Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par mūsdienīgām Eiropas maksātnespējas tiesībām

Briselē, 2012. gada 30. martā. Šodien Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par ES maksātnespējas noteikumu modernizāciju. Pašreizējais tiesiskais regulējums (Maksātnespējas regula) ir pieņemts 2000. gadā un paredz, kā starp vairākām ES dalībvalstīm tiek koordinētas uzņēmumu un fizisku personu maksātnespējas procedūras. Apspriešanas rezultāti palīdzēs noteikt, vai un kādā veidā pastāvošā regula ir jāpārskata, lai palīdzētu uzņēmumiem un nostiprinātu ES vienoto tirgu. Tas ietilpst ES centienos saglabāt darbavietas un veicināt ekonomikas atveseļošanu, ilgtspējīgu izaugsmi un palielināt ieguldījumu līmeni, kā noteikts stratēģijā "Eiropa 2020".

Maksātnespējas gadījumi ir dinamiskas un mūsdienīgas ekonomikas daļa. Apmēram puse uzņēmumu izdzīvo mazāk nekā piecus gadus. Eiropas Savienībā 2010. gadā kopā tika uzsāktas 220 000 uzņēmumu likvidācijas procedūras. Tas nozīmē, ka Eiropā katru dienu tika likvidēti apmēram 600 uzņēmumi. Šī tendence turpinājās arī 2011. gadā. Tādēļ mūsdienīgu tiesību aktu un efektīvu procedūru pastāvēšana ir būtiska, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuru ekonomiskais stāvoklis ir pietiekami spēcīgs, pārvarēt finanšu grūtības un iegūt "otro iespēju".

"Mūsdienīgas maksātnespējas tiesības ir neatsveramas, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un finanšu sistēmas efektivitāti. Tās ir mūsdienīga vienotā tirgus būtiska daļa un iedrošina uzņēmējus uzņemties risku. Nepieciešamības gadījumā tās paredz arī kārtību, kādā uzņēmuma darbību var izbeigt," teica ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Mūsdienīgs maksātnespējas procesa regulējums sekmēs ekonomikas izaugsmi, jo tas palīdzēs sniegt otro iespēju uzņēmumiem, kuri ir ekonomiski pietiekami spēcīgi, bet kuri ir nonākuši īslaicīgās finanšu grūtībās. Šā iemesla dēļ mēs apspriežamies ar uzņēmumiem, kā arī juristiem un tiesu iestādēm un sabiedrību kopumā."

Maksātnespējas regula, kas tika pieņemta 2000. gadā, ir uzlabojusi tiesisko noteiktību un veicinājusi tiesisko sadarbību pārrobežu maksātnespējas procedūru gadījumos. Tomēr pēc 10 gadus ilgas piemērošanas regulu ir nepieciešams pārskatīt, jo valstu tiesību akti maksātnespējas jomā ir būtiski attīstījušies un notikušas ievērojamas ekonomiskās un politiskās vides pārmaiņas.

Komisija apspriežas ar maziem un lieliem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, juristiem, kas darbojas maksātnespējas jomā, tiesu iestādēm, valsts iestādēm, kreditoriem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un sabiedrību kopumā par pieredzi, kas gūta saistībā ar maksātnespēju un jo īpaši pārrobežu maksātnespēju. Iegūtās atbildes palīdzēs Komisijai noteikt, vai un kādā veidā pašreizējais tiesiskais regulējums būtu jāuzlabo un jāmodernizē.

Apspriešanās notiks līdz 2012. gada 21. jūnijam.

Apriešanas dokumenti ir atrodami šeit: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Vispārīga informācija

Eiropas maksātnespējas tiesības ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām ("Maksātnespējas regula"), kas tiek piemērota kopš 2002. gada 31. maija. Regulā ir iekļauti noteikumi par jurisdikciju, nolēmumu atzīšanu un piemērojamajiem tiesību aktiem, un tā nosaka veidu, kādā tiek koordinētas maksātnespējas procedūras, kuras uzsāktas vairākās dalībvalstīs. Regula tiek piemērota, ja parādniekam ir aktīvi vai kreditori vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija – Maksātnespējas procedūras:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar