Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

CLIMATE-ADAPT: nowy instrument kształtowania polityki dostosowania do zmian klimatu

Bruksela, dnia 23 marca 2012 r. – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) w Kopenhadze uruchamia dzisiaj europejską platformę dostosowania do zmian klimatu (CLIMATE-ADAPT) – interaktywne narzędzie internetowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu wraz z Idą Auken, duńską minister ds. środowiska, oraz Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczą EOG, wzięły udział w uroczystym uruchomieniu platformy.

Europejska platforma dostosowania do zmian klimatu jest publicznie dostępną platformą internetową (http://climate-adapt.eea.europa.eu), której zadaniem jest wspieranie podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym w rozwoju polityki dotyczącej dostosowania do zmian klimatu i powiązanych środków. Dostosowanie oznacza przewidywanie niekorzystnych skutków zmian klimatu i podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobieżenia im lub zminimalizowania szkód, które mogą one powodować.

CLIMATE-ADAPT został opracowany przy wsparciu ze strony europejskich gremiów naukowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki i umożliwi on użytkownikom dostęp do informacji oraz jej integrację i rozpowszechnianie w zakresie:

  • oczekiwanych zmian klimatu w Europie,

  • aktualnego i przyszłego narażenia państw, regionów i sektorów na zmiany klimatu,

  • informacji dotyczących krajowych, regionalnych i międzynarodowych działań i strategii dostosowawczych,

  • studiów przypadków dostosowania i ewentualnych przyszłych wariantów adaptacyjnych,

  • narzędzi internetowych wspierających planowanie dostosowania,

  • projektów badawczych dotyczących dostosowania, dokumentów zawierających wytyczne, sprawozdań na temat źródeł informacji, linków, aktualności i wydarzeń.

Komisarz Hedegaard stwierdziła: „Platforma stanowić będzie wspaniałe narzędzie wspierające decydentów w wybieraniu najlepszych rozwiązań przynoszących korzyści obywatelom. W niewystarczający sposób wymieniamy najlepsze praktyki oraz informacje na temat tego, jakich działań NIE należy podejmować. To nowe interaktywne narzędzie w znaczny sposób usprawni nasze wysiłki”.

Skutki zmian klimatu powodują poważne społeczne, środowiskowe i gospodarcze zagrożenia dla społeczności europejskiej i międzynarodowej. Częstsze i ekstremalne zjawiska meteorologiczne – opady deszczu i powodzie, fale upałów i susze - zmniejszona pokrywa śnieżna, rosnące temperatury i podnoszący się poziom mórz będą w coraz większym stopniu wpływać na podstawę egzystencji, produkcję żywności, dostawy energii, infrastrukturę, ekosystemy, słowem: na społeczeństwo jako całość. Według szacunków Munich Re upalne lato w 2003 r. spowodowało 10 mld euro strat dla rolnictwa, hodowli zwierząt i gospodarki leśnej w UE, uwzględniając łączne skutki suszy, obciążenia termicznego i pożarów.

W ramach badania PESETA, przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze UE, stwierdzono, że jeżeli klimat prognozowany na 2080 r. zaistniałby w dniu dzisiejszym, to bez dostosowania do zmiany klimatu roczne szkody dla gospodarki UE wyniosłyby między 20 a 65 mld euro. Tego rodzaju zagrożenia wymagają od nas podjęcia działań już teraz w celu zapewnienia, że społeczeństwo, w którym żyjemy, będzie w stanie dostosować się do konsekwencji zmian klimatu, łagodzić jego skutki negatywne oraz wykorzystać możliwości przynoszące korzyści. Coraz więcej jest dowodów na korzyści gospodarcze wynikające z działań adaptacyjnych: bilans rocznych szkód gospodarczych w UE wynikających z samych powodzi wynosi około 6,4 mld euro i na podstawie szacunków projektu ClimateCost w ramach PR7 prognozuje się, że do 2050 r. zwiększy się on wielokrotnie. Środki dostosowawcze mogą przyczynić się do uniknięcia takich szkód przy nakładach niewielkich w stosunku do ich przewidywanych kosztów.

Aby móc podejmować niezbędne decyzje dotyczące najlepszych sposobów dostosowania, trzeba mieć dostęp do wiarygodnych danych na temat prawdopodobnego oddziaływania zmian klimatu, powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz na temat kosztów i korzyści różnych wariantów dostosowania. W białej księdze w sprawie dostosowania do zmian klimatu z 2009 r. Komisja podkreśliła, że brak wiedzy jest główną przeszkodą dla opracowania skutecznej strategii dostosowania do zmian klimatu.

Dalsze działania

CLIMATE-ADAPT zostanie uruchomiony przez Europejską Agencję Środowiska w Kopenhadze i będzie zarządzany przez jej służby. Platforma CLIMATE-ADAPT wspierać będzie utworzenie bazy wiedzy niezbędnej do wspierania rozwoju strategii adaptacyjnych opartych na dowodach. Jej wkład przyczyni się do stworzenia kompleksowej unijnej strategii adaptacyjnej, którą Komisja ma zamiar przyjąć na początku 2013 r. w celu wspierania potrzeb państw członkowskich, organizacji transnarodowych i lokalnych zainteresowanych stron poprzez odpowiednie działania na poziomie UE.

Dodatkowe informacje:

Europejska platforma dostosowania do zmian klimatu:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Dostosowanie do zmian klimatu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Internetowa transmisja inauguracji, piątek 23 marca 2012 r., godz. 10:00-13:30 czasu środkowoeuropejskiego:

http://webcast.ec.europa.eu

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar