Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Promowanie smaków Europy

Bruksela, dnia 30 marca 2012 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat zatytułowany „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”. Ten komunikat to drugi etap procesu reformy polityki promocyjnej zapoczątkowanej w lipcu 2011 r., której celem jest zapewnienie większego dynamizmu i większej konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, i promowanie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego integracji wzrostu.

Dacian Cioloș, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój wsi, powiedział przy tej okazji: „Unia Europejska musi wykorzystać tę wyjątkową szansę na zwiększenie dynamizmu swojej gospodarki, znalezienie bodźców dla pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, lepiej promując swoje produkty rolne i rolno-spożywcze zarówno na rynku europejskim, jak i na rynkach światowych. Wartość eksportu w tym sektorze wynosi obecnie ponad 100 mld euro. W coraz bardziej otwartym świecie powodzenie rolnictwa europejskiego będzie zależeć także od jego zdolności do wzmocnienia i rozwoju swoich atutów. Pomoże nam w tym nowa ambitna polityka promocyjna i rzeczywista wspólnotowa strategia waloryzacji naszych produktów”.

Ambicje te znajdują przełożenie na kluczowe cele przyszłej polityki promocyjnej, skoncentrowane na czterech zagadnieniach:

  • rzeczywista europejska wartość dodana;

  • bardziej atrakcyjne programy, mające większy wpływ;

  • prostsze i skuteczniejsze zarządzanie;

  • nowe synergie między różnymi instrumentami promocji.

Komunikat uwzględnia wnioski z dogłębnej refleksji zapoczątkowanej w lipcu 2011 r. przyjęciem zielonej księgi1 w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych jako sztandarowych działań zwiększających konkurencyjność rolnictwa UE, która wywołała szeroko zakrojoną debatę publiczną. Komunikat uwzględnia także elementy przeprowadzonej w 2011 r. oceny zewnętrznej dotyczącej aktualnej polityki promocyjnej2.

Dokument ten zapoczątkowuje debatę na temat kształtu przyszłej polityki promocyjnej na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej. Po zakończeniu tych dyskusji, pod koniec roku Komisja przedstawi propozycje aktów legislacyjnych.

Kontekst

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie promocji branży rolno-spożywczej powstały w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat były one wielokrotnie dostosowywane, zwłaszcza w związku ze wzrostem liczby znaków jakości. Unijny budżet przeznaczony na promocję z tytułu rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w 2011 r. wyniósł 47 mln euro; na 2012 r. przewidziano zaś kwotę 55 mln euro.

W latach 2001 do 2011 r. zatwierdzono 518 programów, głównie obejmujących okresy trzyletnie, łącznie na kwotę 576 mln euro pochodzącą z budżetu UE. (Uwaga: Programy te powinny być współfinansowane przez organizacje składające wnioski, natomiast państwa członkowskie mogą zapewniać wkład finansowy). W okresie 2001-2011 większość programów ukierunkowana była na rynek unijny (70 proc. programów i ich wartości), a około 9 proc. programów miało charakter wielonarodowy (realizowane były przez kilka państw członkowskich).

Taki system organizacji poziomej współistnieje z innymi środkami promocji w ramach WPR, realizowanymi w ramach wspólnej organizacji rynku [sektor wina w odniesieniu do państw trzecich (112 mln euro w 2011 r.) oraz sektor warzyw i owoców poprzez programy operacyjne organizacji producentów (średnio 34 mln euro w latach 2008–2009)] oraz w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/communication/index_en.htm

Kontakt :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

1 :

COM(2011)436

2 :

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm


Side Bar