Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия в търсене на обществен принос за осъвременяване на европейското законодателство в областта на несъстоятелността

Брюксел, 30 март 2012 г. — Днес Европейската комисия започна обществено допитване по осъвременяването на правилата на ЕС в областта на несъстоятелността. Съществуващите правила (Регламентът относно несъстоятелността) датират от 2000 г. и уреждат координацията между няколко страни от ЕС по отношение на фалитите — на дружества и физически лица. Резултатите от допитването ще помогнат да се определи дали и как трябва да се преразгледа сега действащият регламент, за да бъде стимулирана стопанската дейност и да бъде укрепен единният пазар на ЕС. Това е част от усилията на ЕС за запазване на работните места и насърчаване на икономическото възстановяване, за устойчиво развитие и увеличаване на инвестициите, както е посочено в стратегията „Европа 2020“.

Обявяването в несъстоятелност е част от живота в условията на динамична, модерна икономика. Около половината от предприятията оцеляват по-малко от пет години. През 2010 г. общо 220 000 стопански единици в ЕС са били в процес на ликвидация. Това означава, че всеки ден в Европа фалират около 600 дружества. Тази тенденция се запази и през 2011 г. Затова от първостепенна важност е да има съвременно законодателство и ефикасни процедури, с помощта на които предприятията с достатъчен икономически потенциал да могат да преодолеят финансовите трудности и да получат „втори шанс“.

„Съвременното законодателство в областта на несъстоятелността е от първостепенна важност за финансовата стабилност и за ефективността на финансовата система. То е съществена част от съвременния единен пазар и насърчава предприемачите да поемат рискове. Ако е необходимо, то осигурява на стопанските единици и регламентиран начин да преустановят дейността си“, посочи европейският комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. Такова съвременно законодателство в областта на несъстоятелността ще доведе до вливане на живителна сила в икономиката, тъй като ще спомогне за даване на втори шанс на икономически устойчивите предприятия, изпитващи краткосрочни финансови трудности. Ето защо се допитваме както до предприятията, така и до адвокати, съдебни органи и обществеността като цяло.“

Регламентът относно несъстоятелността от 2000 г. подобри правната сигурност и улесни съдебното сътрудничество при разглеждането на дела по трансгранична несъстоятелност. Въпреки това, след десетгодишно прилагане на регламента, важните изменения в областта на несъстоятелността в отделните национални законодателства и значителните промени в икономическата и политическата среда налагат той да бъде преразгледан.

Комисията се консултира с малки и големи предприятия, самостоятелно заети лица, работещи в сферата на несъстоятелността, съдебни органи, публични органи, кредитори, академични среди и с обществеността като цяло по отношение на опита им в областта на несъстоятелността и по-специално трансграничната несъстоятелност. Техните отговори ще помогнат на Комисията да определи дали и как да бъде подобрена и осъвременена сегашната правна рамка.

Допитването ще продължи до 21 юни 2012 г.

То може да бъде намерено на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Контекст

Европейското законодателство в областта на несъстоятелността се състои от Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност („Регламентът относно несъстоятелността“), който се прилага от 31 май 2002 г. Регламентът съдържа правила относно компетентността, признаването и приложимото право и разпоредби за координация на производствата по несъстоятелност, започнати в няколко държави членки. Регламентът е приложим, когато длъжникът има активи или кредитори в повече от една държава членка.

За повече информация

Европейска комисия — Производство по несъстоятелност:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar