Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise chce znát vaše názory na prioritní cíle pro životní prostředí

Brusel 30. března 2012 – Komise zahájila veřejnou konzultaci, aby se seznámila s názory na sedmý akční program EU pro životní prostředí, který stanoví prioritní cíle do roku 2020. Konzultace zůstane otevřená do 1. června.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Pokud jde o životní prostředí, v EU platí nejambicióznější pravidla na světě. Tato pravidla významně pomáhají chránit naše životní prostředí i lidi. Jejich účinnost však závisí na tom, jak jsou uplatňována v praxi, a proto je třeba je přizpůsobit novým úkolům. Uvítali bychom, kdyby nám občané sdělili, co spolu s členskými státy a všemi ostatními zúčastněnými stranami můžeme udělat pro zlepšení ochrany našeho životního prostředí a zachování blahobytu s ohledem na omezené možnosti, jež nám poskytuje naše planeta. EU možná nedokáže splnit všechno, chtěli bychom však slyšet, kde a jak může dosáhnout nejlepších výsledků vedoucích ke zlepšení kvality našeho prostředí – pro nás i děti našich dětí.

V posledních měsících Komise přijala v rámci politiky životního prostředí několik strategických iniciativ – plán účinného využívání zdrojů, strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a sdělení o lepším provádění právních předpisů EU. Jejich cílem je zlepšit konkurenceschopnost Evropy a posílit její ekologickou odolnost. Tyto iniciativy jsou nedílnou součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Sedmý akční program pro životní prostředí by měl pro tyto strategické iniciativy poskytnout zastřešující, soudržný rámec, stanovit prioritní cíle a jasně ukázat, jak politika v oblasti životního prostředí může přispět k růstu, jenž bere ohledy na životní prostředí, a ke zlepšení zdraví a životní úrovně. Měl by zajistit, aby se do plnění společného programu zapojily všechny zúčastněné strany – instituce EU, členské státy, orgány regionální a místní správy, podniky a subjekty soukromého sektoru, nevládní organizace a občanská společnost.

Sedmý akční program pro životní prostředí by měl zejména zajistit:

  • lepší provádění a prosazování pravidel EU v oblasti životního prostředí v zájmu dosažení lepších výsledků v této oblasti,

  • zapojení ostatních politik EU do plnění cílů ochrany životního prostředí a klimatu,

  • přístup k podloženým důkazům a nejnovějším vědeckým poznatkům a jejich využití pro tvorbu politiky v oblasti životního prostředí a její provádění,

  • odstranění významných nedostatků v politice, pokud je to odůvodněno nejnovějšími vědeckými informacemi a jestliže je to v souladu s přístupem předběžné opatrnosti.

Další kroky

Výsledky veřejné konzultace spolu se stanovisky Rady Evropské unie, Evropského parlamentu, Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru budou utvářet další podobu návrhu sedmého akčního programu EU pro životní prostředí, který Komise hodlá předložit do konce tohoto roku.

Souvislosti

Akční programy pro životní prostředí jsou vodítkem rozvoje politiky EU v oblasti životního prostředí od počátku sedmdesátých let. Kromě výsledků této konzultace Komise při přípravě svého návrhu sedmého akčního programu pro životní prostředí zohlední i výzvy, které ve své zprávě o stavu životního prostředí z roku 2010 uvedla Evropská agentura pro životní prostředí, a závěry hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí, jakož i příspěvky ostatních institucí EU k hodnocení výsledků šestého akčního programu pro životní prostředí.

Další informace:

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Více podrobností o akčním programu pro životní prostředí viz:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Kontaktní osoby:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar