Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Komisija siūlo griežtesnes laivų išmontavimo taisykles

Briuselis, 2012 m. kovo 23 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, pagal kurias Europos laivai būtų perdirbami tik darbininkams saugiuose ir aplinkai nepavojinguose išmontavimo kompleksuose. Kasmet metalo laužu paverčiama daugiau nei 1000 didelių senų prekybinių laivų, pavyzdžiui, tanklaivių ir konteinerių laivų. Daugelis Europos laivų dienas baigia pietų Azijoje, kur juos supjausto tiesiog paplūdimiuose, paprastai menkai laikantis aplinkos apsaugos ir darbo saugos priemonių, nors pastarosios būtinos tvarkant atitarnavusių laivų pavojingas medžiagas (asbestą, polichlorintus bifenilus, tributilalavą, tepalų nuosėdas ir kitas). Todėl nepaprastai teršiama aplinka ir kyla pavojų darbininkų sveikatai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Laivų perdirbimo sektorius savo metodus patobulino, tačiau daugelio kompleksų veikla pavojinga ir žalinga. Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad seni laivai būtų perdirbami taip, kad nekiltų pavojus darbininkų sveikatai ir aplinkai. Duodame aiškų ženklą, kad būtina kuo skubiau investuoti į standartų neatitinkančius išmontavimo kompleksus.“ Komisijos narys J. Potočnikas reglamentą pristatė kartu su už transportą atsakingu Komisijos pirmininko pavaduotoju Siimu Kallasu.

Naujosiose taisyklėse (reglamente) siūloma su ES valstybės narės vėliava plaukiojančių didelių komercinių jūros laivų tikrinimo, sertifikavimo ir leidimų sistema, kuri aprėptų visą laivo būvio ciklą nuo pastatymo ir eksploatavimo iki perdirbimo.

Ši sistema pagrįsta 2009 m. Hongkongo konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo. Siūlomu reglamentu siekiama konvenciją įgyvendinti kuo skubiau, nelaukiant, kol ji bus ratifikuota ir įsigalios, nes tai užtruks dar ilgai. Norėdama, kad Hongkongo konvencija oficialiai įsigaliotų greičiau, Komisija kartu šiandien pateikė sprendimo pasiūlymą, kuriuo valstybės narės būtų raginamos konvenciją ratifikuoti.

Pagal naująją sistemą, Europos laivai turėtų sudaryti laive esančių pavojingų medžiagų sąrašą ir teikti paraišką dėl sąrašo sertifikato. Prieš nuplukdant į perdirbimo kompleksą, laive esančių pavojingų medžiagų (krovinio, likučių, mazuto ir kitų) kiekis turėtų būti sumažintas.

Laivų perdirbimo kompleksai bus įtraukiami į pasaulinį leidžiamų išmontavimo kompleksų sąrašą tuo atveju, jei atitiks aplinkos ir saugos reikalavimus. Europos laivus bus galima perdirbti tik į sąrašą įtrauktuose kompleksuose. Kai kurie iš tų reikalavimų yra griežtesni nei numatytieji Hongkongo konvencijoje. Tokiu būdu bus užtikrinama galimybė atsekti, kur perdirbami Europos laivai, ir tai, kad išmontavus susidariusios atliekos ir laivuose buvusios pavojingos medžiagos būtų sutvarkomos neteršiant aplinkos.

Įgyvendinant taisykles, laivą perdirbti ketinantys savininkai turės apie tai pranešti nacionalinėms institucijoms. Palygindamos laivų, kuriems jos išdavė pavojingų medžiagų sąrašo sertifikatą, sąrašą su leidimą turinčiuose kompleksuose perdirbtų laivų sąrašu valdžios institucijos galės lengviau nustatyti neteisėto perdirbimo atvejus. Reglamente taip pat siūloma sukonkretinti sankcijas už taisyklių nesilaikymą.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymą dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu laivų perdirbimui taikomas ES reglamentas dėl atliekų vežimo, kuriuo draudžiama eksportuoti pavojingas medžiagas į valstybes, nepriklausančias Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (OECD). Tačiau galiojanti tvarka sukurta ne vien laivams ir dažnai apeinama. Mat OECD valstybėse trūksta laivų išmontavimo pajėgumų, be to, sunku nustatyti, kada laivas tampa atliekomis ir kuri šalis jį eksportuoja. Naujajame pasiūlyme siekiama užkaišyti įstatymo spragas ir, nustačius griežtas sąlygas, leisti su ES vėliava plaukiojusius laivus išmontuoti valstybėse, kurios nepriklauso OECD.

2009 m. daugiau nei 90 % Europos laivų išmontuota OECD nepriklausančiose valstybių kompleksuose, kurie anaiptol ne visi atitinka standartus. Netrukus bus išmontuojama labai daug Europos laivų, nes ES valstybėse registruotiems laivams tenka 17 % viso pasaulio laivų talpos. Todėl Europos Sąjungai aktualu išmontavimo metodus pagerinti visame pasaulyje.

Susirūpinusi dėl neigiamo laivų perdirbimo poveikio sveikatai ir aplinkai, 2008 m. lapkričio 19 d. Komisija priėmė ES geresnio laivų išmontavimo strategiją. Strategijoje siūlytos priemonės, kuriomis laivų perdirbimo veikla būtų pagerinta kuo greičiau, nelaukiant Hongkongo konvencijos įsigaliojimo. Šiandien pateikiamas pasiūlymas pagrįstas tos strategijos idėjomis.

Hongkongo konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos ne mažiau kaip 15 didžiausią laivyną turinčių ir daugiausia laivų perdirbančių valstybių. Tose valstybėse turi būti registruota bent 40 % pasaulio laivų ir veikti didelė dalis (beveik pusė) pasaulyje esančių perdirbimo pajėgumų.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Asmenys ryšiams:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar