Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija – paziņojums presei

Vide: Komisija ierosina stingrākus noteikumus kuģu demontāžas jomā

Briselē, 2012. gada 23. martā. Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas kuģi tiek pārstrādāti tikai strādniekiem drošās un videi nekaitīgās rūpnīcās. Ik gadus metāllūžņos pārstrādā vairāk nekā 1000 vecu komerciālo kuģu (piemēram, tankkuģu un konteinerkuģu), un daudzi Eiropas kuģi nonāk standartiem neatbilstošās rūpnīcās Dienvidāzijas pludmalēs. Šajās rūpnīcās lielākoties netiek ievēroti vides aizsardzības un drošības noteikumi, lai apsaimniekotu nolietotos kuģos esošos bīstamos atkritumus, piemēram, azbestu, polihlorbifenilus, tributilalvu un naftas nosēdumus. Šī iemesla dēļ ļoti daudzi strādnieki cieš negadījumos un no veselības apdraudējuma, kā arī rodas liels vides piesārņojums.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Lai gan kuģu pārstrādes nozarē piekoptie paņēmieni ir uzlabojušies, daudzas rūpnīcas joprojām darbojas bīstamos un kaitīgos apstākļos. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka mūsu veco kuģu pārstrāde notiek, neapdraudot ne strādnieku veselību, ne vidi. Tā ir nepārprotama zīme, ka pienācis pēdējais laiks investēt standartiem neatbilstošo rūpnīcu modernizēšanā." Komisārs J. Potočniks regulas priekšlikumu iesniedza kopā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un par transportu atbildīgo komisāru Sīmu Kallasu.

Jaunie noteikumi, proti, jaunā regula, paredz, ka lieliem, komerciāliem jūras kuģiem, kas kuģo ar ES dalībvalsts karogu, piemēros apskašu, sertificēšanas un atļauju piešķiršanas sistēmu, kas aptver visu kuģa darbmūžu, sākot ar būvi un beidzot ar ekspluatāciju un pārstrādi.

Sistēmas pamatā ir 2009. gadā pieņemtā Honkongas konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi. Šī priekšlikuma mērķis ir konvenciju īstenot bez kavēšanās, nenogaidot tās ratificēšanu un stāšanos spēkā, kura ilgs vairākus gadus. Lai paātrinātu Honkongas konvencijas oficiālu stāšanos spēkā, Komisija šodien nāca klajā ar projektu lēmumam, kas paredz, ka dalībvalstīm jāratificē konvencija.

Saskaņā ar jauno sistēmu Eiropas kuģiem būs jāsagatavo kuģī esošo bīstamo materiālu uzskaitījums un jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu uzskaitījuma sertifikātu. Pirms kuģa nosūtīšanas uz pārstrādes rūpnīcu ir jāsamazina tajā esošo bīstamo materiālu daudzums (ieskaitot bīstamos materiālus, ko satur kravas paliekas, degviela utt.).

Kuģu pārstrādes rūpnīcām būs jāatbilst vairākām vides un drošības prasībām, lai tās tiktu iekļautas to pasaules rūpnīcu sarakstā, kam ir atļauts nodarboties ar pārstrādi. Eiropas kuģus drīkstēs pārstrādāt tikai sarakstā iekļautajās rūpnīcās. Dažas prasības, kas kuģu pārstrādes rūpnīcām jāievēro, ir stingrākas nekā Honkongas konvencijā. Tas nodrošinās Eiropas kuģu labāku izsekojamību un garantēs, ka demontāžas gaitā radušos atkritumus (un tajos esošos bīstamos materiālus) pārstrādā videi nekaitīgā veidā.

Priekšlikums paredz: lai nodrošinātu atbilstību, kuģu īpašniekiem, kas nodomājuši nosūtīt kuģi pārstrādei, par to ir jāpaziņo valsts iestādēm. Salīdzinot to kuģu sarakstu, kam izsniegts uzskaitījuma sertifikāts, ar to kuģu sarakstu, kas pārstrādāti atļauju saņēmušās rūpnīcās, iestādēm būs vieglāk konstatēt nelikumīgu pārstrādi. Regulā ierosināti arī specifiskāki un precīzāki sodi.

Nākamie soļi

Tagad Padome un Eiropas Parlaments apspriedīs Komisijas priekšlikumu.

Papildinformācija

Pašlaik kuģu pārstrādi reglamentē Atkritumu sūtījumu regula, kas aizliedz izvest bīstamos atkritumus uz valstīm, kas nav ESAO locekles. Tomēr pašreizējie tiesību akti nav pielāgoti kuģu specifikai. Viens no iemesliem ir tas, ka ESAO valstīs trūkst kuģu pārstrādes jaudu, bet situācija skaidrojama arī ar to, ka ir grūti noteikt, kurā brīdī kuģis kļūst par atkritumiem un kura valsts kuģi eksportē. Jaunā priekšlikuma mērķis ir novērst tiesību aktu trūkumus un atļaut (ar stingriem nosacījumiem) ES dalībvalstu karoga kuģu pārstrādi valstīs ārpus ESAO.

2009. gadā vairāk nekā 90 % Eiropas kuģu tika pārstrādāti kuģu pārstrādes rūpnīcās ārpus ESAO, un vairākas no tām neatbilda standartiem. Eiropas nolietoto kuģu daudzums ir iespaidīgs, jo zem ES dalībvalstu karoga reģistrēto kuģu kopējā tilpība ir 17 % no visas pasaules kuģu tilpības. Tāpēc viena no ES prioritātēm ir uzlabot kuģu demontāžu visā pasaulē.

Komisija ir nobažījusies par kuģu pārstrādes nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi, tāpēc 2008. gada 19. novembrī tā pieņēma ES stratēģiju par kuģu labāku demontāžu. Stratēģijā ierosināti vairāki pasākumi, kā pēc iespējas ātrāk uzlabot kuģu pārstrādi, negaidot Honkongas konvencijas stāšanos spēkā. Šis priekšlikums balstās uz stratēģijā izklāstītajām idejām.

Lai Honkongas konvencija stātos spēkā, tā jāratificē vismaz 15 lielākajām karoga un pārstrādes valstīm. Šo valstu kuģu kopējai tilpībai jābūt vismaz 40 % no visas pasaules kuģu kopējās tilpības, bet pārstrādes jaudām jābūt teju 50 % no pasaulē pieejamām pārstrādes jaudām.

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktpersonas:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar