Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen vil høre dine forslag til prioriterede målsætninger for miljøet

Bruxelles, den 30. marts 2012 – Kommissionen har indledt en offentlig høring for at indsamle holdninger til EU’s syvende miljøhandlingsprogram, som skal fastsætte prioriterede målsætninger for miljøet frem til 2020. Høringen løber indtil den 1. juni.

EU-kommissær for miljø Janez Potočnik udtaler: EU har nogle af de mest ambitiøse miljøregler i hele verden. Disse regler gør meget for at beskytte både miljø og mennesker. Men deres værdi afhænger af den praktiske gennemførelse af dem, og vi er nødt til at tilpasse dem for at være forberedt på nye udfordringer. Vi vil gerne høre fra borgerne, hvad vi i samarbejde med medlemsstaterne og alle andre interesserede parter kan gøre for at beskytte vores miljø bedre og fastholde vores velstand inden for grænserne af planetens formåen. EU er måske ikke i stand til at gøre det hele, men vi vil gerne høre, hvor og hvordan borgerne mener, vi kan have den største indvirkning på forbedringen af miljøkvaliteten – til gavn for os selv og vore børns børn.

De seneste måneder har Kommissionen vedtaget en række strategiske retningslinjer på miljøområdet – Køreplanen for ressourceeffektivitet, Biodiversitetsstrategi 2020 og en meddelelse om forbedring af gennemførelsen af EU-lovgivningen. De sigter på at forbedre Europas konkurrenceevne og styrke vores økologiske modstandskraft og er en integreret del af Europa 2020-strategien for intelligent, grøn og inklusiv vækst.

Det syvende miljøhandlingsprogram skal bidrage med en overordnet, sammenhængende ramme for disse strategiske retningslinjer, fastsætte prioriterede målsætninger og klart vise, hvordan miljøpolitik kan bidrage til grønnere vækst samt bedre sundhed og velvære. Det skal sikre, at alle implicerede aktører – EU-institutionerne, medlemsstaterne, regionale og lokale administrationer, virksomheder og hele den private sektor i øvrigt, ngo'er og borgerne – forpligter sig til en fælles dagsorden.

Særligt skal det syvende miljøhandlingsprogram sikre en forpligtelse til at:

  • forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af EU's miljølovgivning med henblik på at sikre bedre miljøresultater

  • sørge for, at EU's øvrige politikker også lever op til de fastsatte klima- og miljømål

  • tilvejebringe grundlaget for udformningen og gennemførelsen af miljøpolitikken i form pålideligt materiale og den seneste videnskabelige viden

  • udfylde væsentlige huller i politikken, hvor det kan retfærdiggøres af den seneste videnskabelige viden, og gøre det på linje med forsigtighedsprincippet.

De næste skridt

Resultaterne af den offentlige høring vil sammen med udtalelser fra Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg indgå i grundlaget for udarbejdelsen af Kommissionens forslag til det syvende miljøhandlingsprogram, som man forventer at præsentere inden udgangen af i år.

Baggrund

Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU's miljøpolitik siden begyndelsen af 1970'erne. Foruden resultaterne af denne høring vil Kommissionen ved udarbejdelsen af et forslag til det syvende miljøhandlingsprogram også tage hensyn til de udfordringer, der er fremhævet i Det Europæiske Miljøagenturs Rapport om miljøsituationen 2010 og konklusionerne i det Sjette miljøhandlingsprogram - Endelig vurdering samt indlæg fra andre EU-institutioner vedrørende resultaterne af det sjette miljøhandlingsprogram.

Yderligere oplysninger:

Høringsskemaet kan udfyldes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Yderligere oplysninger om miljøhandlingsprogrammet fås på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontaktpersoner:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar