Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija nori sužinoti jūsų nuomonę dėl prioritetinių aplinkos srities tikslų

Briuselis, 2012 m. kovo 30 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas, siekdama sužinoti visuomenės nuomonę apie 7-ąją ES aplinkosaugos veiksmų programą, kuria bus nustatyti laikotarpio iki 2020 m. prioritetiniai tikslai. Konsultacijos vyks iki birželio 1 d.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „ES plačiausio užmojo aplinkosaugos taisyklės pasaulyje. Šiomis taisyklėmis labai daug prisidedama prie mūsų aplinkos ir žmonių apsaugos. Tačiau jų veiksmingumas priklauso nuo to, kaip jos įgyvendinamos praktiškai, be to, turime jas pritaikyti prie naujų uždavinių. Norėtume sužinoti, ką, piliečių nuomone, galėtume padaryti kartu su valstybėmis narėmis ir visomis kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad geriau apsaugotume mūsų aplinką ir kad mūsų klestėjimas neviršytų planetos pajėgumo. Gali būti, kad ES negalės visko padaryti, tačiau norėtume išgirsti, kur ir kaip ji galėtų daryti didžiausią poveikį, kad pagerintų mūsų aplinkos kokybę mūsų pačių ir ateities kartų labui.

Pastaraisiais mėnesiais Komisija priėmė nemažai aplinkos politikos srities strateginių iniciatyvų – Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą, 2020 m. biologinės įvairovės strategiją ir Komunikatą dėl geresnio ES teisės aktų įgyvendinimo. Jomis siekiama padidinti Europos konkurencingumą ir ekologinį atsparumą; šios strategijos – neatsiejama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ dalis.

7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa turėtų būti sudarytas bendras nuoseklus šių strateginių iniciatyvų pagrindas, kuriame būtų nustatyti prioritetiniai tikslai ir aiškiai parodyta, kaip įgyvendinant aplinkos politiką galima prisidėti prie ekologiškai tvaraus ekonomikos augimo, padėti gerinti sveikatą ir kurti gerovę. Ji turėtų užtikrinti visų susijusių subjektų – ES institucijų, valstybių narių, regioninių ir vietos administracijų, įmonių, privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų, NVO ir pilietinės visuomenės – įsipareigojimą laikytis bendros darbotvarkės.

7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa ypač turėtų būti užtikrintas įsipareigojimas:

  • geriau įgyvendinti ir vykdyti ES aplinkos apsaugos taisykles ir taip pasiekti aplinkai palankesnių rezultatų;

  • užtikrinti, kad klimato ir aplinkos apsaugos tikslų būtų siekiama ir kitose ES politikos srityse;

  • galėti naudotis svariais įrodymais ir naujausiomis mokslo žiniomis ir šia informacija grįsti aplinkos apsaugos politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  • šalinti dideles politikos spragas, jei tai pagrįsta naujausia moksline informacija ir atitinka atsargumo principą.

Tolesni veiksmai

Viešų konsultacijų rezultatais, taip pat Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento, Regionų komiteto ir Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėmis bus galima remtis toliau plėtojant Komisijos pasiūlymą dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos, kurį Komisija planuoja pateikti iki šių metų pabaigos.

Pagrindiniai faktai

ES aplinkos politikos kryptis pagal aplinkosaugos veiksmų programas nustatoma nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžios. Rengdama pasiūlymą dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos Komisija vadovausis ne tik šių konsultacijų rezultatais, tačiau atsižvelgs ir į Europos aplinkos agentūros 2010 m. Aplinkos būklės ataskaitoje įvardytas problemas ir 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos galutinį įvertinimą, taip pat remsis kitų institucijų informacija, susijusia su 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos rezultatais.

Daugiau informacijos

Pateikti nuomonę konsultacijose galima

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Daugiau informacijos apie Aplinkosaugos veiksmų programą

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Asmenys ryšiams:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar