Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Miljö: EU-kommissionen föreslår strängare lagar om fartygsskrotning

Bryssel den 23 mars 2012 – EU-kommissionen föreslår i dag nya regler om att europeiska fartyg bara får återvinnas vid anläggningar som är miljöriktiga och säkra för arbetstagarna. Över 1 000 stora gamla handelsfartyg, till exempel tanker och containerfartyg, återvinns som metallskrot varje år, men många europeiska fartyg hamnar vid bristfälliga anläggningar på tidvattenstränder i södra Asien. Anläggningarna saknar oftast det miljöskydd och de säkerhetsregler som krävs vid hantering av de farliga material som finns i uttjänta fartyg. De kan exempelvis innehålla asbest, polyklorerade bifenyler (PCB), tributyltenn och oljeslam. Det leder till många olyckor och hälsorisker för arbetstagarna, och till stora föroreningar.

Sektorn för fartygsåtervinning har förbättrat sina metoder, men många anläggningar är fortfarande farliga och skadliga, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Syftet med förslaget är att se till att gamla fartyg återvinns på ett sätt som respekterar både arbetstagarnas hälsa och miljön, fortsätter han. Det är en tydlig uppmaning att snabbt investera för att modernisera återvinningsanläggningar. Janez Potočnik lägger fram förordningen tillsammans med EU:s transportkommissionär Siim Kallas.

I de nya reglerna, som har formen av en förordning, föreslås ett system för besiktning, certifiering och tillstånd för stora havsgående handelsfartyg som är flaggade i ett EU-land. Systemet omfattar hela fartygens livscykel, från konstruktion till drift och återvinning.

Systemet bygger på Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning, som antogs 2009. Dagens förslag syftar till att snabbt genomföra konventionen, utan att vänta på att den ratificeras och träder i kraft, en process som kommer att ta flera år. För att påskynda Hongkongkonventionens formella ikraftträdande lägger kommissionen i dag fram ett förslag till beslut om att EU-länderna ska ratificera konventionen.

Enligt det nya systemet ska europeiska fartyg ta fram en lista över farligt material som finns ombord, och ansöka om ett intyg. Mängden farligt avfall ombord (exempelvis lastrester, eldningsolja) måste minskas innan fartyget levereras till en återvinningsanläggning.

Anläggningar för fartygsåtervinning måste uppfylla ett antal miljö- och säkerhetskrav för att få tas upp på en lista med godkända anläggningar världen över. Europeiska fartyg kommer endast att få återvinnas vid anläggningar som finns på listan. Vissa av de krav som ska uppfyllas av anläggningarna för fartygsåtervinning är strängare än Hongkongkonventionens krav. Detta kommer att göra det lättare att spåra europeiska fartyg och garantera att avfall från demontering (och eventuella farliga material) hanteras på ett miljöriktigt sätt.

För att kraven ska uppfyllas innehåller förslaget ett krav som innebär att fartygsägare ska rapportera till de nationella myndigheterna när de tänker skicka ett fartyg till återvinning. Genom att jämföra listan över fartyg som har ett intyg med listan över fartyg som har återvunnits vid godkända anläggningar, kan myndigheterna lättare upptäcka olaglig återvinning. De påföljder som föreslås i förordningen kommer också att vara mer specifika och precisa.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet kommer nu att diskutera kommissionens förslag.

Bakgrund

För närvarande omfattas fartygsåtervinning av förordningen om avfallstransport, som förbjuder export av farligt avfall till länder utanför OECD. Den gällande lagstiftningen är dock inte uttryckligen utformad för fartyg och kringgås ofta. Detta beror på en bristande återvinningskapacitet i OECD-länderna, men också på att det är svårt att avgöra när ett fartyg blir avfall och vilket land som exporterar ett fartyg. Syftet med det nya förslaget är att åtgärda bristerna i lagstiftningen och att under strikta villkor tillåta återvinning av EU-flaggade fartyg i länder utanför OECD.

Under 2009 demonterades över 90 % av europeiska fartyg vid anläggningar utanför OECD, varav vissa inte uppfyller kraven. Antalet europeiska uttjänta fartyg är stort, eftersom 17 % av världens tonnage är registrerat i EU. Därför är det en prioritet för EU att förbättra metoderna för demontering av fartyg i hela världen.

Kommissionen är mycket oroad över de negativa hälso- och miljöeffekterna av fartygsåtervinning, och antog därför en EU-strategi för bättre nedmontering av fartyg den 19 november 2008. I denna strategi föreslås en rad åtgärder för att förbättra fartygsåtervinningen så snart som möjligt, utan att vänta på att Hongkongkonventionen träder i kraft. Dagens förslag bygger på idéer som finns i strategin.

Hongkongkonventionen måste ratificeras av minst 15 stora flagg- och materialåtervinningsstater för att träda i kraft. Länderna ska representera minst 40 % av världsflottan och en stor del (nära 50 %) av den globala återvinningskapaciteten.

Mer information

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktpersoner:

Robert Flies +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar