Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje založenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré bude bojovať proti zločincom v on-line prostredí a chrániť tam spotrebiteľov

Brusel 28. marca 2012 – Odhaduje sa, že každodenne sa stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí. Celosvetové škody spôsobené týmto druhom kriminality môžu dosahovať celkovú výšku až 388 miliárd amerických dolárov.

Európska komisia dnes navrhla vytvorenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré by malo pomáhať pri ochrane európskych občanov a podnikov pred čoraz väčšími počítačovými hrozbami. Toto centrum bude zriadené v rámci Európskeho policajného úradu – Europolu, ktorý má sídlo v holandskom Haagu. Toto centrum bude základňou boja proti počítačovej kriminalite a zameria sa na trestnú činnosť, ktorú v on-line prostredí páchajú organizované zločinecké skupiny, a to predovšetkým na tie osobitne výnosné činnosti (napr. on-line podvody týkajúce sa kreditných kariet a informácií na on-line prístup k bankovým účtom).

Experti EÚ budú takisto pracovať na predchádzaní počítačovej kriminalite zameranej na elektronické bankovníctvo a on-line rezervácie, čím prispejú k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v takéto systémy. Centrum sa ďalej zameria na ochranu profilov vytvorených na sociálnych sieťach pred ich infiltráciou zo strany zločincov páchajúcich počítačovú kriminalitu a bude napomáhať boj proti krádežiam totožnosti v prostredí on-line. Takisto sa sústredí na počítačovú kriminalitu, ktorá spôsobuje vážne škody obetiam týchto zločinov, kam patrí sexuálne zneužívanie detí v on-line prostredí a kybernetické útoky zasahujúce kriticky dôležité infraštruktúrne a informačné systémy v Únii.

„Milióny Európanov využívajú internet pri uskutočňovaní bankových operácií z domu, v rámci nakupovania v internetových obchodoch, ako aj pri plánovaní svojich dovoleniek či udržiavaní kontaktov s rodinou a priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Tak ako sa každodenne predlžuje čas, ktorý trávime on-line, zintenzívňuje sa aj činnosť organizovaných zločineckých skupín. A nimi páchaná trestná činnosť sa týka každého z nás“, povedala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. „Nemôžeme páchateľom počítačovej kriminality dovoliť, aby narúšali našu existenciu v digitálnom prostredí. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite v rámci Europolu sa stane základňou pre spoluprácu v záujme ochrany internetu, ktorý je slobodný, otvorený a bezpečný.“

V roku 2011 mali internetové pripojenie takmer tri štvrtiny európskych domácností (73 %), pričom v roku 2010 viac než tretina občanov EÚ (36 %) využívala služby elektronického bankovníctva on-line. Služby sociálnych sietí využíva 80 % mladých Európanov a pri elektronickom obchodovaní každoročne celosvetovo prevedú finančné prostriedky vo výške približne 8 biliónov amerických dolárov.

V dôsledku toho narastá aj počítačová kriminalita, pričom jej páchatelia vytvorili v rámci svojej trestnej činnosti výnosné trhy – napr. informácie o kreditných kartách si medzi sebou zločinecké bandy predávajú za cenu už od 1 eura za jednu kartu, falšované hmotné podoby kreditných kariet za približne 140 EUR a informácie na on-line prístup k bankovým účtom len za 60 EUR. Páchatelia počítačovej kriminality sa zameriavajú aj na sociálne siete.

Každodenne dochádza v dôsledku rozličných druhov útokov hackerov k blokovaniu až 600 000 kont na sieti Facebook a napr. v roku 2009 bolo zistené napadnutie vírusom v prípade viac ako 6,7 milióna počítačov.

Európske centrum bude mať za úlohu varovať členské štáty EÚ v prípade výskytu závažných počítačových hrozieb a upozorňovať ich na nedostatky v ich ochrane v on-line prostredí. Zároveň bude odhaľovať organizované zločinecké siete v oblasti počítačovej kriminality a najväčších páchateľov tejto trestnej činnosti. Centrum bude takisto poskytovať operatívnu podporu pri konkrétnych vyšetrovaniach, a to či už poskytovaním forenznej pomoci, alebo pomocou pri zriaďovaní spoločných vyšetrovacích tímov zameraných na počítačovú kriminalitu.

Pokiaľ ide o problematiku počítačovej kriminality, centrum bude na plnenie svojich úloh, ako aj v záujme poskytovania kvalitnej odbornej podpory orgánom členských štátov činným v trestnom konaní využívať informácie, ktoré zhromaždí z verejne dostupných zdrojov, zo súkromného sektora, ako aj od policajných orgánov a akademickej obce. Nové centrum bude súčasne slúžiť ako vedomostná základňa pre vnútroštátne policajné orgány a združia sa v ňom európske odborné kapacity a odborná príprava v tejto oblasti. Bude pripravené poskytnúť pomoc v súvislosti s konkrétnymi odbornými a forenznými otázkami, s ktorými sa naň budú môcť obracať orgány činné v trestnom konaní zaoberajúce sa počítačovou kriminalitou, ale aj súkromný sektor.

Toto centrum bude platformou pre európskych vyšetrovateľov zameraných na počítačovú kriminalitu, ktoré im umožní spoločne prezentovať svoje názory v rámci diskusie so zástupcami odvetvia informačných technológií a s podnikateľskými subjektmi z ďalších odvetví, ako aj v rámci dialógu s výskumnými pracovníkmi, združeniami spotrebiteľov a so zástupcami občianskej spoločnosti. Centrum bude napokon aj prirodzeným partnerom pre spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v oblasti počítačovej kriminality v rámci širšieho zahraničia, ako aj pre iniciatívy v tejto oblasti.

Centrum by malo začať pracovať v priebehu januára budúceho roka.

Na zriadenie centra je teraz potrebné, aby s návrhom Komisie vyjadril súhlas rozpočtový orgán Europolu.

Kontext

Komisia oznámila svoj úmysel založiť Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite vo svojom dokumente o stratégii v oblasti vnútornej bezpečnosti (IP/10/1535 a MEMO/10/598), ktoré bolo prijaté 22. novembra 2010. Strategická priorita problematiky boja proti počítačovej kriminalite je zohľadnená aj v rámci strategických a operačných cieľov, ktoré si dohodli členské štáty, Rada, Komisia a Europol.

Dnes uverejnené oznámenie o Európskom centre boja proti počítačovej kriminalite tvorí súčasť súboru opatrení zameraných na ochranu občanov pred počítačovou kriminalitou a dopĺňa také legislatívne návrhy, ako je napr. smernica o útokoch na informačné systémy, o návrhu ktorej sa momentálne rokuje v Európskom parlamente (IP/10/1239 a MEMO/10/463), resp. smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorá bola prijatá v roku 2011 (IP/10/379 a MEMO/10/107).

Ďalšie informácie

MEMO/12/221

Domovská stránka komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné údaje:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar