Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията ви пита кои са приоритетните цели в областта на околната среда

Брюксел, 30 март 2012 г. — Комисията започна обществено допитване, за да събере мнения относно 7-та програма на ЕС за действие за околната среда (ПДОС), с която ще се определят приоритетните цели до 2020 г. Допитването ще се състои до 1 юни.

Комисарят за околната среда Янез Поточник заяви: ЕС разполага с едни от най-амбициозните екологични правила на света. На тях дължим много за защитата на нашата околна среда и на гражданите ни. Но тяхната стабилност зависи от прилагането им на практика и ние трябва да ги пригодим към новите предизвикателства. Бихме искали да получим информация от гражданите какво можем да направим, заедно с държавите членки и всички други заинтересовани страни, за по-добрата защита на околната среда и за нашето дългосрочно благоденствие в рамките на планетарните ресурси. ЕС може да не е в състояние да стори всичко, но искаме да чуем в коя област намесата ни би била най-значима и по какъв начин, в полза на околната среда — за наше добро и за това на децата ни“.

През последните месеци Комисията прие редица стратегически инициативи в областта на политиката за околната среда — Пътна карта за ресурсна ефективност, Стратегия за биологичното разнообразие до 2020 г. и Съобщение за по-стриктното прилагане на законодателството на ЕС. Те целят повишаване на конкурентоспособността на Европа и укрепване на екологичната ѝ устойчивост и са неразделна част от Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

7-та ПДОС следва да осигури всеобхватна и съгласувана рамка за тези стратегически инициативи, в която да се излагат приоритетни цели и да се посочва ясно как политиката в областта на околната среда може да способства за нашия екологосъобразен растеж, здраве и благосъстояние. Тя следва да гарантира, че всички заинтересовани страни — институциите на ЕС, държавите членки, регионалните и местните администрации, бизнесът и заинтересованите лица от частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество — ще се ангажират с обща програма.

По-специално, 7-та ПДОС следва да гарантира, че ще бъде поет ангажимент за:

  • по-стриктното прилагане на правилата на ЕС в областта на околната среда, с оглед нейното подобряване

  • гарантиране, че и други политики на ЕС ще допринасят за постигането на целите в областта на изменението на климата и околната среда

  • осигуряването на достъп до достоверни факти и последните научни изследвания, като основа за изпълнението и провеждането на политиката в областта на околната среда

  • изглаждането на недостатъците на политиката, когато това налагат последните научни изследвания в съответствие с подхода на предпазливост.

Следващи стъпки

Резултатите от общественото допитване, заедно със становищата на Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, ще залегнат в по-нататъшното разработване на предложението на Комисията за 7-та ПДОС, която тя смята да представи преди края на тази година.

Контекст

От началото на 70-те години политиката на ЕС за околната среда се е моделирала от програми за действие в областта на околната среда. В допълнение към резултатите от допитването, при подготовката на предложението си за 7-та Програма за действие за околната среда, Комисията ще отчита и предизвикателствата, очертани в Доклада за състоянието на околната среда от 2010 г. на Европейската агенция за околната среда, и Окончателната оценка на 6-та ПДОС, както и мнението на други институции на ЕС за резултатите от 6-та ПДОС.

Допълнителна информация:

За да участвате в допитването:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

За повече подробности относно ПДОС:

http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

За контакти:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar