Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Kommissionen foreslår strengere regler for skibsophugning

Bruxelles, den 23. marts 2012 – Europa-Kommissionen foreslog i dag nye regler, der skal sikre, at europæiske skibe kun ophugges på anlæg, som er sikre for arbejdstagerne og miljømæssigt forsvarlige. Hvert år ophugges mere end 1 000 store gamle handelsskibe som f.eks. tank- og containerskibe på grund af deres metalskrot, men mange europæiske skibe havner på tidevandsstrande i Sydasien på anlæg, der ikke opfylder standarderne. Disse anlæg er oftest ikke udstyret med de miljø- og sikkerhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at håndtere de farlige materialer i udtjente skibe. Der er bl.a. tale om asbest, polychlorerede biphenyler (PCB), tributyltin og olieslam. Det medfører høje ulykkestal og store sundhedsrisici for arbejdstagerne samt en omfattende miljøforurening.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte i den forbindelse: "Metoderne i skibsophugningssektoren er blevet forbedret, men mange anlæg arbejder fortsat under forhold, der farlige og skadevoldende. Dette forslag skal sikre, at vores gamle skibe ophugges på en sådan måde, at miljøet og arbejdstagernes sundhed respekteres. Det er et klart signal om, at der omgående må investeres ressourcer i at forbedre ophugningsanlæggene." Kommissær Potočnik præsenterede forordningen sammen med transportkommissær Siim Kallas, der er næstformand i Kommissionen.

I de nye regler, der vil få form af en forordning, foreslås der et system med syn, certificering og godkendelse af store søgående handelsskibe under EU-medlemsstaters flag, som omfatter hele livscyklussen fra bygning til drift og ophugning.

Systemet bygger på Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, som blev vedtaget i 2009. Det forslag, der nu er forelagt, tager sigte på at gennemføre konventionen hurtigt uden at vente på, at den ratificeres og træder i kraft, da dette vil tage flere år. Samtidig har Kommissionen også i dag - for at fremskynde Hongkongkonventionens formelle ikrafttræden - forelagt et udkast til en afgørelse med et krav om, at medlemsstaterne ratificerer konventionen.

Under det nye system skal de europæiske skibe udarbejde en fortegnelse over farlige materialer om bord og ansøge om et overensstemmelsescertifikat. Mængden af farligt affald om bord (lastrester, brændstof osv.) skal reduceres, før skibet afleveres til et ophugningsanlæg.

Skibsophugningsanlæggene vil skulle opfylde et sæt miljø- og sikkerhedsmæssige krav for at kunne blive optaget på en liste over godkendte anlæg på verdensplan. Europæiske skibe vil kun kunne ophugges på de anlæg, der er opført på denne liste. Visse af de krav, som skibsophugningsanlæggene skal opfylde, er strengere end kravene i Hongkongkonventionen. Dermed sikres det, at de europæiske skibe bedre kan spores, og at affaldet fra ophugningen (og eventuelle farlige materialer i forbindelse dermed) håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde.

For at sikre at reglerne overholdes, kræves det i forslaget, at redere, der agter at sende et skib til ophugning, skal indberette dette til de nationale myndigheder. Ved at sammenligne listen over skibe, for hvilke de har udstedt et overensstemmelsescertifikat, med listen over skibe, der er blevet ophugget på godkendte anlæg, kan myndighederne lettere konstatere ulovlig ophugning. De sanktioner, der foreslås i forordningen, vil også være mere specifikke og præcise.

Næste skridt

Rådet og Europa-Parlamentet vil nu drøfte Kommissionens forslag.

Baggrund

De regler, der i øjeblikket gælder for ophugning af skibe, er fastlagt i forordningen om overførsel af affald, som forbyder eksport af farligt affald til lande uden for OECD. Den gældende lovgivning er imidlertid ikke udarbejdet specifikt for skibe, og den omgås ofte. Baggrunden herfor er, at der ikke er tilstrækkelig passende ophugningskapacitet i OECD-landene – men også, at det er vanskeligt at afgøre, hvornår et skib bliver til affald, og hvilket land der eksporterer skibet. Formålet med det nye forslag er at afhjælpe svaghederne i denne lovgivning og på strenge betingelser gøre det muligt at ophugge skibe under EU-flag i lande uden for OECD.

I 2009 blev mere end 90 % af de europæiske skibe ophugget på anlæg i lande uden for OECD, og visse af disse ophugningsanlæg opfyldte ikke de gældende standarder. Der er mange udtjente europæiske skibe, da 17 % af skibsflådetonnagen på verdensplan er registreret under et EU-flag. Derfor må EU sætte ind på, at metoderne for skibsophugning forbedres i hele verden.

Kommissionen, som er særdeles bekymret for skibsophugningens negative indvirkning på sundhed og miljø, vedtog den 19. november 2008 en EU-strategi for forbedret ophugning af skibe. I denne strategi blev der foreslået en række foranstaltninger til at forbedre skibsophugningen hurtigst muligt, uden at afvente Hongkongkonventionens ikrafttræden. Det forslag, der i dag er fremlagt, bygger på idéerne i denne strategi.

Hongkongkonventionen skal ratificeres af mindst 15 større flag- og ophugningslande, før den kan træde i kraft. De pågældende lande bør tegne sig for mindst 40 % af verdensflåden og en betydelig del (næsten 50 %) af den disponible ophugningskapacitet på verdensplan.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktpersoner:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar