Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon soovib avalikkuse arvamust Euroopa maksejõuetusõiguse kohta

Brüssel, 30. märts 2012. Täna käivitas Euroopa Komisjon avaliku konsulteerimise seoses maksejõuetust käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamisega. Kehtivad eeskirjad (maksejõuetust käsitlev määrus) on pärit aastast 2000 ja neis on sätestatud, kuidas tuleks ettevõtja või üksikisiku pankrotimenetlusi erinevate ELi liikmesriikide vahel kooskõlastada. Konsulteerimise tulemusena määratakse kindlaks, kas ja kuidas kehtivat määrust oleks vaja läbi vaadata, et toetada ettevõtjaid ja tugevdada ELi ühtset turgu. Konsulteerimine on osa ELi tegevusest töökohtade säilitamise ja majanduse taastamise edendamise, jätkusuutliku kasvu ja investeeringute suurendamise nimel, nagu on sätestatud strateegias „Euroopa 2020”.

Maksejõuetuse tekkimine on osa elu ringkäigust, tänapäevasest majandusest. Ligi pooled ettevõtjatest püsivad vähem kui viis aastat. 2010. aastal läks ELis likvideerimisele kokku 220 000 ettevõtjat. See tähendab, et Euroopas läks iga päev pankrotti ligi 600 ettevõtjat. See suundumus jätkus ka 2011. aastal. Seepärast on oluline, et ettevõtjaid, kes on majanduslikult piisavalt elujõulised, aitaksid finantsraskustest üle saada ja uuesti alustada ajakohased õigusaktid ja tõhusad menetlused.

„Ajakohane maksejõuetusõigus on finantsstabiilsuse ja rahandussüsteemi tõhususe seisukohast väga oluline. See moodustab olulise osa praegusest ühtsest turust ja julgustab ettevõtjaid olema riskialtid. Ning vajaduse korral annab see ettevõtjale nõuetekohase võimaluse tegevus lõpetada,” ütles ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Ajakohane maksejõuetusõigus aitab kaasa majanduse arengule, kuna see aitab majanduslikult usaldusväärsetel, kuid lühiajaliselt majanduslikes raskustes ettevõtjatel uue võimaluse saada. Seda arvestades algatame konsulteerimise ettevõtjate, juristide, kohtuasutuste ja kogu avalikkusega."

2000. aasta maksujõuetust käsitlev määrus suurendas õiguskindlust ja hõlbustas kohtuasutuste koostööd piiriüleste maksejõuetusjuhtumite lahendamisel. Siiski on pärast kümmet rakendusaastat riiklikes maksejõuetust käsitlevates õigusaktides ning majanduslikus ja poliitilises keskkonnas toimunud olulised muudatused tinginud vajaduse määrus läbi vaadata.

Komisjon konsulteerib väikeste ja suurte ettevõtjatega, füüsilisest isikust ettevõtjatega, pankrotihalduritega, kohtuasutustega, avalike asutustega, võlausaldajatega, teadlastega ja üldise avalikkusega, et koguda nende kogemusi seoses maksejõuetusega ja eriti piiriüleste maksejõuetusjuhtumitega. Vastused aitavad komisjonil määrata kindlaks, kas ja kuidas kehtivat õigusraamistikku täiustada ja ajakohastada.

Konsulteerimine kestab 21. juunini 2012.

Konsulteerimine toimub sellel veebilehel: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Taustteave

Euroopa maksejõuetusõigus on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1346/2000, mis käsitleb maksejõuetusmenetlusi ja mida on kohaldatud alates 31. maist 2002. Määrus sisaldab eeskirju kohtualluvuse, tunnustamise ja kohaldatava õiguse kohta ning selles on sätestatud mitmes liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluste kooskõlastamise kord. Määrust kohaldatakse, kui võlglasel on varasid või võlausaldajaid mitmes liikmesriigis.

Lisateave

Euroopa Komisjon – maksejõuetusmenetlused:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar