Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Komissio ehdottaa tiukempaa lainsäädäntöä alusten romuttamista varten

Bryssel, 23.3.2012 – Euroopan komissio ehdotti tänään uusia sääntöjä sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset alukset kierrätetään työntekijöiden kannalta turvallisissa ja ympäristön kannalta asianmukaisissa laitoksissa. Joka vuosi puretaan yli 1 000 suurta vanhaa kauppa-alusta (esim. säiliölaivaa ja konttialusta) niistä saatavan romumetallin vuoksi, ja monet eurooppalaiset alukset päätyvät heikkolaatuisiin purkamislaitoksiin Etelä-Aasian vuorovesirannikoilla. Näissä laitoksissa ei yleensä kiinnitetä riittävästi huomiota ympäristönsuojelu- ja turvallisuustoimenpiteisiin. Ne olisivat kuitenkin tarpeen, jotta voitaisiin huolehtia aluksiin sisältyvistä vaarallisista materiaaleista. Niitä ovat mm. asbesti, polyklooratut bifenyylit (PCB), tributyylitina ja öljyliete. Tilanne aiheuttaa runsaasti onnettomuuksia, terveysriskejä työntekijöille ja ympäristön laajaa pilaantumista.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi, että vaikka monet aluspurkamot ovat parantaneet käytäntöjään, monien laitosten toiminta on edelleen vaarallista ja vahingollista. ”Tällä ehdotuksella pyritään varmistamaan, että vanhat alukset kierrätetään kunnioittaen työntekijöiden terveyttä sekä ympäristöä. Ehdotus on selkeä signaali siitä, että on aika investoida ripeästi huonotasoisten aluspurkamoiden parantamiseen”, totesi Potočnik. Komissaari Potočnik esitteli asetuksen yhdessä liikennekomissaari ja komission varapuheenjohtaja Siim Kallaksen kanssa.

Asetuksessa annetaan uudet säännöt katsastuksista, todistuksista ja luvista. Sääntöjä sovelletaan suuriin kaupallisiin merialuksiin, jotka purjehtivat EU:n jäsenvaltioiden lipun alla, ja ne kattavat alusten koko elinkaaren rakentamisesta toimintaan ja kierrätykseen.

Asetuksessa esitetty järjestelmä perustuu turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista alusten kierrätystä koskevaan Hongkongin yleissopimukseen, joka hyväksyttiin vuonna 2009. Tämänpäiväisellä ehdotuksella pyritään panemaan yleissopimus täytäntöön nopeasti jo ennen sen ratifiointia ja voimaantuloa, koska tähän prosessiin menee useita vuosia. Komissio pyrkii kuitenkin nopeuttamaan myös yleissopimuksen virallista voimaantuloa, ja se esittääkin tänään myös luonnoksen päätökseksi, jolla edellytetään jäsenvaltioita ratifioimaan yleissopimus.

Uudessa järjestelmässä kunkin eurooppalaisen aluksen osalta on laadittava luettelo (inventaario) aluksilla olevista vaarallisista materiaaleista ja haettava inventaariotodistusta. Aluksella olevien vaarallisten jätteiden (esim. lastijäämien ja polttoöljyn) määrää on vähennettävä, ennen kuin alus toimitetaan kierrätyslaitokseen.

Alusten kierrätyslaitosten on täytettävä tietyt ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset, jotta ne voidaan sisällyttää luvan saaneiden laitosten maailmanlaajuiseen luetteloon. Eurooppalaisia aluksia voidaan purkaa ainoastaan tässä luettelossa mainituissa laitoksissa. Jotkin alusten kierrätyslaitoksille asetetuista vaatimuksista ovat tiukempia kuin Hongkongin yleissopimukseen sisältyvät vaatimukset. Tämä varmistaa eurooppalaisten alusten paremman jäljitettävyyden ja takaa sen, että purkamisesta aiheutuvia jätteitä (ja niihin mahdollisesti sisältyviä vaarallisia materiaaleja) hallinnoidaan ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla.

Sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi ehdotuksessa edellytetään, että alusten omistajien on ilmoitettava kansallisille viranomaisille siitä, että ne aikovat lähettää aluksen kierrätettäväksi. Vertaamalla luetteloa aluksista, joita varten viranomaiset ovat myöntäneet inventaariotodistuksen, luetteloon aluksista, jotka on kierrätetty luvan saaneissa kierrätyslaitoksissa, ne pystyvät helpommin havaitsemaan laittoman kierrätyksen. Asetukseen perustuvat seuraamukset ovat myös aiempaa tarkempia ja täsmällisempiä.

Tulevat toimet

Ehdotusta käsitellään seuraavaksi neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Tausta

Alusten kierrätystä säännellään tällä hetkellä jätteensiirtoasetuksella, joka kieltää vaarallisten jätteiden viennin OECD-maiden ulkopuolelle. Nykyistä lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan laadittu erityisesti aluksia varten, ja sitä kierretään usein. Tämä johtuu siitä, että OECD-maissa ei ole riittävästi kierrätyskapasiteettia. Lisäksi on vaikeaa määrittää, milloin aluksesta tulee jätettä ja mistä maasta alus viedään. Uudella asetuksella pyritään puuttumaan näihin lainsäädännön puutteisiin ja mahdollistamaan tiettyjen edellytysten vallitessa EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten kierrätys OECD-maiden ulkopuolella.

Vuonna 2009 yli 90 prosenttia eurooppalaisista aluksista purettiin OECD-maiden ulkopuolella sijaitsevissa alusten kierrätyslaitoksissa, joista useat olivat heikkotasoisia. Elinkaarensa lopussa olevien eurooppalaisten alusten määrä on merkittävä, koska EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten osuus on 17 % maailman kokonaistonnistosta. Tämän vuoksi EU pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että alusten purkamiskäytäntöjä parannetaan maailmanlaajuisesti.

Komissio on ollut jo pitkään erittäin huolissaan alusten purkamisen kielteisistä terveys- ja ympäristövaikutuksista, ja se vahvisti EU:n strategian laivanromutustoiminnan parantamiseksi 19. marraskuussa 2008. Kyseisessä strategiassa ehdotettiin useita toimenpiteitä, joilla parannetaan alusten kierrätystä mahdollisimman nopeasti jo ennen Hongkongin yleissopimuksen voimaantuloa. Tämänpäiväinen ehdotus perustuu strategiassa esitettyihin ajatuksiin.

Hongkongin yleissopimus tulee voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 15 suurta lippu- ja kierrätysvaltiota. Näiden maiden tulisi edustaa vähintään 40 prosenttia maailman aluskannasta ja merkittävää osaa (miltei 50 prosenttia) maailmanlaajuisesta kierrätyskapasiteetistä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Yhteyshenkilöt :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar