Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

CLIMATE-ADAPT: een nieuw instrument voor beleidsvorming inzake klimaataanpassing

Brussel, 23 maart 2012 – Het Europese klimaataanpassingsplatform CLIMATE-ADAPT is een interactief internethulpmiddel voor aanpassing aan de klimaatverandering dat vandaag online wordt geplaatst door het Europees Milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen. Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, Ida Auken, de Deense milieuminister, en Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het EEA, zullen bij de lancering aanwezig zijn.

Het Europese klimaataanpassingsplatform is een publiek toegankelijk internetplatform (http://climate-adapt.eea.europa.eu) dat is opgezet om beleidsmakers op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau bij te staan bij de ontwikkeling van beleid en maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering. Aanpassing betekent anticiperen op de negatieve gevolgen van klimaatverandering en de nodige maatregelen nemen om de schade die ze kunnen veroorzaken, te voorkomen of tot een minimum te beperken.

CLIMATE-ADAPT is ontwikkeld met de steun van Europese wetenschappers en beleidsmakers en zal gebruikers helpen bij het vinden, verspreiden en integreren van informatie over:

  • de verwachte klimaatverandering in Europa;

  • de kwetsbaarheid van regio's, landen en sectoren, nu en in de toekomst;

  • nationale, regionale en transnationale aanpassingsactiviteiten en -strategieën;

  • casestudies over aanpassing en mogelijke toekomstige aanpassingsopties;

  • onlinehulpmiddelen om de planning van de aanpassing te ondersteunen;

  • onderzoeksprojecten, richtsnoeren, verslagen, informatiebronnen, links, nieuwsberichten en evenementen met betrekking tot klimaataanpassing.

Commissaris Hedegaard: "Dit is een fantastisch instrument om beleidsmakers te helpen de juiste keuzes ten behoeve van de burger te maken. Er worden nog te weinig beste praktijken en informatie over slechte praktijken uitgewisseld. Met dit nieuwe interactieve instrument zullen onze inspanningen veel efficiënter worden.".

Het veranderende klimaat vormt een ernstige sociale, ecologische en economische bedreiging voor Europa en de rest van de wereld. Door steeds frequenter en heviger optredende extreme weersomstandigheden – hevige regenval, overstromingen, hittegolven en perioden van droogte – en door het dunner wordende sneeuwdek en de stijging van de temperaturen en de zeeniveaus komen onze bestaansmiddelen, voedselproductie, energiebevoorrading, infrastructuur en ecosystemen, kortom de samenleving als geheel, steeds meer onder druk te staan. Zo worden de verliezen voor de EU-landbouw, -veestapel en -bosbouw als gevolg van het gecombineerde effect van droogte, hittestress en branden door de hete zomer van 2003 door Munich Re op 10 miljard euro geraamd.

Als de klimaatvoorspellingen voor 2080 vandaag al bewaarheid zouden worden, zou de EU-economie daardoor bij uitblijven van aanpassingsmaatregelen jaarlijks tussen de 20 en 65 miljard euro schade lijden, zo blijkt uit het PESETA-onderzoek van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de EU. Zulke risico's nopen ertoe onverwijld maatregelen te nemen om onze maatschappij in staat te stellen zich aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen door de negatieve effecten ervan te verzachten en de kansen die ze biedt, te baat te nemen. Het bewijs voor de economische baten van aanpassingsmaatregelen neemt toe: de economische schade voor de EU door alleen al overstromingen bedraagt momenteel ongeveer 6,4 miljard euro per jaar en zal volgens het KP7-project inzake klimaatkosten tegen 2050 nog fors stijgen. Met aanpassingsmaatregelen kan zulke schade worden voorkomen tegen een fractie van de kosten die zij anders met zich mee zou brengen.

Om de nodige besluiten over de beste aanpassingsstratgie te kunnen nemen, is het essentieel toegang te hebben tot betrouwbare gegevens over de vermoedelijke impact van de klimaatverandering, de daarmee samenhangende sociaaleconomische aspecten en de kosten en baten van verschillende aanpassingsopties. In het Witboek van de Commissie over aanpassing van 2009 is er nadrukkelijk op gewezen dat het gebrek aan kennis een groot obstakel vormt voor het formuleren van een afdoend antwoord op het vraagstuk van de aanpassing aan de klimaatverandering.

Wat zijn de volgende stappen?

CLIMATE-ADAPT wordt gehost en beheerd door het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Het ondersteunt de ontwikkeling van de kennisbasis die nodig is voor de vorming van wetenschappelijk onderbouwd aanpassingsbeleid. De bijdrage ervan zal inbreng leveren voor de ontwikkeling van een algemene EU-aanpassingsstrategie, die de Commissie begin 2013 wil vaststellen om de lidstaten, transnationale organisaties en lokale belanghebbenden bij te staan met passende maatregelen op EU-niveau.

Voor meer informatie:

Europees klimaataanpassingsforum:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Aanpassing aan de klimaatverandering:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Webcast van de lanceringsplechtigheid, vrijdag 23 maart 2012 van 10.00 – 13.30 uur MET

http://webcast.ec.europa.eu

Contact :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar