Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

CLIMATE-ADAPT: nový nástroj tvorby politiky adaptácie na zmenu klímy

Brusel 23. marca 2012 – Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani dnes uviedla do činnosti Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy (CLIMATE-ADAPT), interaktívny webový nástroj týkajúci sa adaptácie na zmenu klímy, za účasti európskej komisárky pre oblasť klímy Connie Hedegaardovej, dánskej ministerky životného prostredia Idy Aukenovej a výkonnej riaditeľky EEA Jacqueline McGladeovej.

Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy je verejne prístupná webová platforma (http://climate-adapt.eea.europa.eu), ktorej účelom je podporovať tvorcov politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri vypracovávaní opatrení a politík zameraných na adaptáciu na zmenu klímy. Adaptácia znamená prípravu na negatívne účinky zmeny klímy a prijímanie príslušných opatrení na zabránenie škodám, ktoré môžu spôsobiť, alebo na ich minimalizovanie.

Platforma CLIMATE-ADAPT bola vytvorená za podpory európskej vedeckej obce a tvorcov politiky a pomôže používateľom pri prístupe k nasledujúcim informáciám, pri ich šírení a integrácii:

  • očakávaná zmena klímy v Európe,

  • zraniteľnosť regiónov, krajín a sektorov v súčasnosti a v budúcnosti,

  • informácie o celoštátnych, regionálnych a nadnárodných činnostiach a stratégiách v oblasti adaptácie,

  • prípadové štúdie a potenciálne budúce možnosti adaptácie,

  • online nástroje na podporu plánovania adaptácie,

  • výskumné projekty, usmerňujúce dokumenty, správy, informačné zdroje, odkazy na webové stránky, novinky a podujatia týkajúce sa adaptácie.

Komisárka Hedegaardová uviedla: „Táto platforma môže byť skvelým nástrojom, ktorý pomôže tvorcom politiky pri rozhodovaní o optimálnych riešeniach v prospech občanov. Príliš sa nám nedarí vymieňať si osvedčené postupy ani informácie týkajúce sa toho, ako sa vyhnúť chybám. Týmto novým interaktívnym nástrojom sa naše úsilie zefektívni.“

Vplyvy zmeny klímy predstavujú veľkú spoločenskú, environmentálnu a hospodársku hrozbu pre Európanov a celosvetovú komunitu. Častejšie a extrémne výkyvy počasia – dažde a záplavy, obdobia horúčav a suchá – úbytok snehu, zvyšujúce sa teploty a stúpajúca hladina morí budú čoraz väčšmi vplývať na životy ľudí, výrobu potravín, dodávky energie, infraštruktúru, ekosystémy, t. j. na spoločnosť ako celok. Podľa odhadov spoločnosti Munich Re spôsobilo horúce leto v roku 2003 straty v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat a lesnom hospodárstve v EÚ 10 miliárd EUR zapríčinené kombinovaným vplyvom sucha, stresu spôsobeného vysokými teplotami a požiarov.

V štúdii Spoločného výskumného centra EÚ v rámci projektu PESETA sa odhaduje, že bez adaptácie na zmenu klímy by ročné škody spôsobené hospodárstvu EÚ v prípade, že by predpokladané klimatické podmienky v 80. rokoch tohto storočia nastali v súčasnosti, mohli predstavovať 20 – 65 miliárd EUR. Takéto riziká si vyžadujú okamžité konanie, ktorým sa zmiernia negatívne účinky zmeny klímy a využijú priaznivé príležitosti, aby sa zabezpečilo, že naša spoločnosť sa bude môcť prispôsobiť jej následkom. Dôkazov o hospodárskych prínosoch opatrení v záujme adaptácie je čoraz viac: v súčasnosti predstavujú ročné hospodárske škody pre EÚ iba v dôsledku záplav približne 6,4 miliardy EUR. Podľa projektu siedmeho rámcového programu ClimateCost by sa mali do roku 2050 mnohonásobne zvýšiť. Prijatím opatrení na adaptáciu by výška takýchto škôd mohla dosiahnuť iba zlomok očakávaných nákladov.

Aby sa mohli prijať potrebné rozhodnutia o optimálnom spôsobe adaptácie, je nevyhnutné mať prístup k spoľahlivým údajom o pravdepodobnom vplyve zmeny klímy, súvisiacich sociálno-ekonomických aspektoch a nákladoch a prínosoch rôznych možností adaptácie. V bielej knihe Komisie o adaptácii z roku 2009 sa zdôrazňuje, že nedostatok vedomostí je veľkou prekážkou úspešného riešenia problému adaptácie na zmenu klímy.

Aké sú ďalšie kroky?

Platformu CLIMATE-ADAPT bude prevádzkovať a spravovať Európska environmentálna agentúra v Kodani. CLIMATE-ADAPT bude podporovať vytvorenie vedomostnej základne potrebnej na podporu vytvárania politík v oblasti adaptácie založených na dôkazoch. Platforma bude prispievať k vytváraniu komplexnej stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorú by Komisia chcela prijať na začiatku roka 2013 s cieľom podporiť potreby členských štátov, nadnárodných organizácií a miestnych zúčastnených strán primeranými opatreniami na úrovni EÚ.

Ďalšie informácie:

Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Adaptácia na zmenu klímy:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Prenos z otvorenia podujatia prostredníctvom internetu, piatok 23. marca 2012 od 10.00 do 13.30 h SEČ: http://webcast.ec.europa.eu

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar