Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

CLIMATE-ADAPT: et nyt værktøj til udformning af tilpasningsstrategier

Bruxelles, den 23. marts 2012. Den europæiske klimatilpasningsplatform CLIMATE-ADAPT, som er et nyt webbaseret klimatilpasningsværktøj, går i dag online hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København. EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, deltager i lanceringen sammen med den danske miljøminister Ida Auken og EEA's administrerende direktør, Jacqueline McGlade.

Den europæiske klimatilpasningsplatform (http://climate-adapt.eea.europa.eu), er en offentligt tilgængelig, webbaseret platform, som har til formål at hjælpe de politiske beslutningstagere på både EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt niveau med at udvikle klimatilpasningstiltag og –politikker. Klimatilpasning indebærer, at man kommer de alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne i forkøbet og agerer for at forhindre eller begrænse de skader, de kan forårsage.

CLIMATE-ADAPT er udviklet med støtte fra europæiske videnskabelige og politiske kredse, og vil give brugere mulighed for at få adgang til samt udbrede og integrere informationer om:

  • forventede klimaforandringer i Europa

  • regioners, landes og sektorers sårbarhed nu og i fremtiden

  • nationale, regionale og tværnationale tilpasningsaktiviteter og -strategier

  • undersøgelser af tilpasning og af potentielle tilpasningstiltag

  • onlineværktøjer, som skal fremme planlægning af tilpasning

  • tilpasningsrelaterede forskningsprojekter, vejledninger, rapporter, informationskilder, links, nyheder og begivenheder

EU-kommissær Connie Hedegaard udtaler: "Dette er et fantastisk værktøj, som kan hjælpe beslutningstagerne med at vælge de løsninger, der er bedst for borgerne. Vi er ikke gode nok til at dele de positive erfaringer såvel som informationer om, hvad man ikke bør gøre. Det nye interaktive værktøj vil gøre indsatsen mere målrettet."

Klimaforandringernes følger udgør en markant social, miljømæssig og økonomisk trussel mod det europæiske såvel som det globale samfund. Hyppigere og ekstreme vejrforhold såsom kraftig nedbør og oversvømmelser, hedebølger og tørke, smeltende ismasser, højere temperaturer og øget vandstand i havene vil i stigende grad påvirke vores levevis, fødevareproduktion, energiforsyning, infrastruktur og økosystemerne - med andre ord hele samfundet. Munich Re anslår, at den varme sommer i 2003 kostede EU's land-, kvæg- og skovbrug 10 milliarder EUR pga. kombinationen af tørke, varmestress og brande.

Det vurderes i EU’s Fælles Forskningscenters PESETA-undersøgelse, at det uden tilpasning til klimaforandringerne ville koste EU-økonomien mellem 20 og 65 milliarder EUR årligt, hvis vi i dag havde det klima, vi kan forvente i 2080'erne. Den risiko tvinger os til at handle nu, så vi sikrer, at vores samfund er i stand til at tilpasse sig de konsekvenser, klimaforandringerne har, samt minimere skaderne og udnytte fordelene. Det bliver stadig mere klart, at der er økonomiske fordele ved tilpasningen: ifølge FP7 ClimateCost-projektet beløber EU's årlige udgifter alene til udbedring af skader forvoldt af oversvømmelser sig til ca. 6,4 milliarder EUR, og dette beløb forventes at mangedobles frem mod år 2050.Ved hjælp af tilpasningstiltag kunne man forhindre sådanne skader for en brøkdel af de forventede omkostninger.

For at kunne træffe de nødvendige beslutninger om, hvordan man bedst tilpasser sig, er det vigtigt at have adgang til pålidelige data om klimaforandringernes sandsynlige virkninger, de tilknyttede samfundsøkonomiske aspekter og omkostninger og fordele ved de forskellige tilpasningsmuligheder. Kommissionens hvidbog fra 2009 om tilpasning til klimaforandringer påpeger, at en af de største hindringer for, at man kan udvikle vellykkede klimatilpasningsstrategier, er manglende viden.

Hvad nu?

CLIMATE-ADAPT hostes og forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur i København. CLIMATE-ADAPT vil bidrage til at skabe den videnbase, som er nødvendig for at kunne udvikle veldokumenterede tilpasningspolitikker. Platformen vil danne grundlag for en omfattende tilpasningsstrategi, som Kommissionen planlægger at vedtage i begyndelsen af 2013. Strategien har til formål at træffe de fornødne foranstaltninger på EU-niveau for at imødekomme medlemsstaternes, de tværnationale organisationers og de lokale interessenters behov.

Yderligere oplysninger:

European Climate Adaptation Platform:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Klimatilpasning:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Webcast af lanceringen fredag den 23. marts kl. 10.00-13.30 kan følges på:

http://webcast.ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar