Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio haluaa tietää, mitkä sinun mielestäsi ovat ympäristöpolitiikan tärkeimmät tavoitteet

Bryssel, 30. maaliskuuta – Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä EU:n seitsemännestä ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta (7. EAP), jossa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Kuulemiseen voi osallistua 1. kesäkuuta saakka.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik muistutti, että "EU:ssa on asetettu joitakin kaikkein kunnianhimoisimpia ympäristösääntöjä koko maailmassa. Näillä säännöillä tehdään paljon ympäristön ja ihmisten suojelemiseksi. Sääntöjen vahvuus riippuu kuitenkin niiden täytäntöönpanosta kentällä ja niitä on muutettava uusiin haasteisiin sopiviksi. Haluamme kuulla kansalaisilta mitä voisimme tehdä yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa suojellaksemme ympäristöä paremmin ja ylläpitääksemme hyvinvointiamme maapallon rajoissa. EU ei ehkä pysty tekemään kaikkea, mutta haluaisimme kuulla, missä ja miten sillä voi olla suurin mahdollinen vaikutus ympäristömme laadun parantamiseksi meitä ja tulevia sukupolvia varten.

Komissio on viime kuukausien aikana hyväksynyt useita strategisia aloitteita ympäristöpolitiikan alalla – Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa, Luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia 2020 ja tiedonanto EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon parantamisesta. Aloitteiden tavoitteena on parantaa Euroopan kilpailukykyä ja lisätä sen ekologista selviytymiskykyä. Ne ovat myös olennainen osa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun pyrkivää Eurooppa 2020 -strategiaa.

Seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman olisi tarjottava näille strategisille aloitteille kattava ja johdonmukainen kehys, jossa asetetaan ensisijaiset tavoitteet ja osoitetaan selkeästi, miten ympäristöpolitiikalla voidaan edistää vihreää kasvua sekä parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Sillä olisi varmistettava kaikkien asianomaisten osapuolten – EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, yritysten ja yksityisen sektorin sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan – sitoutuminen yhteiseen toimintasuunnitelmaan.

Seitsemännellä ympäristöä koskevalla toimintaohjelmalla olisi erityisesti varmistettava sitoutuminen:

  • EU:n ympäristösääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamiseen parempien ympäristötulosten takaamiseksi;

  • sen varmistamiseen, että myös muilla EU:n politiikan aloilla päästään ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin;

  • sen varmistamiseen, että ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja täytäntöönpanon perustana käytetään pätevimpiä näyttöjä ja viimeisintä tieteellistä tietämystä;

  • politiikan merkittävien puutteiden korjaamiseen, kun se on perusteltua viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella ja ennalta varautumista koskevan lähestymistavan mukaista.

Jatkotoimet

Julkisen kuulemisen tulokset sekä Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean näkemykset ohjaavat seitsemättä ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa koskevan komission ehdotuksen jatkokehittelyä. Komissio aikoo antaa ehdotuksen ympäristöohjelmaksi ennen tämän vuoden loppua.

Tausta

Ympäristöä koskevat toimintaohjelmat ovat ohjanneet EU: n ympäristöpolitiikan kehitystä 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Nyt toteutettavan kuulemisen tulosten lisäksi komissio ottaa toimintaohjelmaa koskevan ehdotuksen valmistelussa huomioon ne haasteet, joita Euroopan ympäristökeskus korosti vuonna 2010 julkaisemassaan ympäristön tilaa koskevassa raportissa, kuudetta ympäristöä koskevan toimintaohjelman loppuarvioinnin päätelmät sekä muiden EU:n toimielinten huomiot kyseisen ohjelman täytäntöönpanosta.

Lisätietoja:

Kuulemiseen voi osallistua seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Lisätietoja ympäristötoimintaohjelmasta on sivustolla: http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Yhteyshenkilöt:

Robert Flies (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar