Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Komise navrhuje přísnější právní předpisy pro demontáž lodí

Brusel 23. března 2012 – Evropská komise dnes navrhla nová pravidla, jimiž se zajistí, aby se evropské lodě recyklovaly jen v zařízeních, která jsou bezpečná pro zaměstnance a šetrná k životnímu prostředí. Každoročně se více než 1000 starých velkých obchodních lodí (například tankerů a kontejnerových plavidel) recykluje na šrot, ale mnoho evropských lodí skončí v nevyhovujících zařízeních na přílivových plážích v jižní Asii. V těchto zařízeních je většinou nedostatečná ochrana životního prostředí a chybějí bezpečnostní opatření nezbytná pro zpracování nebezpečných materiálů, které se nacházejí v lodích na konci životnosti. Mezi ně patří azbest, polychlorované bifenyly (PCB), tributylcín a ropné kaly. Důsledkem je vysoký počet úrazů, zdravotní rizika pro zaměstnance a značné znečištění životního prostředí.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Přestože se v odvětví recyklace lodí postupy zlepšily, mnohá zařízení i nadále fungují v nebezpečném a škodlivém prostředí. Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby se naše staré lodě recyklovaly způsobem, při němž se dbá na zdraví zaměstnanců a na životní prostředí. Je to jasný signál pro okamžité investování do zlepšení kvality recyklačních zařízení, které nesplňují normy“. Komisař Potočnik nové nařízení představil společně se Simem Kallasem, místopředsedou Komise odpovědným za dopravu.

V rámci nových pravidel, která budou mít podobu nařízení, se navrhuje systém prohlídek, certifikace a vydávání povolení pro velká obchodní námořní plavidla, která plují pod vlajkou členského státu EU, během jejich celého životního cyklu od stavby až po provoz a recyklaci.

Tento systém je založen na Hongkongské úmluvě o bezpečné a ekologické recyklaci lodí, která byla přijata v roce 2009. Cílem dnes předloženého návrhu je rychlé provedení této úmluvy bez čekání na její ratifikaci a vstup v platnost, což je proces, který potrvá několik let. Komise souběžně s tím k urychlení formálního vstupu Hongkongské úmluvy v platnost dnes rovněž předložila návrh rozhodnutí, v němž se po členských státech požaduje, aby tuto úmluvu ratifikovaly.

V rámci nového systému bude muset být v případě evropských lodí vypracován seznam nebezpečných materiálů, které jsou přítomny na palubě, a bude nutné podat žádost o osvědčení soupisu. Množství nebezpečných odpadů na palubě (včetně zbytků lodního nákladu, topného oleje atd.) musí být snížena předtím, než je loď odeslána do recyklačního zařízení.

Zařízení pro recyklaci lodí budou muset splňovat řadu environmentálních a bezpečnostních požadavků, aby mohly být zařazeny do seznamu schválených zařízení na celém světě. Evropské lodě budou moci být recyklovány pouze v zařízeních uvedených na seznamu. Některé požadavky, které mají zařízení na recyklaci lodí splňovat, jsou přísnější než ty, které předpokládá Hongkongská úmluva. Zajistí se tak lepší vysledovatelnost evropských lodí a zaručí se, že odpad vzniklý z demontáže (a všechny nebezpečné materiály, které obsahuje) se zpracuje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pro zajištění shody se v rámci návrhu od vlastníků lodí vyžaduje, aby vnitrostátním orgánům oznamovaly čas, kdy plánují odeslat loď na recyklaci. Porovnáním seznamu lodí, pro něž bylo vydáno osvědčení soupisu, se seznamem lodí, které byly recyklovány ve schválených zařízeních, budou úřady schopny snáze odhalovat nezákonnou recyklaci. Sankce navržené v nařízení budou také konkrétnější a přesnější.

Další kroky

Rada a Evropský parlament budou nyní návrh Komise projednávat.

Souvislosti

Recyklace lodí se v současnosti řídí nařízením o přepravě odpadů, kterým se zakazuje vývoz nebezpečného odpadu do zemí, které nejsou členy OECD. Současné právní předpisy však nejsou navrženy konkrétně pro lodě a často se obcházejí. Tato skutečnost je důsledkem nedostatečné recyklační kapacity v zemích OECD – ale je rovněž obtížné určit, kdy se loď stává odpadem a která země loď vyváží. Cílem nového návrhu je řešit nedostatky těchto právních předpisů a za přísných podmínek umožnit recyklaci lodí plujících pod vlajkou EU v zemích, které nejsou členy OECD.

V roce 2009 se více než 90 % evropských lodí demontovalo v zařízeních na recyklaci lodí umístěných v zemích mimo OECD, z nichž některé byly nevyhovující. Množství evropských vyřazených lodí je značné, neboť 17 % světové tonáže je registrováno pod vlajkou EU. Proto je pro EU prioritou zlepšit postupy demontáže lodí na celém světě.

Komise je vysoce znepokojena negativními dopady recyklace lodí na zdraví a životní prostředí, a proto 19. listopadu 2008 přijala strategii EU pro zlepšení postupů demontáže lodí. V rámci této strategie se navrhla řada opatření ke zlepšení recyklace lodí co nejdříve, aniž by se čekalo na nabytí účinnosti Hongkongské úmluvy. Dnes předložený návrh vychází z myšlenek obsažených v této strategii.

Aby Hongkongská úmluva vstoupila v platnost, musí ji ratifikovat nejméně patnáct hlavních vlajkových a recyklujících zemí. Tyto země by měly představovat nejméně 40 % světového loďstva a významnou část (téměř 50 %) recyklační kapacity, která je na celém světě dostupná.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kontaktní osoby:

Robert Flies +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar