Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon soovib teada, millised on teie arvates kõige tähtsamad keskkonnapoliitika eesmärgid

Brüssel, 30. märts 2012. Komisjon algatas avaliku arutelu, et koguda arvamusi ELi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta. Programmiga nähakse ette esmatähtsad eesmärgid, mis tuleb saavutada enne 2020. aastat. Arutelu on avatud kuni 1. juunini.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „EList on pärit mõned kõige põhjalikumad keskkonnaeeskirjad, mida kohaldatakse kõikjal maailmas. Nendest eeskirjadest on meie keskkonna ja inimeste kaitsmisel palju kasu. Kuid eeskirjade tõhusus sõltub nende rakendamisest kohapeal ning me peame neid kohandama uute lahendamist vajavate probleemidega. Tahame teada inimeste arvamust selle kohta, mida me saaksime koos liikmesriikide ja muude sidusrühmadega keskkonna paremaks kaitsmiseks ja majandusliku heaolu säilitamiseks planeedi võimalusi arvestades ära teha. Võib-olla ei suuda EL kõike teha, kuid tahaksime teada, milliste valdkondade kaudu ja kuidas saaks keskkonnakvaliteeti kõige rohkem meie endi ja meie lastelaste heaks parandada.“

Komisjon on viimastel kuudel vastu võtnud mitu strateegilist algatust keskkonnapoliitika valdkonnas. Nendeks on ressursitõhususe tegevuskava, bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ning komisjoni teatis ELi õigusaktide parema rakendamise kohta. Algatused on aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” lahutamatu osa ning nende eesmärk on parandada Euroopa konkurentsivõimet ja suurendada ökoloogilist vastupanuvõimet.

Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm peaks andma nende strateegiliste algatuste jaoks üldise ja ühtse raamistiku. Selles kehtestatakse esmatähtsad eesmärgid ja näidatakse selgelt, kuidas keskkonnapoliitikaga saab toetada keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja tuua kaasa parema tervise ja heaolu. Programm peaks tagama, et kõik asjaosalised (ELi institutsioonid, liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja erasektori sidusrühmad) pühenduvad ühise tegevuskava elluviimisele.

Eelkõige tuleks seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga tagada järgmiste kohustuste täitmine:

  • tõhustada parema keskkonna tagamiseks ELi keskkonnaalaste eeskirjade rakendamist ja jõustamist;

  • tagada, et ka muude ELi meetmetega toetatakse kliima- ja keskkonnaeesmärke;

  • tagada juurdepääs usaldusväärsele tõendusmaterjalile ja uusimatele teadusandmetele, mida saaks kasutada keskkonnapoliitika kujundamisel ja rakendamisel;

  • kõrvaldada olulised puudused poliitikas, kui see on värskete teadusandmete alusel põhjendatud, ning teha seda ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt.

Järgmised sammud

Avaliku arutelu tulemusi ning Euroopa Liidu nõukogu, Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohti kasutatakse seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva komisjoni ettepaneku väljatöötamisel. Komisjonil on kavas ettepanek esitada enne käesoleva aasta lõppu.

Taustteave

Keskkonnaalaseid tegevusprogramme on ELi keskkonnapoliitika kujundamisel järgitud alates 1970ndate algusest. Lisaks arutelu tulemustele võtab komisjon seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva ettepaneku väljatöötamisel arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta keskkonnaseisundi aruandes ja kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi lõpphindamise järeldustes esile tõstetud probleeme ning samuti muude ELi institutsioonide arvamust kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi tulemuste kohta.

Lisateave

Küsitlusvormi saab täita järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Täpsem teave keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta: http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontaktisikud:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar