Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Nominácia 14 spoločností na Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

Brusel 22. marca 2011 – Po dvojdňovom zasadnutí poroty v Kodani, Dánsko, bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE). 14 finalisti pochádzajú z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska, Portugalska, Slovenska, Fínska a Spojeného kráľovstva. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného udeľovania cien 24. mája 2012 v Bruseli, počas Zeleného týždňa, ktorý je výročnou konferenciou Európskej komisie o politike v oblasti životného prostredia. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia sa udeľujú inovačným podnikom, ktoré úspešne skĺbili inovácie, konkurencieschopnosť a mimoriadne pozitívne výsledky v oblasti životného prostredia.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Aby naše ekonomiky prosperovali vo svete s obmedzenými zdrojmi, musia svoje prírodné zdroje využívať efektívnejším spôsobom. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia ukazujú, že je to možné. Udeľujú sa spoločnostiam, ktoré využívajú zdroje počas celého ich životného cyklu najoptimálnejším spôsobom s cieľom vytvoriť čo najvyššiu ekonomickú hodnotu s čo najnižším vplyvom na životné prostredie.“

Finalisti boli vybratí zo 156 uchádzačov pochádzajúcich z 24 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Vysoký počet prihlášok – zvýšenie o 10 % v porovnaní so súťažou v roku 2010 – poukazuje na zvyšujúci sa záujem európskych podnikov o ochranu životného prostredia a na ich ochotu zavádzať ekologicko-inovačné postupy aj napriek súčasnej hospodárskej situácii.

Tohtoroční kandidáti zastupujú rozličné podnikateľské sektory od telekomunikácií po maloobchod, ekodizajn, dopravu, potravinársky priemysel a stavebníctvo. Hoci súťažia aj viaceré veľké podniky a organizácie, väčšinu zúčastnených spoločností tvoria malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky. Najviac kandidátov bolo v novozavedenej kategórii „biodiverzita“, pričom išlo o spoločnosti, ktoré preukázali mimoriadne výsledky pri spomaľovaní straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov.

Prihlášky na udelenie ocenenia ilustrujú ako spoločnosti prispievajú k udržateľnému rozvoju v piatich kategóriách: výrobok (52 kandidátov), riadenie (47 kandidátov), postup (46 kandidátov), medzinárodná obchodná spolupráca (11 kandidátov) a podnikanie a biodiverzita (62 kandidátov).

Porota na vysokej úrovni, ktorej predsedal námestník generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp, bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora zelených technológií.

Kontext

Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia zaviedlo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie v roku 1987. Udeľujú sa každé dva roky s cieľom uznať a odmeniť európske spoločnosti, ktoré podporujú hospodársky rast tým, že prispievajú k inováciám a konkurencieschopnosti a zároveň chránia životné prostredie.

Udeľuje sa päť cien, ktorými sa podniky odmeňujú za postupy riadenia, ekologické výrobky, udržateľné výrobné postupy, medzinárodnú obchodnú spoluprácu a najnovšie aj za činnosti chrániace biodiverzitu.

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek spoločnosť z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny bez ohľadu na svoju veľkosť. Podávanie prihlášok do súťaže o európske ocenenia spravujú vnútroštátne koordinačné orgány. Uchádzači sa musia najprv zúčastniť na jednej z vnútroštátnych súťaží, ktorej prostredníctvom sú vybratí do súťaže na európskej úrovni. Takto sa zabezpečuje, aby boli spoločnosti, ktorým je udelené európske ocenenie, najlepšie z najlepších, najprezieravejšie, najzodpovednejšie a najinovatívnejšie v celej Európe.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o oceneniach, výberovom konaní a predchádzajúcich súťažiach EBAE nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/awards/

The finalists for the 2012 EBAE

The shortlisted entries per category are as follows:

The Management Award

For companies with outstanding strategic vision and management systems that enable them to continuously improve their contribution to sustainable development.

 • Águas do Douro e Paiva, S.A – SME – Portugal

Project Title: An integrated and sustainable management model for drinking water utilities

 • Marks & Spencer – Major corporation - United Kingdom

Project Title: Marks and Spencer Plan A - Doing the Right Thing

 • SNCF – Major corporation - France

Project Title: The implementation of Sustainable Procurement creates value: a global value for the business, the Environment, the Society and the suppliers!

The Product Award

For companies that have developed a new product or related service that makes an outstanding contribution to sustainable development.

 • Aquamarine Power – SME - United Kingdom

Project Title: Aquamarine Power’s Oyster wave energy technology

 • LichtBlick AG – Major Corporation - Germany

Project Title: Generating “swarm power” with intelligently controlled at-home power plants

 • Ochsner Wärmepumpen GmbH – SME – Austria

Project Title: New generation of Air-Source Heatpumps by OCHSNER Heat Pump Company

The Process Award

For companies that have developed and applied a new production technology that makes an outstanding contribution to sustainable development.

 • Freudenberg Sealing Technologies (FST) – Major Corporation – Germany

Project Title: Narrow Strip Forming Laser Technology (SUL): A process technology innovation for manufacturing metal rings for dynamic seals in a sustainable way which conserves both resources and the environment.

 • Sener Ingeniería y Sistemas - Major Corporation - Spain

Project Title: Gemasolar, the Sun's cathedral

 • UMICORE – Major Corporation – Belgium

Project Title: Recycling of NiMH and Li-ion batteries; a sustainable new business

The International Business Cooperation Award

For companies that actively promote the sharing of knowledge and technology in international cross-sector partnerships, which contribute to sustainable growth in developing countries.

 • GreenStream Network plc – SME - Finland

Project Title: Expanding Climate Knowledge in China: A Co-Operative Business Approach

 • Inensus GmbH – SME - Germany

Project Title: MicroPowerEconomy – a Private Public Partnership model for comprehensive island-grid village electrification with renewable energy

The Business and Biodiversity Award

A new category for companies that have demonstrated outstanding achievements in halting biodiversity loss and supporting natural ecosystems.

 • Café Direct - SME - United Kindgom

Project Title: Adaptation for Smallholders to Climate Change (AdapCC)

 • Slovenské elektrárne, a.s. - major Corporation – Slovakia

Project Title: Energy for Nature: Saving most precious animal species in Slovak mountains (the Tatras National Park)

 • Voies Navigables de France - major Corporation – France

Project Title: Restoring the French waterways embankments in an ecological engineering approach

Kontaktné osoby:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar