Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

CLIMATE-ADAPT: ett nytt redskap för en klimatanpassad politik

Bryssel den 23 mars 2012 – The European Climate Adaptation Platform (CLIMATE-ADAPT), ett nytt interaktivt webbaserat redskap för anpassningar till klimatförändringar, går online i dag vid Europeiska miljöbyrån (EEA) i Köpenhamn. Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatfrågor, deltar vid lanseringen tillsammans med Danmarks miljöminister Ida Auken och EEA:s verkställande direktör Jacqueline McGlade.

CLIMATE-ADAPT är en allmänt tillgänglig webbaserad plattform (http://climate-adapt.eea.europa.eu) som är utformad för att hjälpa politiska beslutsfattare på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå med att utveckla åtgärder och politik som rör klimatanpassning. Anpassning innebär att förutse de negativa följderna av klimatförändringar och agera för att förhindra eller minimera den skada som de kan orsaka.

CLIMATE-ADAPT är resultatet av ett europeiskt vetenskapligt och politiskt samarbete och kommer att hjälpa användarna att få tillgång till, sprida och integrera information om

  • förväntade klimatförändringar i Europa,

  • regioners, länders och sektorers sårbarhet, nu och i framtiden,

  • nationella, regionala och gränsöverskridande anpassningsverksamheter och -strategier,

  • fallstudier om anpassning och potentiella framtida anpassningsalternativ,

  • Internetverktyg om planering av klimatanpassning,

  • forskningsprojekt, vägledningar, rapporter, informationskällor, länkar, nyheter och evenemang som rör klimatanpassning.

Kommissionär Hedegaard gjorde följande kommentar: ”Detta kan bli ett fantastiskt redskap för att hjälpa beslutsfattare att välja de bästa lösningarna för medborgarna. Vi är dåliga på att dela bästa praxis och information om vad vi inte ska göra. Detta nya interaktiva redskap kommer att göra vårt arbete mycket effektivare.”

Klimatförändringen är ett stort socialt, miljömässigt och ekonomiskt hot mot Europa och världen. Extrema väderförhållanden – regn, översvämningar, värmeböljor, torka – blir allt vanligare och kommer tillsammans med smältande ismassor och stigande temperaturer och havsnivåer att i allt större utsträckning påverka försörjningsmöjligheter, livsmedelsproduktion, energiförsörjning, infrastrukturer och ekosystem, dvs. hela samhället. Munich Re har uppskattat att den varma sommaren 2003 ledde till förluster på 10 miljarder euro för EU:s jordbruks-, boskaps- och skogsindustri på grund av den samlade effekten av torka, värmestress och bränder.

I studien Peseta från EU:s gemensamma forskningscentrum uppskattas att om det klimat som kan förväntas för 2080 skulle inträda i dag, utan att några klimatanpassningar gjordes, skulle skadan för EU:s ekonomi uppgå till 20–65 miljarder euro per år. Sådana risker gör att vi måste agera nu för att se till att vårt samhälle kan anpassas till följderna av klimatförändringen genom att minska dess negativa effekter och utnyttja dess fördelar. Det är allt tydligare att anpassningsåtgärder ger ekonomiska fördelar; bara översvämningar innebär i dag en ekonomisk skada för EU på ca 6,4 miljarder euro varje år, och enligt sjunde ramprogrammets klimatkostnadsprojekt förväntas denna siffra att mångdubblas fram till 2050. Genom anpassningsåtgärder kan sådana skador undvikas för en bråkdel av deras förväntade kostnader.

För att kunna fatta beslut om hur anpassningen bäst kan ske är det viktigt att ha tillgång till tillförlitliga uppgifter om klimatförändringens sannolika effekter, samhällsekonomiska aspekter och om kostnader och fördelar med olika anpassningsalternativ. I kommissionens vitbok från 2009 om anpassningen till klimatförändringarna betonas att bristen på kunskap hindrar utvecklingen av framgångsrika lösningar för klimatanpassning.

Vad händer nu?

Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn kommer att stå som värd för och förvalta CLIMATE-ADAPT. Genom CLIMATE-ADAPT kommer man att kunna ta fram den kunskapsbas som krävs för att utveckla en väl underbyggd anpassningspolitik. Plattformen kommer att bidra till arbetet med att utveckla en omfattande anpassningsstrategi på EU-nivå, som kommissionen planerar att anta i början av 2013. Målet för strategin är att tillgodose medlemsstaternas, gränsöverskridande organisationers och lokala aktörers behov genom lämpliga åtgärder på EU-nivå.

Mer information:

European Climate Adaptation Platform:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Anpassning till klimatförändringarna:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Webbutsändning av lanseringen, fredagen den 23 mars kl. 10.00–13.30 lokal tid.

http://webcast.ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar