Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Malé podniky – přechod na zelenou ekonomiku probíhá, zatím však ne naplno

Brusel 27. března 2012 – Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr „SMEs, resource efficiency and green markets“ (Malé a střední podniky, účinné využívání zdrojů a zelené trhy) má 37 % malých a středních podniků v EU přinejmenším jednoho pracovníka, který se na plný nebo částečný úvazek věnuje činnostem souvisejícím se zelenou ekonomikou. „Zelená“ pracovní místa vznikají právě převážně v malých a středních podnicích, nikoli ve velkých firmách – v roce 2012 zastával každý osmý zaměstnanec v malých a středních podnicích „zelené“ pracovní místo, což představuje téměř 13 % všech pracovních míst v podnicích této kategorie (ve velkých firmách se jedná pouze o každého třiatřicátého zaměstnance, což odpovídá 3 % všech pracovních míst ve velkých podnicích). Podle odhadů se bude počet zelených pracovních míst v malých a středních podnicích dynamicky zvyšovat a během následujících dvou let vzroste o 35 %.

Průzkum Eurobarometr také ukazuje, že existují i jiné zdroje růstového potenciálu, který by mohly využít právě malé a střední podniky. Například méně než čtvrtina malých a středních podniků využívá výhod jednotného trhu v oblasti „zelených“ výrobků nebo služeb. Za jednu z překážek je považována byrokracie – 20 % malých a středních podniků uvádí, že investice do ekologie by byly snazší, kdyby přeshraniční administrativní a právní postupy nebyly tak složité.

Zároveň dochází k „vyzrávání“ malých a středních podniků, které působí v ekologických odvětvích. Tři z pěti (61 %) malých a středních podniků prodávajících zelené výrobky nebo služby působí na „zelených“ trzích po více než tři roky oproti 52 % v USA. Mezi zelené výrobky a služby, s nimiž malé a střední podniky v EU nejčastěji obchodují, patří potraviny a nápoje (25 %) a elektronické a mechanické stroje a zařízení (23 %).

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání dnes při zveřejnění výsledků průzkumu Eurobarometr uvedl: „S potěšením sleduji, že malé a střední podniky se ujímají tohoto obrovského nevyužitého potenciálu, který přinese užitek v podobě většího počtu inovací, konkurenceschopnějších malých a středních podniků a více pracovních míst. Na spoustě věcí je však třeba ještě hodně pracovat. Jen velmi málo evropských malých a středních podniků rozšiřuje své zelené podnikání i na zahraniční trhy. Uvážíme-li, že EU tvoří zhruba třetinu světového trhu pro odvětví v oblasti životního prostředí, znamená to, že je zde pro malé a střední podniky značně nevyužitý růstový potenciál.“

Další informace viz MEMO/12/218

Celý text zprávy o průzkumu Eurobarometr „SMEs, resource efficiency and green markets“ (Malé a střední podniky, účinné využívání zdrojů a zelené trhy)

Zelené malé a střední podniky – silné doma, slabé v zahraničí

Malé a střední podniky v EU fungují stále hlavně na domácích zelených trzích1. 87 % malých a středních podniků působících v ekologickém odvětví (neboli zelené ekonomice) se nepouští za hranice svého domovského trhu. Slabá čtvrtina malých a středních podniků uvádí, že využívá příležitostí, které nabízí jednotný trh. Očekává se, že země BRIC2 budou do roku 2030 představovat asi 60 % světového HDP. Přitom jen 3 % malých a středních podniků v EU se odvažují prodávat své zelené výrobky či služby v Asii a jižním Tichomoří a pouhá 2 % v Latinské Americe.

Nejdůležitější úlohu hraje poptávka

Podle průzkumu Eurobarometr je pro malé a střední podniky v EU hlavním důvodem k prodeji zelených výrobků či služeb poptávka ze strany zákazníků (48 %). Svou roli v této souvislosti sehrávají i základní hodnoty podniků (32 %) a jejich image (30 %).

Malé a střední podniky snižují spotřebu energie a surovin

93 % malých a středních podniků v EU přijímá opatření směřující k účinnějšímu využívání zdrojů. 64 % malých a středních podniků šetří energií, 61 % recykluje a 62 % minimalizuje množství produkovaného odpadu. Pro 33 % malých a středních podniků je účinnější využívání zdrojů nejvyšší prioritou.

Správná politika může pomoci rozjet „motor ekologického růstu“

Finanční pobídky jsou malými a středními podniky považovány za nejlepší prostředek, který jim pomáhá k tomu, aby byl způsob jejich podnikání i nabízené výrobky a služby ekologičtější.

  • Přibližně polovina (51 %) malých a středních podniků považuje daňové úlevy, granty a úvěry za nejlepší opatření na podporu investic do energetické účinnosti.

  • Přibližně polovina (49 %) malých a středních podniků, které již nabízejí zelené výrobky, uvádí, že finanční pobídky na vývoj výrobků by byly nejlepší cestou, jak jim pomoci rozšířit škálu jejich zelených výrobků a služeb.

  • 31 % malých a středních podniků, které v současnosti zelené výrobky a služby nenabízejí, si myslí, že finanční pobídky by byly nejlepším způsobem, jak jim pomoci přijít s nabídkou zelených výrobků a služeb.

Jednodušší administrativa by zeleným produktům dodala impuls

Odborné poradenství a zjednodušení administrativy jsou rovněž považovány za velmi účinný nástroj, jak malým a středním podnikům pomoci na jejich cestě k ekologii. Čtyři z pěti malých a středních podniků (80 %) v příštích dvou letech plánují zavést opatření pro účinnější využívání zdrojů, ale každý pátý uvádí, že by to bylo snadnější, kdyby správní a právní postupy nebyly tak složité, anebo kdyby náklady na taková opatření byly nižší.

  • Každý čtvrtý (25 %) malý nebo střední podnik si myslí, že zjednodušení administrativních postupů pro výstavbu kogeneračních zařízení (kombinovaná výroba tepla a elektřiny), např. solárních kolektorů, by bylo velmi účinné v prosazování energetické účinnosti.

  • Jednomu ze čtyř (24 %) malých a středních podniků by ke snížení nákladů na energie pomohlo, kdyby měl více informací ke smlouvám o dodávkách energií a o možnostech úspor energie.

  • Zhruba každý pátý z malých a středních podniků, které v současnosti nenabízejí zelené výrobky a služby, uvádí, že by ho určitá pomoc při vytipovávání potenciálních odbytišť nebo odběratelů zelených výrobků či služeb mohla přimět k pokusu vstoupit na zelené trhy.

Zelené veřejné zakázky stále váznou

Environmentálně šetrné veřejné zakázky jako hnací síla udržitelnějšího hospodářství jsou pro malé a střední podniky stále hodně náročným úkolem. Podle dostupných údajů se nabídkového řízení na získání veřejné zakázky, která zahrnovala environmentální požadavky, zúčastnilo pouze 11 % malých a středních podniků v EU, oproti 16 % v případě velkých společností.

Souvislosti

Bleskový průzkum Eurobarometr 342 „Malé a střední podniky, účinné využívání zdrojů a zelené trhy“ se uskutečnil mezi 24. lednem a 10. únorem 2012 a realizovala jej společnost TNS Political & Social. Průzkum proběhl ve 27 členských státech EU a v Albánii, bývalé Jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Chorvatsku, na Islandu, v Izraeli, Lichtenštejnsku, Norsku, Republice Srbsko, Turecku a USA. Do průzkumu byly zahrnuty podniky zaměstnávající jednu nebo více osob v těchto odvětvích v Evropské unii: zpracovatelský průmysl (kategorie NACE C), maloobchod (kategorie NACE G), služby (kategorie NACE I/J/K/H/L/M/) a průmysl (kategorie NACE B/D/E/F). Do průzkumu nebyli zahrnuti podnikatelé – fyzické osoby.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Za zelené výrobky a služby jsou považovány takové, jejichž převládajícím účelem je snížení rizika pro životní prostředí, minimalizace znečištění a co nejlepší využití zdrojů. Do tohoto průzkumu byly zahrnuty i výrobky mající určitou spojitost s problematikou životního prostředí (vyrobené podle zásad ekodesignu, opatřené ekoznačkou, ekologicky vypěstované, s významným podílem recyklovaného materiálu). U malých a středních podniků v ekologickém odvětví, které působí v průmyslu (31 %) a maloobchodě (29 %), existuje větší pravděpodobnost, že budou nabízet zelené výrobky a služby, než je průměr (26 %). Polovina (52 %) společností v EU aktivních na „zeleném“ trhu nabízí výrobky a služby nějak související s životním prostředím, např. ekologické chemické čištění nebo ekologické potravinářské produkty. 29 % působí v oblasti recyklovaných materiálů a 20 % v sektoru obnovitelných zdrojů energie či nakládání s pevnými odpady.

2 :

Brazílie, Rusko, Indie a Čína.


Side Bar