Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2012 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πτωχεύσεων. Οι ισχύοντες κανόνες (κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας) χρονολογούνται από το 2000 και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια πτώχευση – είτε εταιρείας είτε φυσικού προσώπου – πρέπει να συντονίζεται μεταξύ διαφόρων χωρών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στο να αποφασισθεί κατά πόσον και με ποιον τρόπο πρέπει να αναθεωρηθεί ο ισχύων κανονισμός, ούτως ώστε να τονωθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενδυναμωθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ. Η διαβούλευση εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ να διαφυλάξει θέσεις εργασίας και να προωθήσει την οικονομική ανάκαμψη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση των επενδύσεων, όπως εξαγγέλλεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε μια δυναμική, σύγχρονη οικονομία. Το ήμισυ περίπου των επιχειρήσεων επιβιώνει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Το 2010, 220.000 επιχειρήσεις συνολικά τέθηκαν υπό εκκαθάριση στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι, σε ημερήσια βάση, υπήρχαν 600 περίπου πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτή η τάση συνεχίστηκε το 2011. Επομένως, είναι σημαντικό να ισχύουν σύγχρονοι κανόνες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ούτως ώστε να βοηθούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανό οικονομικό εκτόπισμα να ξεπερνούν τις οικονομικές δυσχέρειες και να αποκτούν μια «δεύτερη ευκαιρία».

Η Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Η ύπαρξη σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου έχει πρωταρχική σημασία για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο μιας σύγχρονης ενιαίας αγοράς και ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων από τους επιχειρηματίες. Σε περίπτωση δε που καταστεί αναγκαίο, παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τρόπο συντεταγμένο. Ένα σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο θα συντελέσει στην ενεργοποίηση της οικονομίας, υπό την έννοια ότι συμβάλλει στο να δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεν εύρωστες οικονομικά αλλά αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες οικονομικές δυσχέρειες. Για τον λόγο αυτό, διεξάγουμε επί του παρόντος σχετικές διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης με δικηγόρους, δικαστικές αρχές και με τους πολίτες γενικά.»

Ο κανονισμός του 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας επέφερε βελτιώσεις από την άποψη της ασφάλειας δικαίου και διευκόλυνε τη δικαστική συνεργασία για τη διεκπεραίωση διασυνοριακών περιπτώσεων αφερεγγυότητας. Παρόλα αυτά, έπειτα από μια δεκαετία εφαρμογής του, έχουν επέλθει σημαντικές εξελίξεις στα εθνικά πτωχευτικά δίκαια καθώς και σοβαρές αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να είναι επιβεβλημένη η αναθεώρηση του κανονισμού.

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενα άτομα, επαγγελματίες που ασχολούνται με διαδικασίες αφερεγγυότητας, δικαστικές αρχές, κρατικές αρχές, δανειστές, πανεπιστημιακούς και με το ευρύ κοινό όσον αφορά την πείρα που διαθέτουν από διαδικασίες αφερεγγυότητας και, ειδικότερα, από διασυνοριακές διαδικασίες αυτού του τύπου. Οι απαντήσεις τους θα βοηθήσουν την Επιτροπή να κρίνει κατά πόσον και με ποιον τρόπο είναι σκόπιμο να βελτιωθεί και να εκσυγχρονισθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 21 Ιουνίου 2012.

Η διαβούλευση είναι προσπελάσιμη εδώ: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Ιστορικό

Το ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας («κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2002. Ο κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμοστέο δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός εφαρμόζεται κάθε φορά που ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία ή πιστωτές σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διαδικασίες αφερεγγυότητας:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar