Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Mala podjetja: na poti k ekološkemu gospodarstvu, toda ne še s polno hitrostjo

Bruselj, 27. marca 2012 – Po danes objavljeni raziskavi Eurobarometra „MSP, učinkovita raba virov in ekološki trgi“ ima 37 % MSP v EU vsaj enega ekološkega delavca s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Večinoma je v MSP ustvarjenih več ekoloških delovnih mest kot v velikih podjetjih. Leta 2012 je 1 od 8 delavcev v malih in srednjih podjetjih zasedel ekološko delovno mesto, kar je skoraj 13 % vseh delovnih mest v MSP (v večjih podjetjih samo 1 od 33, kar je 3 % vseh delovnih mest v velikih podjetjih). Ocenjuje se tudi, da se bo število ekoloških delovnih mest v MSP v naslednjih 2 letih občutno povečalo, in sicer na 35 %.

Raziskava Eurobarometra prav tako razkriva druge vire neizkoriščenih možnosti, ki bi jih MSP lahko izkoristila. Na primer, enotni trg za ekološke proizvode ali storitve izkorišča manj kot četrtina MSP. Birokracija se šteje za eno od ovir, saj 20 % MSP menijo, da bi bile zelene naložbe lažje, če upravni in pravni čezmejni postopki ne bi bili tako zapleteni.

MSP v sektorju zelenih industrij imajo vedno več izkušenj. Tri od petih (61 %) MSP, ki prodajajo ekološke proizvode ali storitve, so več kot tri leta dejavna na ekoloških trgih, medtem ko jih je v ZDA 52 %. MSP v EU med ekološkimi proizvodi in storitvami najpogosteje prodajajo hrano in pijačo (25 %) ter elektronske in mehanske stroje in opremo (23 %).

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, ki je pristojen za industrijo in podjetništvo, je ob današnji objavi rezultatov raziskave Eurobarometra povedal: „Veseli me, da MSP izkoriščajo te ogromne neizkoriščene možnosti, kar se bo obrestovalo z več inovacijami, večjo konkurenčnostjo MSP in več delovnimi mesti. Vendar nas čaka še veliko dela. Le zelo malo evropskih MSP svoje ekološke dejavnosti širi na tuje trge. EU predstavlja tretjino svetovnega trga za ekološke industrije, kar razkriva ogromno možnosti za rast MSP.“

Za več informacij glej MEMO/12/218

Celotno poročilo o raziskavi Eurobarometra „MSP, učinkovita raba virov in ekološki trgi“.

Ekološka MSP: močna doma, toda šibka v tujini

Ekološki trgi1 za MSP v EU redko segajo čez mejo. 87 % MSP na področju ekološkega poslovanja (ali ekološkega gospodarstva) je dejavnih na svojih nacionalnih trgih. Le nekaj manj kot četrtina MSP izkorišča priložnosti enotnega trga. Ocenjuje se, da bodo države BRIK2 do leta 2030 predstavljale 60 % svetovnega BDP, ampak le 3 % MSP v EU si upa prodajati svoje ekološke proizvode ali storitve v Aziji in Južnem Pacifiku in samo 2 % v Latinski Ameriki.

Povpraševanje potrošnikov ima pomembno vlogo

Raziskava Eurobarometra kaže, da MSP v EU prodajajo ekološke proizvode ali storitve predvsem zaradi povpraševanja potrošnikov (48 %). Pri tem so pomembne tudi temeljne vrednote podjetij (32 %) in njihova podoba (30 %).

MSP zmanjšujejo porabo energije in virov

93 % MSP v EU sprejema ukrepe za učinkovitejšo rabo virov. 64 % MSP varčuje z energijo, 61 % jih reciklira in 62 % jih zmanjšuje nastajanje odpadkov. Za 33 % MSP je izboljšanje učinkovite rabe virov prednostna naloga.

Ukrepi politike lahko pripomorejo k zagonu „motorja za zeleno rast“

MSP finančne spodbude štejejo za najboljše sredstvo za izboljšanje njihovega ekološkega poslovanja ter ekoloških proizvodov in storitev, ki jih nudijo.

