Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Pk-yritysten siirtyminen vihreään talouteen etenee, mutta vauhtia tarvitaan vielä lisää

Bryssel 27. maaliskuuta 2012 – Tänään julkaistun pk-yritysten resurssitehokkuutta ja vihreitä markkinoita koskevan Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 37 prosentilla EU:n pienistä yrityksistä on vähintään yksi koko- tai osa-aikainen vihreä työpaikka. Tällaisia työpaikkoja luodaan enemmän pieniin ja keskisuuriin kuin suuriin yrityksiin: Vuonna 2012 yhdellä kahdeksasta pk-yritysten työntekijästä oli vihreä työpaikka, mikä vastaa liki 13 prosenttia pk-yritysten kaikista työpaikoista. Suurissa yrityksissä vastaavia työpaikkoja oli vain yksi 33:sta eli 3 prosenttia niissä olevien työpaikkojen kokonaismäärästä. Lisäksi pk-yritysten vihreiden työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän nopeasti eli 35 prosenttia seuraavien kahden vuoden aikana.

Eurobarometri-tutkimuksesta käy myös ilmi, että pk-yrityksillä on vielä muutakin käyttämätöntä potentiaalia. Esimerkiksi ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita hyödyntää alle neljäsosa pk-yrityksistä. Yhtenä ongelmana pidetään byrokratiaa: 20 prosenttia pk-yrityksistä toteaa, että vihreitä investointeja olisi helpompi toteuttaa, jos hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt maiden rajat ylittävissä toimissa eivät olisi niin hankalia.

Vihreän teollisuuden pk-yritykset ovat myös vakiintumassa. Kolme viidestä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja myyvästä pk-yrityksestä (61 %) on toiminut vihreillä markkinoilla yli kolme vuotta. Yhdysvalloissa vastaava luku on 52 prosenttia. Pk-yritysten yleisimmin myymiä vihreitä tuotteita EU:ssa ovat elintarvikkeet ja juomat (25 %) sekä elektroniset ja mekaaniset koneet ja laitteet (23 %).

Teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi tänään Eurobarometri-tulosten julkistamisen yhteydessä olevansa iloinen siitä, että pk-yritykset ovat ottamassa käyttöön huikeaa potentiaaliaan, sillä sen tuloksena innovointi lisääntyy, pk-yrityksistä tulee kilpailukykyisempiä ja syntyy uusia työpaikkoja. Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Erittäin harvat eurooppalaiset pk-yritykset ulottavat vihreän liiketoimintansa ulkomaisille markkinoille. Kun otetaan huomioon, että EU:n osuus ympäristöystävällisen teollisuuden maailmanmarkkinoista on suunnilleen kolmannes, pk-yrityksillä on vielä valtavasti kasvun mahdollisuuksia”, Tajani totesi.

Lisätietoja: ks. MEMO/12/218.

Eurobarometri-tutkimusta koskeva raportti lyhentämättömänä: "SMEs, resource efficiency and green markets"

Vihreät pk-yritykset vahvoja kotona mutta heikkoja ulkomailla

EU:n pk-yritysten vihreät markkinat1 ovat yhä pääasiassa niiden kotimaissa. Vihreää liiketoimintaa (eli vihreää taloutta) harjoittavista pk-yrityksistä 87 prosenttia toimii omilla kansallisilla markkinoillaan. Hieman alle neljännes pk-yrityksistä kertoo hyödyntävänsä sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. BRIC-maiden2 osuuden maailman BKT:sta arvioidaan olevan vuoteen 2030 mennessä noin 60 prosenttia, mutta EU:n pk-yrityksistä vain 3 prosenttia on uskaltautunut myymään vihreitä tuotteitaan tai palvelujaan Aasiaan tai eteläisen Tyynen valtameren maihin ja vain 2 prosenttia Latinalaiseen Amerikkaan.

Asiakaskysyntä on ratkaiseva tekijä

Eurobarometri-tutkimuksen mukaan pääasiallinen syy siihen, miksi EU:n pk-yritykset myyvät vihreitä tuotteita tai palveluja, on asiakkailta tuleva kysyntä (48 %). Lisäksi siihen vaikuttavat yritysten perusarvot (32 %) ja imago (30 %).

Pk-yritykset vähentävät energian ja resurssien kulutusta

EU:n pk-yrityksistä 93 prosenttia pyrkii parantamaan resurssitehokkuuttaan. Kaikkiaan 64 prosenttia pk-yrityksistä säästää energiaa, 61 prosenttia kierrättää ja 62 prosenttia minimoi jätteen syntymistä. Resurssitehokkuuden parantaminen on ensisijainen tavoite 33 prosentille pk-yrityksistä.

Poliittisilla toimilla voidaan antaa vauhtia ”vihreän kasvun veturille”

Pk-yritykset pitävät taloudellisia kannustimia parhaana tapana lisätä yritysten toimintatapojen sekä niiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyyttä.

