Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Transportministrar stöder EU:s nya stomnät för transporter (TEN-T)

Bryssel den 22 mars 2012 – Transportministrarna kom i dag överens om förslag för att omvandla den nuvarande lapptäcket av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler till ett sammanhållet europeiskt transportnät. Den föreslagna förordningen om riktlinjer för transeuropeiska nät (TEN-T) kommer att undanröja flaskhalsar vid gränserna, uppgradera infrastruktur och förenkla gränsöverskridande transporter för passagerare och företag i hela EU.

– Detta är ett mycket viktigt steg framåt. Transporterna är livsviktiga för Europas ekonomi. Om de inte fungerar smidigt kommer vår ekonomi att försvagas i stället för att växa. Ministrarna har i dag gett ett starkt politiskt stöd för planerna att anlägga de strategiska transportförbindelser som är nödvändiga för att underbygga Europas ekonomiska tillväxt i framtiden, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas som ansvarar för transportfrågor.

Ministrarna ställde sig bakom kommissionens förslag med följande innebörd:

1. Ett nytt stomnät för transporter i EU

Ministrarna stödde förslagen om ett stomnät för transporter som ska vara färdigt 2030. Stomnätet ska byggas ut i tio huvudkorridorer och kommer att skapa de viktiga transportförbindelser som är nödvändiga för att stödja den inre marknaden och bidra till framtida ekonomisk tillväxt. Det möjliggör en mer fokuserad och effektiv målinriktning av EU:s transportinvesteringar.

Stomnätet ska fram till 2050 kompletteras med ett övergripande transportnät av anslutande förbindelser. Detta nät kommer att täcka hela EU och göra alla regioner tillgängliga. Båda nivåerna omfattar alla transportmedel: väg, järnväg, flyg, inre vattenvägar och sjötransporter samt intermodala plattformar.

Länkar till rådets webbplats, med kartor som överenskommits i rådet (transport):

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Hög teknisk standard på stomnätet

Kommissionens förslag anger gemensamma tekniska krav för TEN-T-infrastrukturen – med hårdare krav för stomnätet. Detta för att säkerställa en problemfri driftskompatibilitet för hela nätet.

Det är uppenbart att de tekniska kraven måste vara kompatibla för hela nätet – i synnerhet för stomnätet. Exempelvis måste ERTMS (europeiskt trafikstyrningssystem för tåg) – de grundläggande ITS-systemen för tågstyrning – användas på de flesta delar av TEN-T-nätet. Likaså måste normerna för väg- och tunnelsäkerhet gälla för hela nätet och detta behöver stödjas med teknik för ITS (intelligenta transportsystem). Om laddningsstationer för framtida elfordon ska anläggas måste de förstås uppfylla gemensamma standarder så att de kan användas av fordon inom hela nätet.

3. Tio huvudkorridorer

En stor innovation i de nya riktlinjerna för TEN-T är införandet av tio huvudkorridorer i stomnätet. Detta är nödvändigt för att säkerställa en samordnad utveckling av nätet. Inom korridorerna kommer berörda medlemsstater och intressenter, t.ex. infrastrukturförvaltare och användare, att samarbeta. EU-samordnare kommer att leda ”korridorplattformar” som ska sammanföra alla intressenter. Plattformarna är ett viktigt instrument för att garantera samordning, samarbete och öppenhet.

Bakgrund

I kommissionens TEN-T-förslag specificeras kartor, tekniska krav och tidsfrister för utbyggnaden av det övergripande nätet och stomnätet.

Enligt de nya förslagen ska det nya europeiska stomnätet fram till 2030

  • länka samman 86 av de största europeiska hamnarna med järnvägs- och vägförbindelser,

  • länka samman 37 av de viktigaste flygplatserna med järnvägslinjer till större städer,

  • omfatta 15 000 km järnväg anpassad till höghastighetstrafik,

  • omfatta 35 stora gränsöverskridande projekt för att minska flaskhalsproblemen.

Se http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm för kommissionens förslag till stomnätskartor, nationella kartor och projektförteckningar.

Riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten är en viktig del av det infrastrukturpaket som kommissionen lade fram i oktober 2011, vilket också inbegrep Fonden för ett sammanlänkat Europa och initiativet med projektobligationer.

Vad händer nu?

Den överenskommelse som nåddes i dag är ett första steg i lagstiftningsprocessen. Den föreslagna förordningen måste fortfarande godkännas av ledamöterna i Europaparlamentet vid första behandlingen. En omröstning i Europaparlamentet planeras i början av 2013. Med stark politisk vilja kan den slutliga texten antas under första halvåret 2013.

För mer bakgrundsinformation om kommissionens TEN-T-förslag:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar