Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Malé podniky: prechod na ekologické hospodárstvo prebieha, stále však nie naplno

V Bruseli, 27. marca 2012 – Podľa dnes uverejneného prieskumu Eurobarometra o „MSP, efektívnom využívaní zdrojov a zelených trhoch“ 37 % malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ má najmenej jedného „zeleného“ zamestnanca na plný alebo kratší pracovný čas. Na rozdiel od veľkých firiem dochádza v MSP k tvorbe mnohých zelených pracovných miest. V roku 2012 mal každý ôsmy zamestnanec v MSP zelené pracovné miesto alebo takmer 13 % všetkých pracovných miest v MSP bolo zelených (vo veľkých firmách to bol len každý 33 zamestnanec, čo zodpovedá 3 % všetkých pracovných miest vo veľkých firmách). Takisto sa odhaduje, že počet zelených pracovných miest v MSP bude dynamicky narastať a v nadchádzajúcich dvoch rokoch sa zvýši na 35 %.

Z prieskumu Eurobarometra takisto ukázal iné možnosti nevyužitého potenciálu, ktorý by MSP mohli využiť. Napríklad menej ako štvrtina MSP využíva možnosti jednotného trhu, pokiaľ ide o ekologické výrobky alebo služby. Za jednu z prekážok je považovaná byrokracia, keďže 20 % MSP tvrdí, že investovanie do ekologických výrobkov a služieb by bolo jednoduchšie, keby cezhraničné administratívne a právne postupy neboli také zložité.

Takisto dochádza ku konsolidácii MSP pôsobiacich v ekologických odvetviach. Tri z piatich (61 %) MSP, ktoré predávajú ekologické výrobky alebo služby, boli aktívne na zelených trhoch, v porovnaní s 52 % v USA. Potraviny a nápoje (25 %) a elektronické a mechanické stroje a zariadenia (23 %) sú najbežnejšie predávané ekologické výrobky a služby MSP v EÚ.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie dnes pri oznamovaní výsledkov Eurobarometra uviedol: „Teší ma, že MSP využívajú tento veľký nevyužitý potenciál, ktorý povedie k väčšej inovácii, k lepšej konkurencieschopnosti MSP a k väčšiemu počtu pracovných miest. Stále ich však čaká veľa práce. Len veľmi malý počet európskych MSP rozširuje svoje ekologické podnikanie na zahraničné trhy. Keďže EÚ predstavuje približne tretinu svetového trhu pre environmentálne odvetvia, svedčí to o veľkom nevyužitom rastovom potenciáli MSP.“

Ďalšie informácie sú k dispozícii v MEMO/12/218.

Úplná správa o prieskume Eurobarometra pod názvom „MSP, efektívne využívanie zdrojov a zelené trhy“.

Zelené MSP: sú silné doma, ale slabé v zahraničí

Zelené trhy1 pre MSP v EÚ sa naďalej obmedzujú len na domáci trh. 87 % MSP, ktoré sa zaoberajú ekologickým podnikaním (tvoria zelené hospodárstvo), pôsobí na vnútroštátnych trhoch. Takmer štvrtina MSP uvádza, že využíva príležitosti jednotného trhu. Pokiaľ ide o krajiny BRIC2, ktoré podľa odhadov budú do roku 2030 predstavovať približne 60 % svetového HDP, iba 3 % MSP v EÚ sa odvážilo predávať svoje ekologické výrobky alebo služby v Ázii a južnom Tichomorí a iba 2 % v Latinskej Amerike.

Dopyt zo strany zákazníkov zohráva najdôležitejšiu úlohu

Podľa prieskumu Eurobarometra je hlavným dôvodom, prečo MSP v EÚ predávajú ekologické výrobky alebo služby, dopyt zo strany zákazníkov (48 %). Svoju úlohu tu zohrávajú úlohu základné hodnoty spoločností (32 %) a ich imidž (30 %).

MSP znižujú spotrebu energie a zdrojov

93 % MSP v EÚ prijíma opatrenia na efektívnejšie využívanie zdrojov. 64 % MSP znižuje spotrebu energie, 61 % recykluje a 62 % minimalizuje svoj odpad. 33 % MSP považuje efektívnejšie využívanie zdrojov za najvyššiu prioritu.

Politické opatrenia môžu pomôcť naštartovať „motor ekologického rastu“

MSP považujú finančné stimuly za najlepší spôsob, ako im pomôcť, aby boli ekologickejšie z hľadiska prevádzky a výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú.

