Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen söker synpunkter från allmänheten på ett modernt system för europeisk insolvenslagstiftning

Bryssel den 30 mars 2012 – Idag inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om modernisering av EU:s regler för insolvensförfaranden. Befintliga regler (förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden) härrör från år 2000 och anger hur konkurser – av företag eller enskilda – bör samordnas mellan flera EU-länder. Resultaten av samrådet kommer att bidra till att avgöra om och hur den befintliga förordningen behöver ses över för att gynna företagen och stärka EU:s inre marknad. Det utgör en del av EU:s insatser för att bevara arbetstillfällen och främja den ekonomiska återhämtningen, hållbar tillväxt och en högre investeringsgrad i enlighet med Europa 2020-strategin.

Insolvens är en realitet i en dynamisk, modern ekonomi. Omkring 50 % av företagen överlever under en kortare tid än fem år. Under 2010 gick sammanlagt 220 000 företag i konkurs i EU. Detta innebär att omkring 600 företag i Europa gick i konkurs varje dag. Denna utveckling fortsatte under 2011. Det är därför viktigt att ha en modern lagstiftning och effektiva förfaranden för att hjälpa de företag som har tillräcklig ekonomisk substans att hantera finansiella svårigheter och få en ”andra chans”.

- En modern insolvenslagstiftning är viktig för ekonomisk stabilitet och för effektiviteten i det finansiella systemet. Den är en väsentlig del av en modern inre marknad och uppmuntrar entreprenörer att ta risker. Och vid behov ger det företagen ett sätt att att avveckla sin verksamhet under ordnade former, säger Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. - En modern insolvenslagstiftning kommer att bidra till att hålla igång ekonomin då den hjälper ekonomiskt solida företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter under en kortare period att få en andra chans. Det är därför vi samråder med företagen samt med jurister, rättsliga myndigheter och allmänheten i stort.

Förordningen om insolvensförfaranden från 2000 har bättre rättssäkerhet och har underlättat det rättsliga samarbetet i behandlingen av gränsöverskridande fall av insolvens. Efter tio års tillämpning av förordningen krävs en översyn av den till följd av viktig utveckling i nationell insolvenslagstiftning och betydande förändringar i den ekonomiska och politiska miljön.

Kommissionen samråder med små och stora företag, egenföretagare, konkursförvaltare, rättsliga myndigheter, offentliga myndigheter, fordringsägare, akademiker och den breda allmänheten om deras erfarenheter av insolvens och särskilt gränsöverskridande insolvens. Svaren från samråden kommer att hjälpa kommissionen att avgöra om och hur den nuvarande rättsliga ramen bör förbättras och moderniseras.

Samrådet pågår till den 21 juni 2012.

Samrådet återfinns här:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Bakgrund

EU:s insolvenslagstiftning fastställs i förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden, som har tillämpats sedan den 31 maj 2002. Förordningen innehåller bestämmelser om behörighet, erkännande och tillämplig lag samt bestämmelser om samordning av de insolvensförfaranden som inleds i flera medlemsstater. Förordningen är tillämplig när gäldenären har tillgångar eller borgenärer i mer än en medlemsstat.

För närmare upplysningar:

Europeiska kommissionen – insolvensförfaranden:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar