Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Liiklusohutus: surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arv vähenes 2011. aastal vaid 2%

Brüssel, 29. märts 2012. Euroopa Komisjoni täna avaldatud andmete kohaselt aeglustus liiklussurmade arvu vähenemine ELis eelmisel aastal märkimisväärselt (-2%), võrreldes märksa järsema vähenemisega viimasel kümnendil (keskmiselt -6%). Veel halvem on see, et mõnes ELi liikmesriigis, nagu Saksamaa ja Rootsi, kus liiklusohutusalased näitajad on seni olnud head, on liiklussurmade arv oluliselt suurenenud. Ka teistes liikmeriikides, kus liiklusohutuse tase on olnud madalam (nt Poola ja Belgia), on liiklussurmade arv suurenenud. Jätkuvalt on probleeme mootorratturitega, kellega seotud liiklussurmade arv ei ole rohkem kui kümnendi jooksul vähenenud.

ELi transpordivolinik Siim Kallas sõnas: „Sellised tulemused sunnivad tegutsema. Liiklussurmade arvu vähenemine on aeglustunud viimase kümnendi madalaima tasemeni. Ikka veel saab Euroopa teedel iga päev surma 85 inimest. See on vastuvõetamatu. Peame mitmekordistama jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil, et saavutada eesmärk vähendada liiklussurmade arvu 2020. aastaks poole võrra. Saadan kõigi liikmesriikide asjaomastele ministritele kirja, et paluda teavet 2012. aasta riiklike liiklusohutusalaste järelevalvekavade kohta. Tahan olla kindel, et isegi praegusel majanduslikult raskel ajal ei vähendata jõupingutusi liiklusohutuse edendamiseks. ELi tasandil kavatseme 2012. aastal keskenduda mootorratturite surmaga lõppevatele liiklusõnnetustele, et muuta senist suundumust ja tagada liiklussurmade vähenemine.

Lisatud tabelis on esitatud andmed liiklussurmade arvu vähenemise kohta alates 2001. aastast (andmed ELi kohta tervikuna ja riikide lõikes). See hõlmab ka viimaseid andmeid 2011. aasta kohta.

ELi liiklusohutuse tegevuskava (2001–2020) raames on viimasel kümnendil saavutatud suurt edu. Liiklussurmade arv vähenes peaaegu 45% ja päästa suudeti rohkem kui 125 000 elu.

Liiklussurmade arv vähenes ELis keskmiselt 6% aastas. Mõnel aastal vähenes liiklussurmade arv isegi 11% (2010. aastal).

ELi liiklusohutuse tegevuskava aastateks 2011–2020

Euroopa Komisjon võttis 2010. aasta juulis vastu ambitsioonika kava vähendada järgmise kümne aasta jooksul Euroopa teedel surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole võrra. Euroopa liiklusohutuse suunistega (2011–2020) on ette nähtud nii sõidukite rangemad ohutusnõuded kui ka liiklejate teadlikkuse tõstmine, samuti liiklusjärelevalve parandamine. Komisjon teeb kava rakendamiseks liikmesriikidega tihedat koostööd.

Liiklusohutuse tegevusprogramm aastateks 2011–2020

Programmis on esitatud mitu algatust, mille abil püütakse täiustada sõidukeid ja infrastruktuuri ning parandada liiklejate käitumist.

Strateegilisi eesmärke on seitse:

  • parandada veo- ja sõiduautode turvalisust;

  • ehitada ohutumaid teid;

  • arendada nn arukaid sõidukeid;

  • tõhustada sõiduõpetust ja karmistada lubade saamise tingimusi;

  • tugevdada järelevalvet;

  • vähendada vigastatute hulka ning

  • pöörata rohkem tähelepanu mootorratturitele.

Iga strateegilise eesmärgi puhul võetavad meetmed on loetletud lisatud memos: MEMO/10/343.

Vt ka: MEMO/11/483

Mis saab edasi?

Tõhustatakse ELi liiklusohutuse tegevuskava (2011–2020) rakendamist. Lisaks teatas asepresident, et kavatseb suurendada jõupingutusi riikliku järelevalve tõhustamiseks ja haavatavamate liiklejate, st mootorratturite ohutuse parandamiseks.

Liikmesriik

Liiklussurmade arv miljoni elaniku kohta

Liiklussurmade määra muutus

 

2001

2010

2011

(esialgne)

2001-2010

Aasta keskmine vähenemine

2010-2011

(esialgne)

Belgia

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bulgaaria

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Tšehhi Vabariik

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Taani

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Saksamaa

85

45

49

-48%

-7%

10%

Eesti

146

58

75

-61%

-10%

29%

Iirimaa

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Kreeka

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Hispaania*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Prantsusmaa

134

62

61

-51%

-8%

0%

Itaalia*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Küpros

140

75

88

-39%

-5%

18%

Läti

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Leedu

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luksemburg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Ungari

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Madalmaad*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Austria

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Poola

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugal

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Rumeenia

109

111

94

-3%

0%

-15%

Sloveenia

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slovakkia

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Soome

84

51

54

-37%

-5%

6%

Rootsi

66

28

33

-54%

-8%

18%

Ühendkuningriik*

61

31

32

-47%

-7%

5%

EL

112

62

61

-43%

-6%

-2%

*Viimastel kättesaadavatel andmetel põhinevad esialgsed andmed. Hinnangulised näitajad Ühendkuningriigi ja Madalmaade kohta põhinevad jaanuarist septembrini kogutud andmetel. Hinnangulised näitajad Itaalia ja Hispaania kohta põhinevad politsei kogutud andmetel, mis ei hõlma linnapiirkondi.

Tabel 1. ELi teedel surmaga lõppenud liiklusõnnetuste (kõik liiklejad) suundumused aastatel 2000–2010

Tabelist on näha, et kui autokasutajate, jalakäijate, jalgratturite ja mopeedijuhtide liiklussurmade arv on alates 2001. aastast vähenenud, ei ole seda juhtunud mootorratturite puhul.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar