Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Små företag: Grön ekonomi på försiktig frammarsch

Bryssel den 27 mars 2012. – Enligt Eurobarometerundersökningen om små och medelstora företag, resurseffektivitet och gröna marknader har 37 % av de små och medelstora företagen i EU minst en grön hel- eller deltidsanställd. Gröna jobb skapas i stor utsträckning i små och medelstora företag jämfört med i stora: 2012 hade en av åtta anställda i små och medelstora företag ett grönt jobb, vilket motsvarar 13 % av alla jobb inom dessa företag (i stora företag var det bara en av 33 eller 3 % av alla jobben). Enligt prognosen kommer antalet gröna jobb inom de små och medelstora företagen att öka med 35 % under de kommande två åren.

Undersökningen visar även att det finns annan outnyttjad potential som små och medelstora företag skulle kunna använda. Det är till exempel färre än en fjärdedel av de små och medelstora företagen som drar nytta av den inre marknaden för miljövänliga produkter eller tjänster. Byråkratin ses som ett av de största hindren. 20 % av små och medelstora företag uppger att det skulle vara lättare att göra miljövänliga investeringar om de gränsöverskridande administrativa och rättsliga förfarandena inte var så komplicerade.

Små och medelstora företag inom gröna industrier stärker sin ställning. Tre av fem (61 %) små och medelstora företag som säljer miljövänliga produkter eller tjänster har varit aktiva på gröna marknader i mer än tre år. Motsvarande siffra i USA är 52 %. Livsmedel och drycker (25 %) samt elektroniska och mekaniska maskiner och utrustning (23 %) är de miljövänliga produkter och tjänster som små och medelstora företag i EU säljer mest.

–Jag gläder mig åt att små och medelstora företag tar sig an den enorma outnyttjade potential som kommer att ge mer innovation, bättre konkurrenskraft och fler arbetstillfällen, säger Antonio Tajani, EU-kommissionär för näringsliv och företagande. Det finns dock mycket kvar att göra. Det är väldigt få europeiska små och medelstora företag som bedriver grön verksamhet även på utländska marknader. Med tanke på att EU utgör ungefär en tredjedel av världsmarknaden för miljöindustrierna, tyder detta på att det finns en enorm potential för små och medelstora företag att växa.

Läs mer om detta i MEMO/12/218

Den fullständiga rapporten från Eurobarometerundersökningen om små och medelstora företag, resurseffektivitet och gröna marknader.

Gröna företag: Starka på hemmaplan, svaga utomlands

De gröna marknaderna1 för små och medelstora företag i EU är fortfarande huvudsakligen nationella. 87 % av de små och medelstora miljöföretagen verkar på inrikesmarknaden (eller inom den gröna ekonomin). Knappt en fjärdedel av dem uppger att de utnyttjar möjligheterna på den inre marknaden. På grund av Brik-länderna2 som uppskattas svara för ungefär 60 % av världens BNP år 2030, är det endast 3 % av de små och medelstora företagen i EU som försöker sälja miljövänliga produkter eller tjänster i Asien och Stillahavsområdet, och så lite som 2 % i Latinamerika.

Efterfrågan avgörande

Enligt undersökningen är efterfrågan från kunderna den viktigaste orsaken (48 %) till varför små och medelstora företag i EU säljer miljövänliga produkter eller tjänster. Företagens centrala värderingar (32 %) och profil (30 %) spelar också en roll.

Minskad energi- och resursanvändning

93 % av EU:s små och medelstora företag vidtar åtgärder för att bli mer resurseffektiva. 64 % av dem sparar energi, 61 % återvinner och 62 % minskar mängden avfall. 33 % ser det som sin högsta prioritet att förbättra resurseffektiviteten.

Politiska åtgärder kan bidra till grön tillväxt

De små och medelstora företagen anser att finansiellt stöd är det bästa sättet att hjälpa dem att utveckla miljövänligare arbetsmetoder, produkter och tjänster.

  • Ungefär hälften (51 %) anser att skattelättnader, bidrag och lån är de bästa åtgärderna för att stödja investeringar i energieffektivitet.

  • Ungefär hälften (49 %) av de små och medelstora företag som redan erbjuder miljövänliga produkter anger att ekonomiskt stöd för produktutveckling skulle vara det bästa sättet att hjälpa dem öka antalet miljövänliga produkter eller tjänster.

  • 31 % av de små och medelstora företag som för närvarande inte erbjuder gröna produkter och tjänster anser också att ekonomiskt stöd skulle vara det bästa sättet att hjälpa dem att lansera miljövänliga produkter eller tjänster.

Enklare administration främjar miljövänliga produkter

Teknisk rådgivning och enklare administration anses vara viktigt för att göra små och medelstora företag mer miljövänliga. Under de kommande två åren planerar fyra av fem små och medelstora företag (80 %) att genomföra resurseffektivitetsåtgärder, men ett företag av fem anser att det skulle vara lättare om de administrativa och rättsliga förfarandena inte var så komplicerade eller om kostnaderna för att vidta åtgärder skulle vara lägre.

  • En fjärdedel (25 %) anser att en förenkling av de administrativa procedurerna för uppförande av kraftvärmekapacitet, t.ex. genom att installera solpaneler, skulle vara särskilt effektivt för att främja energieffektiviteten.

  • Mer information om energitjänsteavtal och om hur man kan spara energi skulle också hjälpa en fjärdedel (24 %) av de små och medelstora företagen att minska sina energikostnader.

  • Ungefär ett av fem små och medelstora företag som för närvarande inte erbjuder gröna produkter eller tjänster, säger sig behöva viss hjälp med att identifiera potentiella marknader eller kunder för miljövänliga produkter eller tjänster för att få dem att överväga den gröna marknaden.

Miljöanpassad offentlig upphandling fortfarande en utmaning

Miljöanpassad offentlig upphandling som en drivkraft för en mer hållbar ekonomi är fortfarande en utmaning för små och medelstora företag. Enligt tillgängliga uppgifter har endast 11 % av de små och medelstora företagen i EU deltagit i offentlig upphandling som omfattade miljökrav, jämfört med 16 % av de stora företagen.

Bakgrund

Eurobarometerundersökning 342 om små och medelstora företag för resurseffektivitet och gröna marknader genomfördes mellan den 24 januari och den 10 februari 2012 av TNS Political & Social. Undersökningen genomfördes i EU:s 27 medlemsstater och i Albanien, Kroatien, Island, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Norge, Serbien, Turkiet, Israel och USA. Det är en undersökning som omfattar företag med en eller flera personer inom sektorerna tillverkningsindustri (Nace-kategori C), detaljhandel (Nace-kategori G), service (Nace-kategorierna I/J/K/H/L/M) och industri (Nace-kategorierna B/D/E/F) inom Europeiska unionen. Den omfattar inte enskilda näringsidkare.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Huvudfunktionen för miljövänliga produkter och tjänster är att minska miljörisker och minimera föroreningar och resursförbrukning. I denna undersökning har produkter med miljömässiga drag (ekodesignade, miljömärkta, ekologiskt producerade, produkter med återvunnet innehåll) också ingått. De små och medelstora företag inom den gröna sektorn som är verksamma inom industrin (31 %) och detaljhandeln (29 %) är mer benägna att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster än genomsnittet (26 %). Hälften (52 %) av de EU-företag som är verksamma på den gröna marknaden erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster, såsom ekologisk kemtvätt och ekologiska livsmedel. 29 % arbetar med återvunnet material och 20 % med förnybar energi eller avfallshantering.

2 :

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.


Side Bar