Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Komisia predkladá prísnejšie predpisy pre demontáž lodí

Brusel 23. marca 2012 – Európska komisia dnes navrhla nové predpisy na zabezpečenie toho, aby sa európske lode recyklovali len v zariadeniach, ktoré sú bezpečné pre zamestnancov a environmentálne vhodné. Každoročne sa zošrotuje viac než 1000 starých veľkých obchodných lodí, ako sú tankery alebo kontajnerové plavidlá, no mnoho európskych lodí skončí v nevyhovujúcich zariadeniach na prílivových plážach v južnej Ázii. Týmto zariadeniam zväčša chýba environmentálna ochrana a bezpečnostné opatrenia potrebné na spracovanie nebezpečných materiálov, ktoré sa nachádzajú v lodiach po dobe životnosti. Medzi ne patrí azbest, polychloróvané bifenyly (PCB), trybutilcín a ropné kaly. To má za následok vysoký počet úrazov a zdravotné riziká pre zamestnancov a vo veľkej miere sa tým znečisťuje životné prostredie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: Hoci sa v odvetví recyklácie lodí postupy zlepšili, veľa zariadení aj naďalej funguje v podmienkach, ktoré sú nebezpečné a škodlivé. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby sa naše staré lode recyklovali spôsobom, v rámci ktorého sa dbá na zdravie zamestnancov, ako aj na životné prostredie. Je to jasný signál okamžite investovať do zlepšenia kvality recyklačných zariadení.“ Komisár Potočnik predložil toto nariadenie spoločne s podpredsedom Komisie Siimom Kallasom, komisárom pre dopravu.

V rámci nových predpisov, ktoré budú mať podobu nariadenia, sa navrhuje systém prehliadok, osvedčovania a vydávania povolení pre veľké obchodné námorné plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu EÚ, počas ich celého životného cyklu od výroby až po prevádzku a recykláciu.

Tento systém sa opiera o Hongkongský dohovor o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí, ktorý bol prijatý v roku 2009. Cieľom dnes predstaveného návrhu je skoré vykonávanie tohto dohovoru bez čakania na jeho ratifikáciu a nadobudnutie jeho účinnosti, čo je proces, ktorý bude trvať niekoľko rokov. Na urýchlenie nadobudnutia účinnosti Hongkongského dohovoru Komisia dnes taktiež predstavila návrh rozhodnutia, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby tento dohovor ratifikovali.

Podľa nového systému budú európske lode musieť vypracovať zoznam nebezpečných materiálov, ktoré sú prítomné na palube, a požiadať o osvedčenie o zozname nebezpečných látok. Množstvo nebezpečného odpadu na palube (ktorý sa môže nachádzať aj v zvyškoch nákladu, vo vykurovacom oleji atď.) sa musí pred odoslaním lode do recyklačného zariadenia znížiť.

Zariadenia na recykláciu lodí budú musieť spĺňať súbor environmentálnych a bezpečnostných požiadaviek na to, aby sa dostali na zoznam celosvetovo povolených zariadení. Európske lode sa budú môcť recyklovať len v zariadeniach uvedených na zozname. Niektoré požiadavky, ktoré majú zariadenia na recykláciu lodí spĺňať, sú prísnejšie než tie, ktoré sa predpokladajú v Hongkongskom dohovore. Zabezpečí sa tým lepšia vystopovateľnosť európskych lodí a zaručí sa to, že odpad vzniknutý pri demontáži (a všetky nebezpečné materiály, ktoré obsahuje) sa spracuje environmentálne vhodným spôsobom.

Na zabezpečenie dodržiavania predpisov sa v rámci návrhu od vlastníkov lodí vyžaduje, aby vnútroštátnym orgánom oznamovali, kedy plánujú poslať loď na recykláciu. Porovnaním zoznamu lodí, ktorým vydali osvedčenie o zozname nebezpečných látok, so zoznamom lodí, ktoré boli recyklované v oprávnených zariadeniach, budú orgány schopné ľahšie identifikovať nezákonnú recykláciu. Sankcie navrhované v nariadení budú takisto konkrétnejšie a presnejšie.

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie budú teraz rokovať Rada a Európsky parlament.

Základné informácie

Recyklácia lodí sa v súčasnosti riadi nariadením o preprave odpadu, ktorým sa zakazuje vývoz nebezpečného odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD. Súčasné právne predpisy však nie sú navrhnuté konkrétne pre lode a často sa obchádzajú. Pramení to z nedostatočnej recyklačnej kapacity v krajinách OECD – ale je rovnako ťažké určiť, kedy sa lode stávajú odpadom, a ktorá krajina loď vyváža. Cieľom nového návrhu je riešiť nedostatky týchto právnych predpisov a za prísnych podmienok umožniť recykláciu lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ v krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.

V roku 2009 sa viac než 90 % európskych lodí demontovalo v zariadeniach na recykláciu lodí umiestnených v nečlenských krajinách OECD, z ktorých niektoré boli nevyhovujúce. Množstvo európskych lodí na konci doby životnosti je významné, keďže 17 % svetovej tonáže je registrovaných pod vlajkou EÚ. Z toho pre EÚ vzniká priorita zlepšiť postupy demontáže lodí na celom svete.

Komisia je vysoko znepokojená negatívnym dosahom recyklácie lodí na zdravie a životné prostredie, a preto 19. novembra 2008 prijala stratégiu EÚ pre lepšiu demontáž lodí. V rámci tejto stratégie sa navrhol rad opatrení na zlepšenie recyklácie lodí čo najskôr bez čakania na nadobudnutie účinnosti Hongkongského dohovoru. Dnes predstavený návrh je založený na myšlienkach obsiahnutých v stratégii.

Aby Hongkongský dohovor nadobudol účinnosť, musí ho ratifikovať najmenej 15 hlavných vlajkových a recyklačných krajín. Tieto krajiny by mali predstavovať najmenej 40 % svetovej flotily a významnú časť (takmer 50 %) recyklačnej kapacity, ktorá je dostupná na celom svete.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktné osoby:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar