Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet og beskyttelse af internetforbrugere

Bruxelles, den 28. marts 2012 - Det skønnes, at mere end 1 million mennesker verden over hver dag bliver ofre for it-kriminalitet. De samlede omkostninger som følge af it-kriminalitet kan være på helt op til 388 mia. USD på verdensplan.

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag om oprettelse af et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet for at beskytte europæiske borgere og virksomheder mod den stadig stigende it-kriminalitet. Centret vil blive oprettet inden for rammerne af Den Europæiske Politienhed, Europol, i Haag (Nederlandene). Centret skal fungere som et europæisk knudepunkt for bekæmpelse af it-kriminalitet og fokusere på ulovlige internetaktiviteter, der udføres af organiserede grupper af it-kriminelle, navnlig aktiviteter, der genererer et stort udbytte, såsom internetbedrageri, der involverer kreditkort og bankoplysninger.

EU's eksperter vil også arbejde på at forhindre it-kriminalitet, der påvirker banktransaktioner og billetbooking på internettet for derved at øge internetforbrugernes tillid. Det Europæiske Center til Bekæmpelse af It-Kriminalitet vil fokusere på at beskytte profiler på sociale net mod infiltration af it-kriminelle og hjælpe med til at bekæmpe identitetstyveri på nettet. Det vil desuden fokusere på it-kriminalitet, der forårsager alvorlig skade på ofrene herfor såsom seksuel udnyttelse af børn på nettet, og it-angreb, der påvirker kritisk infrastruktur og informationssystemer i EU.

Cecilia Malmström, der er kommissær med ansvar for indre anliggender, udtalte, at millioner af europæere anvender internettet til homebanking, internethandel og planlægning af ferier eller til at holde kontakten med familier og venner via sociale net på internettet, men i takt med at internettet bliver en stadig større del af vores hverdag, vokser den organiserede kriminalitet - og denne form for kriminalitet påvirker os alle. Hun tilføjede, at vi ikke kan lade it-kriminelle ødelægge vores brug af internettet, og at et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet inden for rammerne af Europol vil kunne fungere som knudepunkt for samarbejdet om at forsvare et frit, åbent og sikkert internet.

I 2011 havde næsten tre fjerdedele (73 %) af de europæiske husholdninger adgang til internettet fra hjemmet, og i 2010 foretog en tredjedel af EU-borgerne (36 %) deres banktransaktioner på nettet. 80 % af de unge europæere er i kontakt med hinanden via sociale net på internettet, og internethandlen beløber sig hvert år til ca. 8 bio. USD på verdensplan.

Som følge heraf vokser it-kriminaliteten, og it-kriminelle har skabt et gunstigt marked for deres ulovlige aktiviteter, hvor oplysninger om kreditkort kan sælges mellem grupper af organiserede kriminelle for så lidt som 1 EUR, et forfalsket fysisk kreditkort for ca. 140 EUR, og bankoplysninger for så lidt som 60 EUR.

It-kriminelle angriber også de sociale medier. Hver dag blokeres 600 000 Facebook-konti efter forsøg på forskellige typer hacking, og i 2009 blev der afsløret mere end 6 700 000 botinficerede computere.

Centret skal advare EU-medlemsstaterne mod større it-trusler og gøre dem opmærksom på svagheder i deres it-forsvar. Det skal indkredse organiserede net af it-kriminelle og iøjnefaldende lovovertrædere på internettet. Det skal yde operationel støtte i forbindelse med konkret efterforskning, uanset om der er tale om kriminalteknisk bistand eller bistand til at oprette fælles efterforskningsteam vedrørende it-kriminalitet.

For at løse disse opgaver og i højere grad støtte efterforskere, anklagere og dommere i medlemsstaterne på området it-kriminalitet vil centret samle oplysninger fra åbne kilder, private virksomheder, politiet og akademiske kredse. Det nye center skal også tjene som videnbase for det nationale politi i medlemsstaterne, og det skal samle ekspertise og uddannelsestiltag vedrørende it-kriminalitet i Europa. Det vil kunne besvare forespørgsler fra efterforskere, anklagere og dommere, der arbejder på området it-kriminalitet, og fra den private sektor i forbindelse med særlige tekniske og kriminaltekniske problemer.

Centret skal tjene som platform for europæiske efterforskere inden for it-kriminalitet, hvor de kan få et talerør i forbindelse med drøftelser med it-industrien, andre virksomheder i den private sektor, forskersamfundet, brugerorganisationer og organisationer i civilsamfundet. Endelig skal centret være en naturlig partner i forhold til internationale partnere og initiativer på området it-kriminalitet.

Det forventes, at centret vil begynde at fungere fra januar næste år.

For at centret kan oprettes, er det nødvendigt, at Kommissionens forslag vedtages af Europols budgetmyndighed.

Baggrund

Kommissionen bebudede, at den havde til hensigt at oprette et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet i "Strategien for EU's interne sikkerhed i praksis" (IP/10/1535 og MEMO/10/598), som Kommissionen vedtog den 22. november 2010. Den strategiske prioritering af bekæmpelsen af it-kriminalitet afspejles også i de strategiske og operationelle mål for bekæmpelsen af it-kriminalitet, som medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen og Europol er enedes om.

Denne meddelelse om et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet indgår som en del af en række foranstaltninger med henblik på at beskytte borgerne mod it-kriminalitet og supplere en række forslag til retsakter såsom direktivet vedrørende angreb på informationssystemer, som på nuværende tidspunkt drøftes i Europa-Parlamentet (IP/10/1239 og MEMO/10/463), og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn på internettet og børnepornografi, der blev vedtaget i 2011 (IP/10/379 og MEMO/10/107).

Yderligere oplysninger

MEMO/12/221

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar