Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

CLIMATE-ADAPT: uus vahend kliimamuutustega kohanemise meetmete väljatöötamiseks

Brüssel, 23. märts 2012 – CLIMATE-ADAPT (European Climate Adaptation Platform) on kliimamuutustega kohanemist käsitlev interaktiivne veebisait, mis avatakse täna Kopenhaagenis Euroopa Keskkonnaametis. Veebisaidi avavad ühiselt Euroopa Komisjoni kliimavolinik Connie Hedegaard, Taani keskkonnaminister Ida Auken ja Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor Jacqueline McGlade.

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev Euroopa veebisait (http://climate-adapt.eea.europa.eu) on üldsusele kättesaadav ja mõeldud ELi, riigi, piirkonna ja kohalike poliitikute toetamiseks kliimamuutustega kohanemist käsitlevate meetmete ja poliitikasuundade väljatöötamisel. Kohanemine tähendab kliimamuutuste kahjuliku mõju ennetamist ja sellega kaasneda võiva kahju vältimiseks või minimeerimiseks sobivate meetmete võtmist.

CLIMATE-ADAPT on välja töötatud koostöös Euroopa teadlaste ja poliitikutega ning see aitab kasutajatel leida, levitada ja ühendada teavet, mis käsitleb järgmist:

  • oodatavad kliimamuutused Euroopas,

  • piirkondade, riikide ja sektorite vastuvõtlikkus kliimamuutustele praegu ja tulevikus,

  • teave riiklike, piirkondlike ja rahvusvaheliste kohanemismeetmete ja -strateegiate kohta,

  • kohanemist käsitlevad juhtumiuuringud ja võimalikud kohanemisvõimalused tulevikus,

  • kohanemise kavandamist toetavad veebipõhised vahendid,

  • kohanemisega seotud teadusprojektid, suunisdokumendid, aruannete andmeallikad, lingid, uudised ja sündmused.

Volinik Hedegaard sõnas: „Sellest võib saada otsuste tegijatele suurepärane vahend, mis aitab leida kodanike jaoks parimaid lahendusi. Parimate tavade ja teabe jagamises selle kohta, mida mitte teha, ei ole me eriti osavad. See uus interaktiivne vahend suurendab jõupingutuste tõhusust.”

Kliimamuutuste mõju tähendab suurt sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku ohtu Euroopale ja kogu maailmale. Sagedasemad äärmuslikud ilmastikunähtused nagu vihmasajud ja üleujutused, kuumalained ja põuad ning lumikatte vähenemine, temperatuuri ja merepinna tõus mõjutavad üha rohkem elatusvahendeid, toiduainete tootmist, energiavarustust, taristuid ja ökosüsteeme ning seeläbi ühiskonda tervikuna. Ettevõtte Munich Re hinnangul tõi 2003. aasta kuum suvi põudade, kuumusest tingitud stressi ja metsatulekahjude koosmõju tulemusena ELi põllumajandusele, loomakasvatusele ja metsandusele kahju 10 miljardit eurot.

ELi Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu PESETA kohaselt oleks kahju ELi majandusele juhul, kui kliimamuutustega kohanemise meetmeid ei võeta ning kui praegune kliima oleks selline nagu on prognoositud 2080. aastaks, igal aastal hinnanguliselt 20–65 miljardit eurot. Sellise ohu tõttu peame võtma meetmeid kohe, et tagada ühiskonna suutlikkus kohaneda kliimamuutuste tagajärgedega, vähendada kliimamuutuste kahjulikku mõju ning kasutada ära soodsaid võimalusi. Kohanemismeetmete majanduslik kasu on üha selgem. Üksnes üleujutused toovad praegu ELile aastas ligikaudu 6,4 miljardit eurot majanduslikku kahju ning vastavalt kliimaga seotud kulusid käsitlevale seitsmenda raamprogrammi projektile ClimateCost on oodata selle mitmekordset suurenemist 2050. aastaks. Kohanemismeetmetega saaks sellist kahju vältida ning nendega seotud kulu oleks vaid väike osa kahjude oodatavast maksumusest.

Parimaid kohanemismeetmeid käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks on oluline tagada juurdepääs usaldusväärsele teabele kliimamuutuste tõenäolise mõju ja sotsiaal-majanduslike aspektide ning eri kohanemismeetmete maksumuse ja saadava kasu kohta. Komisjon rõhutas kohanemist käsitlevas 2009. aasta valges raamatus, et vähesed teadmised on peamine takistus kliimamuutustega kohanemist käsitlevate tõhusate meetmete väljatöötamiseks.

Kuidas edasi?

Veebisaiti CLIMATE-ADAPT arendab ja haldab Kopenhaagenis asuv Euroopa Keskkonnaamet. CLIMATE-ADAPT aitab luua teadmisi, mis on vajalikud tõenditel põhinevate kohanemismeetmete väljatöötamiseks. Selle kaudu loodavaid teadmisi kasutatakse põhjaliku ELi kohanemisstrateegia väljatöötamiseks. Komisjonil on kavas strateegia vastu võtta 2013.aasta alguses ning selle eesmärk on vastata liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kohalike sidusrühmade vajadustele.

Lisateave:

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev Euroopa veebisait:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Kliimamuutustega kohanemine:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Veebisaidi avamist käsitlev veebiülekanne, 23. märts 2012, 10.00–13.30 Kesk-Euroopa aja järgi

http://webcast.ec.europa.eu

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar