Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Ministri dopravy podporujú novú základnú dopravnú sieť EÚ (TEN-T)

Brusel 22. marca 2012 – Ministri dopravy dnes dosiahli dohodu o návrhoch na transformáciu existujúcej mozaiky ciest, železníc, letísk a prieplavov na jednotnú európsku dopravnú sieť (TEN-T). Navrhované nariadenie o usmerneniach pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) odstráni cezhraničné prekážky, zmodernizuje infraštruktúru a zjednoduší cezhraničné dopravné činnosti pre cestujúcich aj podniky v rámci celej EÚ.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Je to veľmi významný krok vpred. Doprava je krvným systémom európskeho hospodárstva. Ak nedosiahneme jej hladké plynutie, naše hospodárstvo sa oslabí a nebude rásť. Ministri dnes vyjadrili silnú politickú podporu plánom na vybudovanie strategických dopravných prepojení potrebných na podnietenie budúceho hospodárskeho rastu Európy.“

Ministri schválili návrhy Komisie v troch oblastiach:

1. Nová základná dopravná sieť EÚ

Ministri podporili návrhy týkajúce sa sústredenia na základnú dopravnú sieť EÚ, ktorá by mala byť dokončená do roku 2030. Vybudovaná v rámci 10 hlavných realizačných dopravných koridorov, táto základná sieť vytvorí najdôležitejšie dopravné prepojenia potrebné na podporu jednotného trhu a podnietenie budúceho hospodárskeho rastu. Umožní sa tým presnejšie a účinnejšie nasmerovanie investícií do dopravy v EÚ.

Základnú sieť doplní v časovom horizonte do roku 2050 komplexná dopravná sieť, ktorá s ňou bude prepojená. Komplexnou sieťou sa zaistí úplné pokrytie EÚ a prístupnosť všetkých regiónov. Obe vrstvy zahŕňajú všetky druhy dopravy: cestnú dopravu, železničnú dopravu, leteckú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu a námornú dopravu, ako aj intermodálne platformy.

Odkazy na webové stránky Rady s mapami dohodnutými na zasadnutí Rady pre dopravu nájdete na:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Vysoké technické normy základnej siete

V návrhoch Komisie sa ustanovujú spoločné technické požiadavky na infraštruktúru TEN-T – s náročnými požiadavkami na základnú dopravnú sieť. Zabezpečí sa tým hladká interoperabilita dopravných spojení v rámci celej siete.

Najmä pokiaľ ide o základnú sieť, je jasné, že technické požiadavky musia byť interoperabilné v celej sieti. Napríklad ERTMS (Európsky systém riadenia železničnej dopravy), ktorý je základným inteligentným dopravným systémom na riadenie vlakov, sa musí uplatňovať na väčšinu súčastí siete TEN-T. Rovnako sa v rámci celej siete musia uplatňovať normy bezpečnosti cestnej premávky, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť tunelov a požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky, a technológie ITS (inteligentných dopravných systémov) sa musia zosúladiť. Takisto platí, že ak sa má v budúcnosti vybudovať infraštruktúra pre nabíjanie elektrických vozidiel, nabíjacie stanice musia logicky spĺňať spoločné normy, aby ich vozidlá mohli využívať v rámci celej siete.

3. 10 hlavných dopravných koridorov

Významnou inováciou nových usmernení pre TEN-T je zavedenie 10 realizačných koridorov základnej dopravnej siete. Je to potrebné na zabezpečenie koordinovaného rozvoja siete. Koridory prepoja dotknuté členské štáty, ako aj zainteresované strany, napríklad manažérov a používateľov infraštruktúr. Európski koordinátori budú predsedať „platformám pre koridory“, ktoré spoja všetky zainteresované strany a ktoré budú predstavovať významný nástroj zaručujúci koordináciu, spoluprácu a transparentnosť.

Chronológia

V návrhoch Komisie týkajúcich sa TEN-T sa definujú mapy, technické požiadavky a časové horizonty cieľov súvisiacich s dokončením komplexnej a základnej siete.

Podľa nových návrhov základná európska dopravná sieť: do roku 2030:

  • prepojí 86 hlavných európskych prístavov so železničnými a cestnými spojeniami,

  • prepojí 37 kľúčových letísk so železničnými prepojeniami smerujúcimi do najvýznamnejších miest,

  • zmodernizuje 15 000 km železničných dráh na vysokorýchlostné spojenie,

  • zrealizuje 35 významných cezhraničných projektov na odstránenie prekážok.

Návrhy plánov Komisie, národných plánov a zoznamov projektov týkajúcich sa základnej siete nájdete na: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Usmernenia pre TEN-T sú dôležitým prvkom balíka týkajúceho sa infraštruktúry, ktorý Komisia predložila v októbri 2011 a ktorý obsahuje aj Nástroj na prepojenie Európy a projektové dlhopisy.

Čo bude nasledovať?

Dnes dosiahnutá dohoda je prvým krokom v legislatívnom procese. Navrhované nariadenie musia ešte schváliť poslanci Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Očakáva sa, že Európsky parlament bude o návrhu hlasovať začiatkom roka 2013. Ak bude silná politická vôľa, konečné znenie by sa mohlo prijať v prvej polovici roku 2013.

Ďalšie doplňujúce informácie o návrhoch Komisie týkajúcich sa TEN-T nájdete na:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar