieeju.

Turpmākā darbība

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta, Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas atzinumi tiks ņemti vērā, izstrādājot Komisijas priekšlikumu Septītajai vides rīcības programmai, ar kuru plānots nākt klajā līdz šā gada beigām.

Pamatinformācija

Vides rīcības programmas jau kopš septiņdesmito gadu sākuma ir bijušas vides politikas izstrādes pamatā. Sagatavojot priekšlikumu Septītajai vides rīcības programmai, Komisija papildus šīs apspriešanas rezultātiem ņems vērā arī problēmas, kas minētas Eiropas Vides aģentūras 2010. gada ziņojumā par vides stāvokli un Sestās vides rīcības programmas galīgā novērtējuma secinājumus, kā arī citu ES institūciju sniegto informāciju par Sestās vides rīcības programmas rezultātiem.

Sīkāka informācija

Sabiedriskās apspriešanās anketu iespējams aizpildīt šeit:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Sīkāku informāciju par vides rīcības programmām skatīt šeit :

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontaktpersonas :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar