Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Малки предприятия: Преходът към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост

Брюксел, 27 март 2012 г. Според публикуваното днес проучване на Евробарометър „МСП — ефективност на ресурсите и екологични пазари“ 37 % от МСП в ЕС имат поне един служител на пълно или непълно работно време, чиято работа е свързана с екологични въпроси. Такива работни места се създават предимно в МСП, а не в големите предприятия: През 2012 г. работата на всеки осми служител в малките и средните предприятия е свързана с екологични въпроси — или почти 13 % от всички работни места в МСП (в големите предприятия това съотношение е едва 1 към 33, или 3 % oт всички работни места). Тези работни места в МСП се очаква да нараснат драстично с 35 % през следващите 2 години.

От проучването на Евробарометър става ясно, че има други източници с нереализиран потенциал, които МСП могат да използват. Например по-малко от една четвърт от МСП се възползват от единния пазар за екологични продукти или услуги. Бюрокрацията се изтъква като една от пречките за това — 20 % от МСП твърдят, че инвестициите с екологичен аспект щяха да са по-лесни, ако трансграничните административни и правни процедури не бяха толкова усложнени.

МСП в сферата на екологичното производство стъпват все по-уверено на пазара. Три от пет МСП (61 %), които продават екологични продукти или услуги, са на екологичните пазари повече от три години, в сравнение с 52 % в САЩ. Храните и напитките (25 %) и електронните и механичните устройства и оборудване (23 %) са най-продаваните екологични продукти и услуги от МСП на територията на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, днес коментира резултатите от проучването на Евробарометър така: „Радвам се, че МСП разгръщат този огромен нереализиран потенциал, което ще осигури възвращаемост под формата на повече иновации, по-конкурентоспособни МСП и повече работни места. Но все още предстои много работа. Малко са европейските МСП, които разширяват екологичния си бизнес на чуждестранните пазари. Като имаме предвид, че ЕС представлява приблизително една трета от световния пазар на екологичните производства, това предполага огромен потенциал за растеж на МСП.“

За повече информация вижте MEMO/12/218

Пълният доклад за проучването на Евробарометър „МСП — ефективност на ресурсите и екологични пазари“

Екологични МСП: Силни у дома, но слаби в чужбина

Екологичните пазари1 за МСП в ЕС остават предимно вътрешни за Съюза. 87 % от МСП, заети в екологичния бизнес (или екологичната икономика), развиват дейност на националните си пазари. По-малко от една четвърт от МСП споделят, че се възползват от възможностите на единния пазар. Въпреки очакванията, че до 2030 г. страните от БРИК2 ще произвеждат около 60 % от световния БВП, само 3 % от МСП в ЕС се осмеляват да продават своите екологични продукти или услуги в Азия и Южната част на Тихия океан, а едва 2 % — в Латинска Америка.

Клиентското търсене играе важна роля

Според проучването на Евробарометър главната причина МСП в ЕС да продават екологични продукти или услуги е търсенето от страна на клиентите (48 %). Философията (32 %) и имиджът (30 %) на предприятията също оказват влияние в това отношение.

МСП намаляват потреблението на енергия и ресурси

93 % от МСП в ЕС предприемат действия за по-голяма ефективност на ресурсите. 64 % от МСП пестят енергия, 61 % рециклират материали, а 62 % ограничават отпадъците си. За 33 % от МСП в ЕС по-ефективното използване на ресурсите е главен приоритет.

Въведените политики и мерки могат да запалят „двигателя на екологичния растеж“

МСП смятат, че финансовите стимули са най-добрият начин за подпомагане на по-екологичната им дейност и за увеличаване на предлаганите от тях екологични продукти и услуги.

  • Приблизително половината МСП (51%) смятат данъчните отстъпки, безвъзмездните помощи и кредитирането за най-полезните мерки в подкрепа на инвестициите за енергийна ефективност.

  • Приблизително половината (49 %) от МСП, които вече предлагат екологични продукти, посочват, че финансовите стимули за разработване на продукти са най-добрият начин да се подпомогне разширяването на гамата от екологични продукти или услуги.

  • 31 % от МСП, които в момента не предлагат екологични продукти и услуги, също смятат, че финансовите стимули най-силно биха ги насърчили да започнат да произвеждат екологични продукти или услуги.

Опростяването на административните процедури ще увеличи предлагането на екологични продукти

Техническите консултации и опростяването на административните процедури също ефективно подпомагат екологосъобразността на МСП. През следващите две години четири от пет МСП (80 %) планират да започнат действия, увеличаващи ефективността на ресурсите, но според една пета от МСП би било по-лесно, ако административните и правните процедури не бяха толкова усложнени, а разходите за предприемане на тези действия бяха по-ниски.

  • Всяко четвърто МСП (25 %) счита, че опростяването на административните процедури за изграждането на когенерационни мощности, например инсталиране на соларни панели, би спомогнало значително за увеличаването на енергийната ефективност.

  • Допълнителна информация за договорите за енергийни услуги и за алтернативите за пестене на енергия също би помогнала на всяко четвърто МСП (24 %) да намали разходите си за енергия.

  • Почти всяко пето МСП, което в момента не предлага екологични продукти и услуги, твърди, че подпомагането на намирането на потенциални пазари или клиенти за екологични продукти или услуги би спомогнало за решението му да стъпи на екологичния пазар.

Предизвикателството на обществените поръчки с екологични характеристики

Обществените поръчки с екологични характеристики като стимул за по-устойчива икономика все още са предизвикателство за МСП. Според наличните данни едва 11 % от МСП на територията на ЕС са участвали в търг за обществени поръчки с екологични изисквания, в сравнение с 16 % от големите предприятия.

Контекст

Експресното проучване на Евробарометър 342 „МСП — ефективност на ресурсите и екологични пазари“ се проведе между 24 януари и 10 февруари 2012 г. от TNS Political & Social. То бе проведено в 27-те държави — членки на ЕС, както и в Албания, Израел, Исландия, Лихтенщайн, бивша югославска република Македония, Норвегия, САЩ, Република Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Проучването включва предприятия с един или повече наети служители в следните категории в рамките на Европейския съюз: „Производство“ (категория по NACE C), „Търговия на дребно“ (категория по NACE G), „Услуги“ (категории по NACE I/J/K/H/L/M/) и „Промишленост“ (категории по NACE B/D/E/F). То не включва едноличните търговци.

За контакти:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Екологичните продукти и услуги имат за цел най-вече да ограничат риска за околната среда и да намалят замърсяването и използваните ресурси В проучването бяха включени и продукти с екологични характеристики (екодизайн, екомаркировка, продукти на биологичното земеделие, продукти със значително съдържание на рециклирани материали). Вероятността МСП от екологичния сектор, които развиват дейност в промишлеността (31 %) и търговията на дребно (29 %), да предлагат екологични продукти и услуги е с 26 % по-голяма от средното.. Половината (52%) дружества от ЕС, които развиват дейност на екологичния пазар, предлагат продукти и услуги с такива характеристики, например екологично химическо чистене или хранителни продукти на биологичното земеделие. Сред тях 29 % развиват дейност в областта на рециклираните материали, а 20 % — в областта на възобновяемата енергия или управлението на твърди отпадъци.

2 :

Бразилия, Русия, Индия и Китай.


Side Bar