  • Približne polovica (51 %) MSP považuje daňové úľavy, granty a pôžičky za najlepšie politické opatrenia na podporu investícií do energetickej účinnosti.

  • Približne polovica (49 %) MSP, ktoré už ponúkajú ekologické výrobky, uvádza, že finančné stimuly na vývoj výrobkov by boli najlepším spôsobom, ako im pomôcť rozšíriť ich škálu ekologických výrobkov alebo služieb.

  • 31 % MSP, ktoré zatiaľ neponúkajú ekologické výrobky a služby, sa domnieva, že finančné stimuly by boli najlepším spôsobom, ako im pomôcť uviesť na trh škálu ekologických výrobkov alebo služieb.

Zjednodušenie administratívy by podporilo rozvoj ekologických výrobkov

Odborné poradenstvo a zjednodušenie administratívy sa takisto považujú za veľmi efektívne prostriedky, ktoré MSP pomáhajú stať sa ekologickejšími. V nadchádzajúcich dvoch rokoch majú štyri (80 %) MSP z piatich v pláne implementovať opatrenia na efektívne využívanie zdrojov, pričom jeden z piatich MSP tvrdí, že by bolo jednoduchšie, keby administratívne a právne postupy neboli také zložité alebo keby náklady na vykonávanie opatrení boli nižšie.

  • Každý štvrtý (25 %) MSP tvrdí, že zjednodušenie administratívnych postupov na budovanie kogeneračných kapacít, ako napríklad inštaláciu solárnych panelov, by bolo zvlášť efektívne na podporu energetickej účinnosti.

  • Podľa každého štvrtého (24 %) MSP by viac informácií o zmluvách o energetických službách a možnostiach znižovania spotreby energie takisto pomohlo znížiť jeho výdavky na energie.

  • Približne každý piaty MSP, ktorý neponúka ekologické výrobky a služby, tvrdí, že určitá pomoc s identifikáciou potenciálnych trhov alebo zákazníkov pre ekologické výrobky alebo služby by ich mohla presvedčiť o vstupe na zelené trhy.

Zelené verejné obstarávanie zostáva naďalej výzvou

Zelené verejné obstarávanie ako hnacia sila udržateľnejšieho hospodárstva zostáva aj naďalej výzvou pre MSP. Podľa dostupných údajov iba 11 % MSP v EÚ predložilo ponuku v rámci verejného obstarávania, ktoré zahŕňalo environmentálne požiadavky, v porovnaní so 16 % v prípade veľkých spoločností.

Súvislosti

Prieskum Flash Eurobarometer 342 pod názvom „MSP, efektívne využívanie zdrojov a zelené trhy“ uskutočnila v období od 24. januára do 10. februára 2012 spoločnosť TNS Political & Social. Prieskum prebiehal v 27 členských štátoch EÚ a v Albánsku, Chorvátsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Nórsku, Srbskej republike, Turecku, Izraeli a Spojených štátoch. Prieskum sa zameral na podniky, ktoré zamestnávajú jednu alebo viaceré osoby v týchto odvetviach v rámci Európskej únie: Výroba (kategória Nace C), Maloobchod (kategória Nace G), Služby (kategórie Nace I/J/K/H/L/M/) a Priemysel (kategórie Nace B/D/E/F). Prieskum sa netýkal živnostníkov.

Kontakty:

Carlo Corazza +3222951752

Sara Tironi +3222990403

1 :

Ekologické výrobky a služby sú výrobky a služby s prevažujúcou funkciou znižovať environmentálne riziko a minimalizovať znečistenie a zdroje. Na tento prieskum boli použité aj výrobky s environmentálnymi charakteristikami (ekodizajn, označenie environmentálnou značkou, organická výroba, významný podiel recyklovateľného obsahu). Zelené MSP, ktoré pôsobia v priemyselnom odvetví (31 %) a odvetví maloobchodu (29 %), sú schopné ponúkať ekologické výrobky a služby s väčšou pravdepodobnosťou než priemer (26 %). Polovica (52 %) spoločností EÚ, ktoré pôsobia na zelenom trhu, ponúka výrobky a služby s environmentálnymi charakteristikami, ako napríklad ekologické chemické čistenie alebo organické potravinové výrobky. 29 % pôsobí v oblasti recyklovaných materiálov a 20 % v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov alebo oblasti nakladania s tuhým odpadom.

2 :

Brazília, Rusko, India a Čína.


Side Bar