Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Lennutransport: liikmesriigid toetavad maapealset teenindust käsitlevate ELi eeskirjade läbivaatamist

Brüssel, 22. märts 2012. Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas avaldas täna heameelt selle üle, et liikmesriigid toetavad komisjoni ettepanekut vaadata läbi praegu maapealse teeninduse suhtes kehtivad ELi eeskirjad.

Asepresident Kallas märkis: „Lennujaamad töötavad oma läbilaskevõime piiril ning neljast hilinenud lennust kolme põhjuseks on probleemid maal, mitte õhus. Sellega seoses on tekkinud tungiv vajadus tõhustada maapealset teenindust ja parandada selle kvaliteeti. Täna sõlmitud kokkuleppega on saavutatud tasakaal, s.t et ühelt poolt suurendatakse lennuettevõtjate valikuvõimalusi kvaliteetse teenuse osutajate leidmisel, teiselt poolt aga tagatakse selle ülimalt tööjõumahuka sektori töötajate tõhusam kaitse.”

Ministrite kokkuleppega toetatakse komisjoni poolt maapealse teeninduse kohta tehtud ettepanekute kaht põhielementi.

1. Lennuettevõtjad vajavad suuremat vabadust maapealse teenuse osutaja valimisel, mistõttu peaks igas suuremas lennujaamas olema võimalik valida vähemalt kolme teenuseosutaja vahel.

Lennuettevõtjate omateeninduse turu täielik avamine ja teenuseosutajate miinimumarvu suurendamine (piiratud teenuste puhul) suuremates lennujaamades kahelt kolmele peaksid tagama lennuettevõtjatele ELi lennujaamades maapealse teeninduse võimaluste suurema valiku.

2. Kvaliteetteenuste osutamiseks on vaja kvalifitseeritud tööjõudu ja see eeldab maapealse teenuse töötajatele püsivamate töötingimuste tagamist.

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus veelgi tõhustada töötajate õiguste kaitset, et neil oleks pärast lepingu üleminekut uuele teenuseosutajale võimalik jätkata töötamist endistel tingimustel. See on ülimalt oluline, et luua stabiilsed töötingimused, mis aitavad säilitada kvaliteetset tööjõudu sellises tööjõumahukas sektoris nagu lennujaamade maapealne teenindus.

Komisjoni ettepanekud seoses maapealse teenindusega

Mugava, turvalise ja usaldusväärse lennu tagamiseks on vaja tervet rida erinevaid maapealseid teenuseid, näiteks salongipuhastus, tankimine, pagasikäitlus ja talvine jääeemaldus.

Komisjoni ettepanekute eesmärk on parandada lennuettevõtjate võimalusi valida maapealse teeninduse eri lahenduste vahel, suurendada lennujaamade kontrolli maapealse teeninduse koordineerimise üle ning täpsustada maapealse teeninduse töötajate väljaõppe ja üleviimisega seotud eeskirju.

Nende eesmärkide saavutamiseks võttis komisjon lennujaamade töö tõhustamise paketi raames 1. detsembril 2011 vastu ettepanekud õhusõidukite maapealset teenindust ELi lennujaamades käsitleva määruse, lennujaamade teenindusaegu käsitleva määruse ja lennujaamade mürapiiranguid käsitleva määruse kohta (vt IP/11/1484 ja MEMO/11/857). Maapealse teeninduse puhul tegi komisjon ettepaneku tunnistada kehtetuks direktiiv 96/67/EÜ ja asendada see uue määrusega.

Maapealne teenindus hõlmab eri teenuseid, mida osutatakse lennujaamades lennuettevõtjatele nende tegevuse toetamiseks. Maapealne teenindus hõlmab lisaks tehnilistele teenustele, nagu õhusõiduki hooldus, kütuse- ja õlikäitlus ning kaubakäitlus, ka selliseid teenuseid, mis on olulised reisijate ohutuse ja mugavuse tagamiseks, näiteks reisijate registreerimine, toitlustamine, pagasikäitlus ning maapealne transport lennujaamas.

Järgmised sammud

Ettepanek ei ole Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel veel hääletusele pandud. Maapealset teenindusega seotud kavandatav määrus on esimene lennujaamade töö tõhustamist käsitlevasse paketti kuuluvast kolmest seadusandlikust ettepanekust. Komisjon avaldab seoses tänase maapealset teenindust käsitleva aruteluga lootust, et nõukogu alustab tööd müra ja teenindusaegu käsitlevate määrustega, lähtudes eesistujariigi lubadusest võtta müra käsitlev määrus töörühmas arutusele juba järgmisel nädalal.

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar