Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: Комисията предлага по-строги закони за демонтажа на кораби

Брюксел, 23 март 2012 г. — Днес Европейската комисия предложи нови правила, за да гарантира, че европейските кораби се рециклират само в съоръжения, които са безопасни за работниците и не вредят на околната среда. Всяка година се рециклират над 1 000 големи стари търговски кораба като танкери и контейнеровози, заради металния скрап, но много европейски кораби завършват живота си на плажовете на Южна Азия в съоръжения, които не отговарят на стандартите. В тези съоръжения в повечето случаи липсват мерки за защита на околната среда и за безопасност, необходими за справяне с опасните материали, съдържащи се в корабите за рециклиране, като азбест, полихлорирани бифенили (PCB), трибутилкалай и маслени утайки. Това води до голям брой произшествия и рискове за здравето на работниците, както и до силно замърсяване на околната среда.

Янез Поточник, комисар по околната среда, заяви: Въпреки че секторът на рециклирането на кораби подобри практиките си, много съоръжения продължават да работят при условия, които са опасни и вредни. Целта на предложението е да се гарантира, че старите кораби са рециклирани по начин, който не застрашава здравето на работниците и околната среда. То е ясен сигнал за необходимостта от спешни инвестиции в модернизиране на съоръженията за рециклиране.Комисар Поточник представи регламента съвместно със заместник-председателя Сим Калас, комисар по въпросите на транспорта.

С новите правила, които ще бъдат под формата на регламент, се предлага система за наблюдение, сертифициране и даване на разрешения за големи търговски мореходни съдове, които плават под знамето на държава-членка на ЕС, като се обхваща целият им жизнен цикъл от строителството до експлоатацията и рециклирането.

Тази система се гради върху приетата през 2009 г. Хонконгска конвенция за безопасното и екологосъобразното рециклиране на кораби. Днешното предложение цели бързото изпълнение на конвенцията, без да се чака нейното ратифициране и влизане в сила — процес, който ще отнеме няколко години. За да се ускори официалното влизане в сила на Хонконгската конвенция, Комисията също така представи днес проект на решение, в което се изисква държавите-членки да ратифицират конвенцията.

Съгласно новата система европейските кораби трябва да изготвят инвентарен опис на опасните материали на борда и да кандидатстват за сертификат за инвентарен опис. Количеството на опасните отпадъци на борда (включително остатъци от товари, мазут и др.) трябва да се намали, преди предаването на кораба в съоръжение за рециклиране.

Съоръженията за рециклиране на кораби трябва да отговарят на набор от изисквания, свързани с околната среда и безопасността, за да могат да бъдат включени в списък на разрешените съоръжения, валиден в целия свят. На европейските кораби ще бъде разрешено да бъдат рециклирани само в съоръженията от списъка. Някои от изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от съоръженията за рециклиране на кораби, са по-строги от тези, предвидени в Хонконгската конвенция. Това ще осигури по-добра проследимост за европейските кораби и ще гарантира, че отпадъците, получени вследствие на демонтажа (и евентуалните опасни материали, които съдържат), се управляват по екологосъобразен начин.

За да се осигури спазване на изискванията, корабособствениците трябва да докладват на националните власти, когато възнамеряват да изпратят даден кораб за рециклиране. Като сравняват списъка на корабите, на които са издали сертификат за инвентарен опис, със списъка на корабите, рециклирани в разрешени съоръжения, властите ще могат по-лесно да откриват незаконното рециклиране. Санкциите, предложени в регламента, също ще бъдат по-специфични и прецизни.

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент сега ще обсъдят предложението на Комисията.

Контекст

Понастоящем рециклирането на кораби се урежда от Регламента за превозите на отпадъци, който забранява износът на опасни отпадъци в държави, извън ОИСР. Съществуващото законодателство обаче не е предназначено специално за кораби и често се заобикаля. Това произтича, от една страна, поради липсата на достатъчен капацитет за рециклиране в държавите от ОИСР, но от друга страна, е трудно да се определи, кога даден кораб се превръща в отпадък и коя държава изнася кораба. Новото предложение цели да отстрани недостатъците на законодателството и да позволи рециклирането на кораби, плаващи под знаме от ЕС, в държави извън ОИСР, при изпълнението на строги условия.

През 2009 г. над 90 % от европейските кораби са демонтирани в съоръжения за рециклиране на кораби в държави, извън ОИСР, някои от които не отговарят на стандартите. Броят на европейските кораби за рециклиране е значителен, тъй като 17 % от световния тонаж е регистриран под знаме от ЕС. Това превръща подобряването на практиките в света за демонтаж на кораби в приоритет за ЕС.

На 19 ноември 2008 г. Комисията прие стратегия на ЕС за подобряване на разглобяването на кораби за скрап, което е израз на нейната силна загриженост за отрицателното въздействие на рециклирането на кораби върху здравето и околната среда. В стратегията се предлагат редица мерки за възможно най-бързото подобряване на рециклирането на кораби, без да се чака влизането в сила на Хонконгската конвенция. Днешното предложение е в допълнение към идеите, съдържащи се в стратегията.

За да влезе в сила Хонконгската конвенция, тя трябва да бъде ратифицирана най-малко от 15 големи държави, под чиято регистрация често плават корабите и в които се извършва тяхното рециклиране. Тези държави следва да представляват най-малко 40 % от световния флот и значителна част (почти 50 %) от капацитета за рециклиране в света.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

За връзка:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar