Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

CLIMATE-ADAPT: нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата

Брюксел, 23 март 2012 г. Днес Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в Копенхаген пуска в интернет интерактивен инструмент, наречен Европейска платформа за адаптация към климата (European Climate Adaptation Platform — CLIMATE-ADAPT). Във връзка с това Кони Хедегор, европейски комисар за действия по климата, се присъедини към датския министър на околната среда Ида Аукен и изпълнителния директор на ИАОС Жаклин Макглейд.

Европейската платформа за адаптация към климата се основава на системата WWW и е публично достъпна чрез интернет (на адрес http://climate-adapt.eea.europa.eu). Тя е предназначена да подпомага създателите на политики на съюзно, национално, регионално и местно равнище при разработването на мерки и политики за адаптация към изменението на климата. Адаптацията се изразява в предвиждане на неблагоприятните последици от изменението на климата и в предприемането на подходящи действия, за да се предотвратят или намалят до минимум щетите, които могат да причинят тези последици.

CLIMATE-ADAPT беше разработена с подкрепата на европейската научна и политическа общност и ще спомогне потребителите да ползват, разпространяват и обединяват информация относно:

  • очакваното изменение на климата в Европа;

  • уязвимостта на отделните региони, страни и сектори сега и в бъдеще;

  • национални, регионални и транснационални дейности и стратегии за адаптация;

  • конкретни проучвания и потенциални бъдещи варианти за адаптация;

  • онлайн инструменти, подпомагащи планирането на адаптацията;

  • свързани с адаптацията научноизследователски проекти, насочващи документи, доклади, информационни източници, интернет адреси, новини и събития.

Комисар Хедегор заяви:Това може да бъде страхотен инструмент, помагащ на отговорните лица да изберат най-добрите политически решения в полза на своите граждани. Твърде зле се справяме с обмена на най-добри практики, както и на информация относно това, което he трябва да правим. Този нов интерактивен инструмент ще направи нашите усилия много по-ефективни."

Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност. По-честите и екстремните метеорологични явления — валежи и наводнения, горещини и засушавания, както и намалената снежна покривка, по-високите температури и покачването на морското равнище ще засягат все повече препитанието, производството на храни, енергийните доставки, инфраструктурата и екосистемите: т.е. обществото като цяло. Горещините през лятото на 2003 г. са довели според презастрахователното дружество Munich Re до щети в размер на 10 милиарда евро за селскостопанското производство, животновъдството и горското стопанство в ЕС вследствие на комбинираното въздействие на засушаването, високите температури и пожарите.

В рамките на провежданото от Съвместния изследователски център на ЕС проучване PESETA е изчислено за сценария без адаптация към изменението на климата, че ако предвижданите за 2080 г. климатични условия настъпят сега, това би нанесло на икономиката на ЕС щети в размер на 20—65 милиарда EUR годишно. Такива рискове налагат още сега да предприемем действия, за да осигурим способността на нашето общество да се приспособи към последиците от изменението на климата, така че да се ограничи отрицателното му въздействие и да се оползотворят евентуалните благоприятни възможности. Икономическите ползи от действията за адаптация се очертават все по-ясно: например икономическите щети за ЕС само от наводнения възлизат понастоящем на около 6,4 милиарда евро годишно, а към 2050 г. се предвижда многократното им увеличение съгласно резултатите от проекта ClimateCost по Седмата рамкова програма за научни изследвания. Чрез мерки за адаптация могат да се избегнат такива щети с много по-малки от тях разходи.

С оглед вземането на решения за избор на най-подходящи начини за адаптация от съществено значение е наличието на надеждни данни относно вероятните въздействия на изменението на климата, свързаните с тези въздействия социално-икономически аспекти, както и разходите и ползите за различните варианти за адаптация. В Бялата книга на Комисията от 2009 г. относно адаптацията към изменението на климата се подчертава, че липсата на знания е основна пречка за разработването на успешни ответни мерки.

Какво предстои?

CLIMATE-ADAPT ще бъде поддържана и администрирана от Европейската агенция за околната среда в Копенхаген. CLIMATE-ADAPT ще спомага за изграждането на базата от знания, необходима за разработването на основаващи се на факти политики за адаптация. Тя ще допринесе с информация за изготвянето на всеобхватна стратегия на ЕС за адаптация към климата, която Комисията планира да приеме в началото на 2013 г. с цел да отговори на нуждите на държавите членки, транснационални организации и местни участници с подходящи действия на равнището на ЕС.

За повече информация:

Европейска платформа за адаптация към климата:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Адаптация към изменението на климата:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Пускането в действие ще бъде предавано по интернет в петък, 23 март 2012 г. от 10:00 до 13:30 часа централноевропейско време на адрес:

http://webcast.ec.europa.eu

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar