Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: Komisija predlaga strožje zakone na področju razstavljanja ladij

Bruselj, 23. marca 2012 – Evropska komisija je danes predlagala nove predpise, ki bodo zagotovili, da se evropske ladje reciklirajo samo v objektih, ki so varni za delavce in okoljsko neoporečni. Vsako leto se z namenom pridobivanja odpadnih kovin reciklira več kot 1 000 starih trgovskih ladij, kot so tankerji in kontejnerske ladje, vendar veliko evropskih ladij konča v podstandardnih objektih na plimovanju izpostavljenim obalah Južne Azije. V teh objektih večinoma ni dovolj dobro poskrbljeno za varstvo okolja, primanjkuje pa jim tudi varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri ravnanju z nevarnimi materiali, vsebovanimi v izrabljenih ladjah. Med te materiale spadajo azbest, poliklorirani bifenili (PCB), tributil kositer in oljna gošča. To povzroča visoke stopnje nesreč in zdravstvena tveganja za delavce ter večje onesnaževanje okolja.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Čeprav je sektor recikliranja ladij izboljšal svoje prakse, številni objekti še vedno obratujejo v nevarnih in neugodnih pogojih. Namen tega predloga je zagotoviti, da bodo naše ladje reciklirane na način, ki spoštuje zdravje delavcev ter okolje. Predstavlja jasen znak, da je treba nujno vlagati v nadgradnjo objektov za reciklažo.Komisar Potočnik je predstavil uredbo skupaj s podpredsednikom Siimom Kallasom, komisarjem za promet.

Novi predpisi, ki bodo podani v obliki uredbe, predlagajo sistem pregledov, izdajanja spričeval in pooblastil za velike morske trgovske ladje, ki plujejo pod zastavo države članice EU, sistem pa bo zajemal celoten življenjski cikel ladij, od njihove izgradnje do plutja in reciklaže.

Ta sistem je osnovan na Konvenciji iz Hong Konga o varnem in okoljsko neoporečnem recikliranju ladij, ki je bila sprejeta leta 2009. Namen današnjega predloga je čimprejšnje izvajanje te konvencije, ne da bi bilo treba čakati na njeno ratifikacijo in začetek veljavnosti, saj bo na to treba čakati več let. Da bi Konvencija iz Hong Konga uradno začela veljati čim prej, je Komisija danes predstavila tudi osnutek sklepa, ki bo od držav članic zahteval njeno ratifikacijo.

Novi sistem bo od evropskih ladij zahteval, da pripravijo popis nevarnih materialov, prisotnih na krovu, ter vložijo prošnjo za pridobitev spričevala za svoje popise. Količino nevarnih odpadkov na krovu (vključno z ostanki tovora, gorivnim oljem itd.) je treba zmanjšati, preden se ladja dostavi v objekt za recikliranje.

Objekti za recikliranje ladij bodo morali izpolnjevati vrsto okoljskih in varstvenih zahtev, da bodo lahko uvrščeni na seznam pooblaščenih objektov po vsem svetu. Evropske ladje se bodo lahko reciklirale le v objektih s tega seznama. Nekatere izmed zahtev, ki jih bodo objekti za recikliranje morali izpolnjevati, so strožje kot tiste iz Konvencije iz Hong Konga. To bo omogočilo boljšo sledljivost evropskih ladij in zagotovilo, da se bo z odpadki, nastalimi pri razgradnji (kot tudi vsemi drugimi vsebovanimi nevarnimi materiali), ravnalo na okoljsko neoporečen način.

Da se zagotovi upoštevanje predpisov, predlog vsebuje zahtevo, da lastniki ladij poročajo nacionalnim organom, ko nameravajo svojo ladjo poslati v reciklažo. Ko bodo nacionalni organi primerjali seznam ladij, katerim so izdali spričevalo za njihov popis, s seznamom ladij, ki so bile reciklirane v pooblaščenih objektih, bodo lažje zaznali nezakonito recikliranje. Tudi sankcije, predlagane v uredbi, bodo bolj specifične in natančnejše.

Nadaljnji ukrepi

Svet in Evropski parlament bosta zdaj razpravljala o predlogu Komisije.

Ozadje

Trenutno je recikliranje ladij urejeno z Uredbo o pošiljkah odpadkov, ki prepoveduje izvoz nevarnih odpadkov v države, ki niso članice OECD. Vendar obstoječa zakonodaja ni oblikovana posebej za ladje, poleg tega se jo je že večkrat zaobšlo. Do tega pride zaradi premajhne zmožnosti recikliranja v državah članicah OECD, vendar je poleg tega tudi težko določiti, kdaj ladja postane odpadni material in katera država ladjo izvaža. Namen novega predloga je obravnavati slabosti sedanje zakonodaje in pod strogimi pogoji omogočiti recikliranje ladij, ki plujejo pod zastavo EU, v državah, ki niso članice OECD.

Leta 2009 je bilo več kot 90 % evropskih ladij razgrajenih v objektih za recikliranje ladij v državah, ki niso članice OECD, nekateri izmed teh objektov pa niso dosegali standardov. Količina izrabljenih ladij, ki prihajajo iz Evrope, je znatna, saj je 17 % svetovne tonaže registriranih pod zastavo EU. Zaradi tega je izboljšanje praks za razgradnjo ladij po vsem svetu ena izmed prednostnih nalog EU.

Komisija je 19. novembra 2008 zaradi močne zaskrbljenosti nad negativnimi zdravstvenimi in okoljskimi učinki recikliranja ladij sprejela strategijo EU za boljšo razgradnjo ladij. Ta strategija je predlagala številne ukrepe za čim prejšnje izboljšanje recikliranja ladij, ne da bi se pri tem čakalo na začetek veljavnosti Konvencije iz Hong Konga. Današnji predlog je osnovan na idejah iz navedene strategije.

Da bi Konvencija iz Hong Konga začela veljati, jo mora ratificirati vsaj 15 največjih držav zastave in držav, v katerih se izvaja recikliranje. Te države morajo predstavljati najmanj 40 % svetovne flote in znaten del (skoraj 50 %) svetovne zmožnosti recikliranja.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontakta :

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar