Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon − Pressiteade

Väikeettevõtted on muutumas keskkonnasõbralikumaks

Brüssel, 27. märts 2012. Eurobaromeeter avaldas täna uuringu „VKEd, ressursside tõhus kasutamine ja „rohelised” turud”, mille kohaselt on 37% Euroopa Liidu väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) loonud vähemalt ühe täis- või osalise tööajaga keskkonnasõbraliku töökoha. VKEdes luuakse palju rohkem keskkonnasõbralikke töökohti kui suurtes ettevõtetes. 2012. aastal oli üks kaheksast VKEdes loodud töökohast keskkonnasõbralik, s.o ligikaudu 13% VKEdes loodud töökohtade koguarvust. Suurtes ettevõtetes oli see näitaja aga ainult üks 33st, mis vastab 3%-le suurte ettevõtete töökohtade koguarvust. Hinnangute kohaselt hakkab VKEde keskkonnasõbralike töökohtade arv kasvama ning jõuab järgmise kahe aasta jooksult 35%-ni.

Eurobaromeetri uuringust ilmneb, et VKEdel on kasutamata potentsiaali avamiseks muidki võimalusi. Näiteks keskkonnasõbralike toodete ja teenuste ühtse turu pakutavaid võimalusi kasutab alla veerandi väikeettevõtetest. Üheks takistuseks peetakse bürokraatiat: 20% VKEdest märgib, et keskkonnasõbralikke investeeringuid oleks lihtsam teha, kui piiriülesed haldus- ja õigusmenetlused ei oleks nii keerukad.

Keskkonnasõbralikus tööstuses tegevad VKEd on jõudnud uude arengujärku. Viiest keskkonnasõbralikke tooteid müüvast või teenuseid osutavast VKEst kolm (s.o 61%) on olnud „rohelistel” turgudel aktiivsed üle kolme aasta. Ameerika Ühendriikides on vastav näitaja 52%. Keskkonnasõbralikud tooted, mida Euroopa VKEd kõige sagedamini müüvad, on toit ja joogid (25%) ning elektroonika ja masinad või seadmed (23%).

Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani, kes on vastutav tööstuse ja ettevõtluse eest, avalikustas täna Eurobaromeetri uuringu tulemused ning ütles: „Mul on hea meel tõdeda, et VKEd on valmis realiseerima seni kasutamata potentsiaali, sest selle tulemusena muutuvad nad innovatiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks ning luuakse uusi töökohti. Vaja on siiski veel palju tööd teha. Ainult väga väike osa Euroopa VKEdest laiendavad ökoettevõtlust välismaistele turgudele. Võttes arvesse, et EL moodustab ühe kolmandiku keskkonnasõbraliku tööstuse ülemaailmsest turust, on VKEdel kasutamata veel suur osa kasvuvõimalustest.”

Lisateave: MEMO/12/218.

VKEsid, ressursside tõhusat kasutamist ja „rohelisi” turge käsitleva Eurobaromeetri uuringu täielik aruanne

Keskkonnasõbralikud VKEd: hea positsioon kodumaisel turul, kuid kehv seis välismaal

Euroopa Liidu VKEde „rohelised” turud1 on peamiselt kodumaised. Ökoettevõtluses (ehk rohelises majanduses) tegevatest VKEdest 87% tegutsevad riigi siseturul. Veidi alla veerandi VKEdest on andnud teada, et nad kasutavad ühtse turu pakutavaid võimalusi. Hinnanguliselt on BRIC-riikide2 osakaal maailma SKP-st 2030. aastaks 60%, kuid Euroopa Liidu VKEdest ainult 3% on proovinud müüa oma keskkonnasõbralikke tooteid või teenuseid Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas ning kõigest 2% Ladina-Ameerikas.

Nõudlusel on suur mõju

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on tarbijate nõudlus peamine põhjus, miks Euroopa VKEd keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid müüvad (48%). Lisaks mängivad rolli ettevõtte põhiväärtused (32%) ja kuvand (30%).

VKEd vähendavad energia ja ressursside tarbimist

93% Euroopa Liidu VKEdest püüab ressursse tõhusamalt kasutada. 64% VKEdest säästab energiat, 61% kasutab ringlussevõetud materjale ja 62% piirab jäätmete hulka. 33% VKEdest on seadnud prioriteediks kasutada ressursse tõhusamalt.

Poliitiliste vahenditega saab hoogustada keskkonnasõbralikku majanduskasvu

VKEd peavad finantsstiimuleid kõige paremaks vahendiks, mille abil muuta ettevõtete tegevus ning nende tooted ja teenused keskkonnasõbralikumaks.

  • Ligikaudu pooled VKEd (51%) leiavad, et maksusoodustused, toetused ja laenud on parimad poliitikavahendid, mis ajendavad energiatõhususse rohkem investeerima.

  • Ligikaudu pooled VKEd (49%), kes juba pakuvad keskkonnasõbralikke tooteid, märgivad, et tootearenduse jaoks ettenähtud finantsstiimulid oleks parim viis laiendada keskkonnasõbralike toodete ja teenuste valikut.

  • Lisaks usub 31% neist VKEdest, kes praegu keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid ei paku, et finantsstiimulitega saaks kõige paremini aidata neil alustada keskkonnasõbralike toodete või teenustega kauplemist.

Lihtsam halduskord suurendaks keskkonnasõbralike toodete hulka

Lisaks finantsstiimulitele peetakse ettevõtete keskkonnasõbralikumaks muutmise jaoks väga tõhusaks ka tehnilist nõustamist ja lihtsamat halduskorda. Järgmise kahe aasta jooksul on viiest VKEst neljal (80%) kavas teha jõupingutusi ressursside tõhusamaks kasutamiseks, kuid iga viies VKE märgib, et see oleks lihtsam, kui haldus- ja õigusmenetlused ei oleks nii keerukad ja kulukad.

  • Iga neljas VKE (25%) märgib, et koostootmise võimsuse arendamisega, näiteks päikesepaneelide paigaldamisega seotud haldusmenetlusi tuleks lihtsustada, sest see aitaks eriti hästi parandada energiatõhusust.

  • Peale selle aitaks igal neljandal VKE-l (24%) energiakulu vähendada see, kui energiateenuslepingute ja energia säästmise võimaluste kohta jagataks rohkem teavet.

  • Ligikaudu iga viies selline VKE, kes praegu keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid ei paku, märgib, et kui pakutaks abi keskkonnasõbralike toodete ja teenuste jaoks potentsiaalsete turgude või tarbijate kindlakstegemiseks, võiksid nad kaaluda „rohelistele” turgudele sisenemist.

Keskkonnasõbralikud avalikud hanked on endiselt proovikivi

Keskkonnasõbralikud avalikud hanked ajendina jätkusuutlikuma majanduse arendamiseks panevad VKEd endiselt proovile. Kättesaadavate andmete põhjal on kõigest 11% Euroopa Liidu VKEdest esitanud pakkumuse keskkonnanõudeid sisaldavas avalikus hankemenetluses. Suurte ettevõtete puhul on see näitaja 16%.

Taustteave

Eurobaromeetri kiiruuringu 342, milles käsitleti VKEde arengut ressursside tõhusama kasutamise ja „rohelistele” turgudele sisenemise suunas, tegi 24. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2012 uuringuettevõte TNS Political & Social. Uuring korraldati 27 ELi liikmesriigis ning Albaanias, Horvaatias, Islandil, Liechtensteinis, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Montenegros, Norras, Serbia Vabariigis, Türgis, Iisraelis ja Ameerika Ühendriikides. See hõlmas vähemalt ühe töötajaga ettevõtteid järgmistes Euroopa Liidu majandussektorites: töötlev tööstus (NACE klass C), jaekaubandus (NACE klass G), teenused (NACE klassid I/J/K/H/L/M) ja tööstus (NACE klassid B/D/E/F). Uuringusse ei kaasatud üksikettevõtjaid.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Keskkonnasõbralike toodete ja teenustena käsitatakse neid, mille peamine eesmärk on vähendada keskkonnariske, saastumist ning ressursside kasutamist. Käesolev uuring hõlmab ka selliseid tooteid, millel on keskkonnahoidlikke omadusi (nt ökokujunduse või ökomärgisega, mahepõllumajandus- või ringlussevõetud materjali sisaldavad tooted). Keskkonnasõbraliku sektori VKEd, kes on aktiivsed tööstuses (31%) või jaekaubanduses (29%), pakuvad tõenäoliselt keskmisest (26%) rohkem „rohelisi” tooteid ja teenuseid. „Rohelisel” turul tegutsevatest ELi ettevõtetest pool (52%) pakuvad tooteid ja teenuseid, millel on keskkonnahoidlikke omadusi, nagu keskkonnsõbralik kuivpuhastus või mahepõllumajandustooted. 29% neist tegutseb ringlussevõetud materjalide ja 20% taastuvenergia või tahkete jäätmete käitlemise valdkonnas.

2 :

Brasiilia, Venemaa, India, Hiina.


Side Bar