  • Noin puolet (51 %) pk-yrityksistä pitää verohyvityksiä, avustuksia ja lainoja parhaimpina poliittisina toimenpiteinä, joilla voidaan tukea energiatehokkaita investointeja.

  • Noin puolet (49 %) niistä pk-yrityksistä, jotka jo nyt tarjoavat vihreitä tuotteita, toteavat tuotekehittelyyn tarkoitettujen taloudellisten kannustimien olevan paras apu, jonka turvin ne voisivat laajentaa vihreiden tuotteiden tai palvelujen valikoimaansa.

  • Niistä pk-yrityksistä, jotka eivät nykyisin tarjoa vihreitä tuotteita tai palveluja, 31 prosenttia uskoo, että taloudelliset kannustimet auttaisivat niitä parhaiten ottamaan valikoimaansa kyseisiä tuotteita ja palveluja.

Hallinnollinen yksinkertaistaminen toisi lisää vihreitä tuotteita

Talouskannustimien lisäksi myös teknistä opastusta ja hallinnollisten muodollisuuksien yksinkertaistamista pidetään hyvin tehokkaina tapoina edistää pk-yritysten vihertymistä. Seuraavien kahden vuoden aikana neljä viidestä pk-yrityksestä (80 %) suunnittelee toteuttavansa resurssitehokkuutta parantavia toimia, mutta yksi viidestä toteaa, että se olisi helpompaa, jos hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt eivät olisi niin monimutkaisia tai jos toimien toteuttamiskustannukset olisivat pienemmät.

  • Joka neljäs pk-yritys (25 %) katsoo, että yhteistuotantokapasiteetin rakentamiseen, esimerkiksi aurinkopaneelien asentamiseen, liittyvien hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen olisi erityisen tehokas tapa lisätä energiatehokkuutta.

  • Myös paremmat tiedot energiapalvelusopimuksista ja energiansäästö­mahdollisuuksista auttaisivat joka neljättä pk-yritystä (24 %) pienentämään energialaskuaan.

  • Noin joka viides niistä pk-yrityksistä, jotka eivät nykyisin tarjoa vihreitä tuotteita tai palveluja, saattaisi harkita vihreille markkinoille lähtemistä, jos niitä autettaisiin kartoittamaan potentiaalisia markkinoita tai asiakaskuntaa.

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat edelleen haaste

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat kestävämmän talouden veturina ovat edelleen haaste pk-yrityksille. Saatavilla olevien tietojen mukaan vain 11 prosenttia pk-yrityksistä EU:ssa on tehnyt tarjouksen sellaisessa julkiseen hankintamenettelyyn liittyvässä tarjouskilpailussa, johon on sisältynyt ympäristövaatimuksia. Suurten yritysten osalta vastaava luku on 16 prosenttia.

Tausta

Flash-Eurobarometri ‑tutkimuksen 342, ”SMEs, resource efficiency and green markets”, toteutti TNS Political & Social 24.1.–10.2.2012. Se tehtiin EU:n 27 jäsenvaltion lisäksi myös Albaniassa, Kroatiassa, Islannissa, Liechtensteinissa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Montenegrossa, Norjassa, Serbiassa, Turkissa, Israelissa ja Yhdysvalloissa. Tutkimus kattaa yritykset, jotka työllistävät vähintään yhden henkilön valmistusteollisuuden (NACE-pääluokka C), vähittäiskaupan (NACE-pääluokka G), palvelujen (NACE-pääluokat H, I, J, K, L ja M) ja teollisuustoimialojen (NACE-pääluokat B, D, E ja F) alalla Euroopan unionissa. Siihen eivät sisälly yksityisyrittäjät.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Vihreät tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joiden keskeinen tarkoitus on pienentää ympäristöriskiä ja minimoida saastuminen ja resurssien käyttö. Tässä tutkimuksessa olivat mukana myös tuotteet, joilla on ympäristön kannalta suotuisia ominaisuuksia (ekologisesti suunnitellut, ympäristömerkin saaneet, luonnonmukaisesti tuotetut ja runsaasti kierrätysmateriaalia sisältävät tuotteet). Vihreitä tuotteita ja palveluja tarjoavat keskimääräistä (26 %) todennäköisemmin ne vihreän sektorin pk-yritykset, jotka toimivat teollisuustoimialoilla (31 %) ja vähittäiskaupan alalla (29 %). Puolet (52 %) vihreillä markkinoilla toimivista EU:n yrityksistä tarjoaa tuotteita ja palveluja, joilla on ympäristön kannalta suotuisia ominaisuuksia, kuten ympäristöystävällisiä pesulapalveluja tai luonnonmukaisia elintarvikkeita; 29 prosentilla yrityksistä toiminta liittyy kierrätysmateriaaleihin ja 20 prosentilla uusiutuvaan energiaan tai kiinteän jätteen käsittelyyn.

2 :

Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina.


Side Bar