Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia zapája verejnosť do tvorby moderného systému európskeho konkurzného práva

Brusel 30. marca 2012 – Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu na tému modernizácie pravidiel EÚ v oblasti konkurzov. Existujúce pravidlá (nariadenie o konkurznom konaní) pochádzajú z roku 2000 a určujú, ako by konkurzné subjekty – podniky a jednotlivci – mali navzájom koordinovať svoj postup v rámci niekoľkých krajín EÚ. Výsledky konzultácie pomôžu zistiť, či a do akej miery je potrebná revízia existujúceho nariadenia, aby sa podporil podnikateľský sektor a posilnil jednotný trh EÚ. Toto opatrenie je súčasťou úsilia EÚ o zachovanie pracovných miest a podporu hospodárskeho oživenia, udržateľného rastu a zvýšenia miery investícií, ako to určuje stratégia Európa 2020.

Konkurzy sú realitou života v dynamickom, modernom hospodárstve. Približne polovica podnikov má životnosť menej než päť rokov. V roku 2010 vstúpilo do likvidácie celkovo 220 000 podnikateľských subjektov v EÚ. To znamená, že úpadok postihol denne okolo 600 spoločností v Európe. Tento trend pokračoval aj v roku 2011. Je preto dôležité mať moderné právne predpisy a zavedené efektívne postupy, ktoré podnikateľským subjektom s dostatočným ekonomickým základom pomôžu prekonať finančné ťažkosti a poskytnú im „druhú šancu“.

„Moderné právne predpisy v oblasti konkurzu majú zásadný význam z hľadiska finančnej stability a efektívnosti finančného systému. Tvoria základnú súčasť moderného jednotného trhu a dodávajú podnikateľom odvahu prijímať riziká. A v prípade potreby poskytujú podnikateľským subjektom riadny spôsob ukončenia ich činnosti,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Moderné konkurzné právo pomôže zvýšiť dynamiku hospodárstva, pretože poskytne druhú šancu podnikateľským subjektom s pevným ekonomickým základom, ktoré majú krátkodobé finančné ťažkosti. Práve z tohto dôvodu chceme danú vec prediskutovať s podnikateľským sektorom, ako aj s právnikmi, súdnymi orgánmi a širokou verejnosťou.“

Nariadenie o konkurze z roku 2000 zvýšilo právnu istotu a uľahčilo súdnu spoluprácu pri riešení prípadov cezhraničných konkurzov. Po desiatich rokoch jeho uplatňovania však podstatný vývoj v konkurznom práve jednotlivých štátov a významné zmeny v hospodárskom a politickom prostredí vyvolávajú potrebu revízie nariadenia.

Komisia konzultuje s malými aj veľkými podnikateľskými subjektmi, živnostníkmi, konkurznými správcami, súdnymi orgánmi, verejnými orgánmi, veriteľmi, zástupcami akademickej obce a verejnosťou, pokiaľ ide o ich skúsenosti s konkurznými konaniami, najmä s cezhraničnými konkurzmi. Ich vyjadrenia pomôžu Komisii určiť, či a akým spôsobom je potrebné vylepšiť a modernizovať súčasný právny rámec.

Konzultácia je otvorená do 21. júna 2012.

Konzultácia je dostupná na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Súvislosti

Základom európskeho konkurzného práva je nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní („nariadenie o konkurznom konaní“), ktoré sa uplatňuje od 31. mája 2002. Toto nariadenie obsahuje pravidlá týkajúce sa súdnej príslušnosti, uznávania rozhodnutí a uplatniteľného práva a ustanovuje aj pravidlá koordinácie konkurzných konaní začatých v niekoľkých členských štátoch. Nariadenie sa uplatňuje vždy, keď má dlžník aktíva alebo veriteľov vo viac než jednom členskom štáte.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Konkurzné konania:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar