Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Antimonopolní opatření: Komise uložila českým energetickým společnostem Energetický a průmyslový holding a EP Investment Advisors pokutu ve výši 2.5 milionů EUR za maření kontroly

Brusel 28. březen 2012 – Evropská komise uložila společnostem Energetický a průmyslový holding a EP Investment Advisors, které podnikají v energetickém odvětví v České republice, pokutu ve výši 2 500 000 EUR za maření kontroly, již úředníci Komise provedli v rámci antimonopolního šetření ve dnech 24.–26. listopadu 2009 v prostorách těchto společností v Praze. Společnosti nezablokovaly jeden účet elektronické pošty a přesměrovaly příchozí e-maily, čímž porušily své povinnosti spolupracovat s úředníky Komise v průběhu daných kontrol a předložit jim veškeré dokumenty relevantní pro šetření.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „Informace o společnostech jsou v současnosti uloženy především v IT prostředí, jako jsou e-mailové systémy, a mohou být rychle pozměněny nebo vymazány. Toto rozhodnutí je jasným signálem pro všechny společnosti, že Komise nebude tolerovat kroky, kterými by společnosti mohly poškodit integritu a efektivitu jejích šetření tím, že v průběhu kontrol zmanipulují informace, které se jich týkají.“

Dne 24. listopadu 2009, poté co bylo oznámeno rozhodnutí o provedení kontroly, požádali inspektoři Komise o zablokování účtů elektronické pošty patřících klíčovým osobám. Tyto účty měly zůstat zablokované až do dalšího oznámení. Zablokování proběhlo formou stanovení nového hesla, které znali pouze inspektoři Komise. To je standardní opatření, které se přijímá na začátku kontrol s cílem zajistit, aby inspektoři měli výlučný přístup k obsahu účtů elektronické pošty a aby se zabránilo změnám na účtech v době, kdy jsou prověřovány. Druhý den kontroly inspektoři Komise zjistili, že dané heslo bylo v případě jednoho účtu elektronické pošty během prvního dne kontroly změněno. Účelem této změny hesla bylo umožnit vlastníkovi účtu přístup k jeho účtu.

Třetí den kontroly inspektoři Komise zjistili, že jeden ze zaměstnanců požádal v předchozí den IT oddělení, aby veškeré e-maily, které přijdou do určitých zablokovaných účtů, přesměrovalo z těchto účtů do počítačového serveru. Dotčená společnost připustila, že k přesměrování došlo nejméně v případě jednoho účtu elektronické pošty. V důsledku toho se příchozí e-maily neobjevily v příchozí poště, nemohly být prověřeny inspektory a jejich integrita mohla být ohrožena.

Souvislosti týkající se šetření

Ve dnech od 24. do 26. listopadu 2009 Komise provedla kontroly v prostorách českých společností činných v odvětví elektrické energie a hnědého uhlí, při kterém vyšetřovala možné porušení antimonopolních předpisů EU, které zakazují restriktivní obchodní praktiky a zneužívání dominantního postavení na trhu (tj. článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, viz MEMO/09/518). V průběhu kontroly u společností Energetický a průmyslový holding a EP Investment Advisors (dříve J&T Investment Advisors1) došlo ke dvěma incidentům týkajícím se správy účtů elektronické pošty.

Komise v této věci zahájila řízení v květnu 2010 (viz IP/10/627) a v prosinci 2010 zaslala daným společnostem prohlášení o námitkách, ve kterém vyjádřila své výhrady (viz IP/10/1748). V dnes přijatém rozhodnutí se poprvé uvádí, že v průběhu kontroly došlo k jejímu maření, pokud jde o účty elektronické pošty.

Souvislosti týkající se kontrol

Pravomoc provádět kontroly představuje jeden z nejdůležitějších vyšetřovacích nástrojů, které Komise používá k odhalení případů porušování antimonopolních předpisů. Inspektoři mají pravomoc zkoumat a kopírovat dokumenty, které souvisejí s podnikáním, bez ohledu na nosič, na němž jsou uchovávány. Inspektoři si v průběhu kontroly standardně zajistí přístup k veškeré dokumentaci, aby zabránili zničení elektronických souborů.

Inspektoři zejména identifikují účty elektronické pošty klíčových osob v kontrolované společnosti a v průběhu kontroly k těmto účtům zablokují přístup. Tento postup představuje jedno z opatření, která mají předejít zničení obsahu. Komise musí zkontrolovat jak e-maily z období před začátkem kontroly, tak e-maily, k jejichž výměně došlo v jejím průběhu.

Povinnosti společností spolupracovat s úředníky Komise při kontrole, poskytovat pravdivé informace a zpřístupnit veškeré dokumenty týkající se antimonopolního šetření vyplývají z antimonopolního nařízení č. 1/2003 (čl. 20 odst. 4 a článek 23).

Tyto povinnosti potvrdil Tribunál EU, který ve svém rozsudku z prosince 2010 (ve věci T-141/08) zamítl odvolání společnosti E.ON proti pokutě ve výši 38 milionů EUR, kterou jí Komise uložila v roce 2008 za porušení pečeti během kontroly (viz MEMO/10/686).

Podle čl. 23 odst. 1 písm. c) antimonopolního nařízení č. 1/2003 může Komise uložit pokutu až do výše 1 % celkového obratu společnosti, pokud společnost při kontrole úmyslně nebo z nedbalosti předložila požadované účetní knihy nebo jiné obchodní záznamy v neúplné formě, nebo se odmítla podřídit kontrole.

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)

1 :

Dne 10. listopadu 2010 byla společnost J&T Investment Advisors přejmenována na EP Investment Advisors, aniž by se změnila podniková struktura či organizace společnosti.


Side Bar