  • približno polovica (51 %) MSP meni, da so vračila davkov, nepovratna sredstva in posojila najboljši ukrepi politike za podporo naložb za učinkovito rabo energije.

  • približno polovica (49 %) MSP, ki že nudijo ekološke proizvode, je mnenja, da bi finančne spodbude za razvijanje proizvodov najbolj pomagale pri razširitvi njihove ponudbe ekoloških proizvodov ali storitev.

  • 31 % MSP, ki trenutno ne zagotavljajo zelenih izdelkov in storitev, verjame, da bi jim finančne spodbude najbolj pomagale pri uvedbi ponudbe ekoloških proizvodov ali storitev.

Upravna poenostavitev bi spodbudila proizvodnjo ekoloških proizvodov

Prav tako velja, da tehnično svetovanje in upravna poenostavitev zelo učinkovito pomagata MSP na poti k ekološkemu poslovanju. V naslednjih dveh letih nameravajo štiri od petih MSP (80 %) izvesti ukrepe za učinkovitejšo rabo virov, eno od petih MSP pa meni, da bi bilo lažje, če upravni in pravni postopki ne bi bili tako zapleteni ali če bi bili stroški ukrepov nižji.

  • Eno od štirih (25 %) MSP meni, da bi zlasti poenostavitev upravnih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave za soproizvodnjo, kot je namestitev sončnih panelov, uspešno izboljšala učinkovitost rabe virov.

  • Več informacij o pogodbah za energetske storitve in možnostih za varčevanje z energijo bi prav tako enemu od štirih (24 %) MSP pomagalo zmanjšati stroške za energijo.

  • Približno eno od petih MSP, ki trenutno ne zagotavljajo zelenih izdelkov in storitev, bi poskusilo vstopiti na ekološke trge, če bi imeli pomoč pri opredeljevanju potencialnih trgov ali strank za ekološke proizvode ali storitve.

Zelena javna naročila so še vedno izziv

Zelena javna naročila kot gonilna sila za bolj trajnostno gospodarstvo so za MSP še vedno izziv. Po razpoložljivih podatkih se je le 11 % MSP v EU prijavilo na razpise za javna naročila, ki so vključevali okoljevarstvene zahteve, medtem ko se je na te razpise prijavilo 16 % velikih podjetij.

Ozadje

Raziskavo Flash Eurobarometer 342 „MSP na poti k učinkoviti rabi virov in na ekološke trge“ je med 24. januarjem in 10. februarjem 2012 izvedlo podjetje TNS Political & Social. Opravljena je bila v 27 državah članicah EU ter Albaniji, na Hrvaškem, Islandiji, v Lihtenštajnu, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori, na Norveškem, v Republiki Srbiji, Turčiji, Izraelu in Združenih državah Amerike. Ta raziskava zajema podjetja, ki zaposlujejo eno ali več oseb v proizvodnem (kategorija Nace C), maloprodajnem (kategorija Nace G), storitvenem (kategorije Nace I/J/K/H/L/M/) in industrijskem sektorju (kategorije Nace B/D/E/F) znotraj Evropske unije. Ne zajema samostojnih podjetnikov.

Kontakti:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Najpomembnejša funkcija ekoloških proizvodov in storitev je zmanjšanje tveganja za okolje in čim večja omejitev onesnaževanja in virov. V to raziskavo so bili vključeni tudi proizvodi z okolju prijaznimi elementi (proizvodi z okoljsko primerno zasnovo, proizvodi z znakom za okolje, organsko proizvedeni proizvodi, proizvodi z znatnim deležem recikliranih materialov). Za MSP v ekološkem sektorju, ki so dejavna v industrijskem (31 %) in maloprodajnem (29 %) sektorju, je bolj verjetno, da bodo nudila ekološke proizvode in storitve, kot za povprečje (26 %). Polovica (52 %) podjetij EU, ki so dejavna na ekološkem trgu, nudi proizvode in storitve z okolju prijaznimi elementi, kot sta ekološko kemično čiščenje ali organska hrana. 29 % jih je dejavnih na področju recikliranih materialov, 20 % pa na področju obnovljive energije ali ravnanja s trdnimi odpadki.

2 :

Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska.


Side Bar