Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

CLIMATE-ADAPT: nový nástroj politiky přizpůsobení se změně klimatu

Brusel 23. března 2012 – Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) se sídlem v Kodani dnes uvádí na internet interaktivní nástroj CLIMATE-ADAPT, evropskou platformu pro přizpůsobení se změně klimatu. Zahájení se spolu s Idou Aukenovou, ministryní životního prostředí Dánska, a výkonnou ředitelkou EEA Jacqueline McGladeovou zúčastnila Connie Hedegaardová, evropská komisařka pro oblast klimatu.

Evropská platforma pro přizpůsobení se změně klimatu je veřejně přístupná internetová platforma (http://climate-adapt.eea.europa.eu), určená na podporu tvůrcům politik na úrovni EU i na vnitrostátní, regionální a místní úrovni při tvorbě opatření a politik v této oblasti. Přizpůsobit se znamená předvídat negativní účinky změny klimatu a přijímat vhodná opatření, aby ke škodám, které tyto změny mohou způsobit, vůbec nedošlo, nebo aby byly co nejmenší.

CLIMATE-ADAPT vznikla za podpory evropské vědecké a politické obce a jejím posláním je umožnit uživatelům získat, šířit a využívat informace o:

  • očekávané změně klimatu v Evropě,

  • zranitelnosti regionů, zemí a odvětví v současnosti i v budoucnosti,

  • vnitrostátních, regionálních a mezinárodních aktivitách a strategiích v této oblasti,

  • případových studiích o přizpůsobení se a možných řešeních této problematiky v budoucnosti,

  • on-line nástrojích, které podporují plánování v této oblasti,

  • výzkumných projektech, které s touto problematikou souvisejí, pokynech, zdrojích informací pro vypracování zpráv, odkazech, novinkách a událostech.

Komisařka Hedegaardová prohlásila: „Může to být skvělý nástroj, jenž pomůže tvůrcům politik zvolit nejlepší řešení ve prospěch občanů. Příliš se nám nedaří vyměňovat si poznatky o osvědčených postupech a informace o tom, co dělat nemáme. Tento nový interaktivní nástroj zvýší účinnost našeho úsilí.“

Dopady změny klimatu představují významné sociální, ekologické a hospodářské ohrožení evropského a celosvětového společenství. Častější a stále extrémnější výkyvy počasí – deště a záplavy, vlny horka a období sucha – úbytek sněhu, zvyšování teplot a stoupající hladiny moří budou ve stále větší míře ovlivňovat život, produkci potravin, dodávky energie, infrastrukturu a ekosystémy, tedy společnost jako celek. Horké léto roku 2003 podle odhadů společnosti Munich Re způsobilo v důsledku současného působení sucha, vysokých teplot a požárů v zemědělství, ve stavech hospodářských zvířat a v lesním hospodářství v EU ztráty ve výši 10 miliard EUR.

Studie PESETA Společného výzkumného střediska EU odhaduje, že pokud bychom se změně klimatu nedokázali přizpůsobit a pokud by změny, k nimž má podle prognóz dojít v osmdesátých letech, měly nastat již dnes, dosahovaly by škody na hospodářství EU 20 až 65 miliard EUR. Toto nebezpečí vyžaduje, abychom přijali taková opatření, jež zajistí, že naše společnost bude schopna přizpůsobit se důsledkům změny klimatu, zmírní její negativní účinky a využijí všech příznivých příležitostí. Důkazů o hospodářské pospěšnosti takových opatření přibývá: jen hospodářské škody způsobené povodněmi v EU v současnosti činí ročně zhruba 6,4 miliardy EUR a podle výhledů projektu ClimateCost sedmého rámcového programu se do roku 2050 mnohonásobně zvýší. Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu by mohla takovým škodám zabránit pouze za malý zlomek jejich očekávaných nákladů.

Pro přijetí nezbytných rozhodnutí, jak se co nejlépe přizpůsobit, je nezbytné mít přístup ke spolehlivým údajům o pravděpodobných dopadech změny klimatu, souvisejících sociálně-ekonomických aspektech a o nákladech a přínosech různých možností přizpůsobení. Bílá kniha Komise z roku 2009 o přizpůsobení se změně klimatu zdůraznila, že nedostatek znalostí je závažnou překážkou úspěšného řešení těchto problémů.

Další postup

Projekt CLIMATE-ADAPT bude spravován a řízen Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani. Bude podporovat vytváření znalostní základny nezbytné pro podporu vývoje politik přizpůsobení se založených na důkazech. Svými poznatky přispěje k vypracování komplexní strategie EU v této oblasti, již se Komise chystá přijmout na začátku roku 2013, a spolu s vhodnými opatřeními na úrovni EU tak podpoří potřeby členských států, mezinárodních organizací a zúčastněných stran na místní úrovni.

Další informace:

Evropská platforma pro přizpůsobení se změně klimatu:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Přizpůsobení se změně klimatu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

On-line přenos zahájení, pátek 23. března 2012 od 10:00 – 13:30 SEČ

http://webcast.ec.europa.eu

Kontaktní osoby :

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar