Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon − Pressiteade

Keskkond: Euroopa Komisjon esildab rangemad õigusnormid laevade lammutamise kohta

Brüssel, 23. märts 2012. Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada uued eeskirjad, millega tagatakse, et Euroopa laevu võetakse ringlusse üksnes töötajatele ohututes ja keskkonnahoidlikes lammutuskohtades. Igal aastal võetakse vanametalli saamiseks ringlusse üle 1000 vana suure kaubalaeva (nt tankerid ja konteinerlaevad), kuid paljud Euroopa laevad viiakse lammutamisele Lõuna-Aasia mõõnarandadel asuvatesse nõuetele mittevastavatesse lammutuskohtadesse. Enamikus neist puuduvad kasutuselt kõrvaldatud laevades sisalduvate ohtlike materjalide (asbest, polüklooritud bifenüülid (PCBd), tribüültina ja õlisete) käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitse- ja ohutusmeetmed. Tagajärjeks on sagedased õnnetused töötajatega, oht nende tervisele ja suur keskkonnasaastatus.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: Kuigi laevade ringlussevõtu sektoris on tavasid parandatud, käitatakse paljusid lammutuskohti endiselt ohtlikes ja kahjulikes tingimustes. Komisjoni ettepanekuga püütakse tagada, et vanade laevade ringlussevõtmisel hoolitsetaks nii töötajate tervise kui ka keskkonna eest. Ettepanek on selge märguanne, et lammutuskohtade uuendamisse tuleb viivitamata investeerida. Määrust esitlesid ühiselt volinik Potočnik ja transpordivolinik Siim Kallas.

Uute määrusena kehtestavate eeskirjadega nähakse ette ELi liikmesriigi lipu all sõitvate suurte merelaevade ülevaatuse ja sertifitseerimise ning neile lubade andmise süsteem, mis hõlmab kogu olelusringi alates ehitamisest kuni käitamise ja ringlussevõtuni.

Süsteemi loomisel on lähtutud Hongkongi konventsioonist laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta, mis võeti vastu 2009. aastal. Tänase ettepaneku eesmärk on rakendada konventsiooni kohe, ilma et oodataks selle ratifitseerimist ja jõustumist, mis toimub alles mitme aasta pärast. Hongkongi konventsiooni kiiremaks ametlikuks jõustamiseks esitas komisjon täna ka otsuse eelnõu, millega nõutakse liikmesriikidelt nimetatud konventsiooni ratifitseerimist.

Uue süsteemi raames tuleb Euroopa laevadele koostada laeva pardal olevate ohtlike materjalide loend ja taotleda ohtlike materjalide sertifikaati. Pardal (sh lastijääkides, kütteõlis, jne) olevate ohtlike jäätmete kogust tuleb enne laeva lammutuskohta saatmist vähendada.

Selleks et laevalammutuskoha saaks lisada üleilmsesse loaga lammutuskohtade loetellu, peab see vastama teatavatele ohutus- ja keskkonnanõuetele. Euroopa laevu lubatakse ringlusse võtta üksnes sellesse loetellu kantud lammutuskohtades. Teatavad nõuded, mida laevalammutuskohad peavad täitma, on Hongkongi konventsiooni omadest rangemad. Nii tagatakse Euroopa laevade parem jälgitavus ja lammutamise tulemusel tekkinud jäätmete (ja neis sisalduvate ohtlike materjalide) keskkonnahoidlik käitlemine.

Nõuete täitmise tagamiseks on ettepanekus nõutud, et laevaomanikud peavad teavitama riigi ametiasutusi kavatsusest saata laev ringlussevõttu. Kui ametiasutused võrdlevad loetelu sellistest laevadest, millele nad on välja andnud ohtlike materjalide sertifikaadi, loeteluga nendest laevadest, mis on ringlusse võetud loaga lammutuskohtades, on neil ebaseaduslikku ringlussevõttu lihtsam avastada. Ka määrusega ettenähtud sanktsioonid on konkreetsemad ja täpsemad.

Edasised sammud

Nõukogu ja Euroopa Parlament hakkavad komisjoni ettepanekut arutama.

Taustteave

Praegu reguleeritakse laevade ringlussevõttu jäätmesaadetiste määrusega, millega on keelatud ohtlike jäätmete eksport riikidesse, kes ei ole Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmed. Praegused õigusnormid ei ole aga ette nähtud konkreetselt laevade jaoks ja sageli neid ei täideta. Põhjuseks on see, et OECD riikides puudub piisav ringlussevõtu võimsus ning keeruline on kindlaks määrata seda, millal laev muutub jäätmeteks ja milline riik laeva ekspordib. Uue ettepanekuga püütakse nimetatud õigusnormide puudused kõrvaldada ja rangetel tingimustel lubada ELi lipu all sõitvate laevade ringlussevõttu väljaspool OECD riike.

2009. aastal lammutati üle 90% Euroopa laevadest väljaspool OECD riike asuvates lammutuskohtades, sh sellistes, mis ei vasta nõuetele. Kasutuselt kõrvaldatud Euroopa laevade hulk on märkimisväärne, sest ELi liikmesriigi lipu all sõitvad laevad moodustavad 17% maailma laevastiku mahutavusest. Seepärast on ELi jaoks väga oluline, et kogu maailmas parandataks laevade lammutamise tavasid.

Tundes sügavat muret laevade ringlussevõtust tuleneva keskkonna- ja tervisekahju pärast, võttis komisjon 19. novembril 2008. aastal vastu laevade lammutamise tavade parandamist käsitleva ELi strateegia. Strateegias pakuti välja mitu meedet laevade ringlussevõtu võimalikult kiireks parandamiseks juba enne Hongkongi konventsiooni jõustumist. Tänases ettepanekus on edasi arendatud nimetatud strateegias sisalduvaid ideid.

Hongkongi konventsiooni jõustumiseks peavad selle ratifitseerima vähemalt 15 suurt lipu- ja ringlussevõturiiki. Nende riikide laevad peaksid moodustama vähemalt 40% maailma laevastikust ja nende ringlussevõtumaht peaks olema peaaegu 50% kogu maailma ringlussevõtumahust.

Lisateave

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktisikud:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar